Boodschap van de Heilige Moeder Gods geopenbaard

tijdens de verschijning van 26 maart 2015 te Brindisi

 

Mario: Een wit licht schijnt en de Heilige Maagd Maria verschijnt helemaal gekleed in wit met Haar Hart in de hand, druipend van bloed. Het bloed bevlekte Haar kleren en ze werden groter. Haar ogen waren vol tranen. Zij was niet blij. Haargezicht onthulde een bijzondere bezorgdheid gemengd met Moederlijk lijden. Ik hoorde Haar lieve stem zeggen:

 

"Loof Mijn Zoon Jezus Christus."
De Kleine Eik: "Wees altijd geprezen mijn Moeder. Heilige Maagd, Uw Hart is aan het bloeden!!! Heilige Moeder, heb medelijden met ons. Heb medelijden met degenen die niet in U geloven en niet luisteren. Aanvaard de vrome gebeden en de loyaliteit van een kleine kudde die U met volharding en onvermoeibaar zal dienen om U te troosten o Moeder."

De Heilige Moeder: "Ik ben bijzonder bedroefd Mijn zoon. Mijn pijn wordt veroorzaakt door al die kinderen die Mijn boodschap niet hebben begrepen en het hart verharden voor Mijn woorden van Universele Middelares en Medeverlosseres, die ervoor hebben gekozen om Mijn Onbevlekt Hart te bestrijden. Ik ben verdrietig voor degenen die in plaats van vrede en eenheid, verdeeldheid en onenigheid brachten, die haat zaaien tegen Mijn komst.

O Mijn geliefde zonen, troost jullie Moeder van Smarten, die al lange tijd dwaalt door de straten van de wereld  om de verloren zielen te verzamelen en te redden uit de vergetelheid. O troost Mijn bloedend Hart vanwege de zonen-ministers (kardinalen) en priesters van de kudde die Mij niet erkennen, maar die jullie vragen Mij niet te aanvaarden in jullie harten, jullie die Mijn hulp behoeven. Accepteer deze beproeving met een geest van berusting, met inbegrip van dat deel van de goddelijke plannen met Mijn heilige Tempel in de tuin.

Hier is het dat Ik Mijn Huis heb geplaatst. En hier zal het plan van Fatima verwezenlijkt worden. Hier wil Ik dat jullie komen om te bidden en God te prijzen om de snode plannen van het Beest, Mijn tegenstander te stoppen.

Satan in zijn sluwe boosheid, heeft gepland om al Mijn tussenkomsten op aarde te vernietigen, zodat elke verschijning van Mij is bestreden, vervolgd, beledigd en in diskrediet gebracht. De duivel weet dat waar ik kom, ik duizenden zielen red, daarom probeert hij Mijn reddende oproepen te blokkeren.

Mijn kinderen, de Heilige Geest zal jullie speciaal verlichten, weet te kiezen, volg Mij altijd, zorg ervoor geen kwaad te doen. Jullie moeten krachtiger zijn in het Mij navolgen. Jullie moeten resoluter zijn in het Mij navolgen. Mijn kinderen, vanwege Mijn naam en de naam van Jezus zullen jullie nog lijden, maar het Paradijs zal van jullie zijn. De mens met zijn rationalisme kan niet accepteren dat Ik Mij kan manifesteren en een boodschap kan brengen van vrede en liefde. Lieve kinderen, Mijn verschijning is een oproep om intiemer de Goede Week te beleven, in eenheid met de Passie van Jezus.

De vijfde zal een dag van de wederopstanding zijn en Mijn verschijning zal glorieus, vol van goddelijk licht, voor een nieuwe spirituele lente zijn. Word herboren, Mijn Kinderen. Word herboren in trouw aan Mijn Onbevlekt en Smartvol Hart, wees zeker dat jullie doorzettingsvermogen jullie zal redden. Vergeet niet dat Satan altijd wil vernietigen wat Ik opbouw, maar met julliehulp en jullie gebed van gehoorzaamheid aan de Goddelijke Autoriteit zullen jullie de strijd winnen. Dit is een geestelijke oorlog: Mijn leger tegen het leger van de Antichrist. Bij welke leger willen jullie deelnemen? Maak een serieuze en verstandige keuze: kies om Mij meer en meer te volgen. Kies ervoor om een deel van Mijn Leger te worden, om Satan en zijn plannen te vernietigen. Mijn zoon, ‘Kleine van de Eik’, je hoeft niets of niemand te vrezen. Doe zo verder want heel de Hemel is met jou en zoveel goede zielen begrijpen jouw missie, zo verguisd. Mijn zoon, Ik zei je al dat Satan wandelt onder de gelederen van Gods dienaren en herders van de kudde en alles zal nu meer zichtbaar zijn; omdat deze mensen niet alleen niet willen gered worden, maar zelfs niet willen dat jullie gered worden. Ik zal je persoonlijk leiden en jij zult zielen inspireren, met wat je hoeft te doen en te zeggen voor de triomf van Mijn Onbevlekt Hart. Je zult nog vervolgd worden, maar God wint altijd. De universele Mama is met je. Wie meer dan Ik kan je zuivere liefde geven, voortdurende ondersteuning, ware vrede en hemelse wijsheid? Wie meer dan Ik kan je vriendin zijn en onoverwinnelijke gids? Blijf gelovig en herhaal alles altijd tot aan de dood. Niemand zal Mijn werk stoppen en wie durft tussen te komen zal strijden met God, Zijn toorn ontvangen en ernstige oppositie ondervinden als een teken dat Ik de krachtige Koningin van de Hemel en Aarde, de terreur van de demonen en zijn volgelingen ben.

Vergeet niet lieve kinderen, dat God het goede trekt uit het grootste kwaad en dat het Licht de duisternis overwint. Vergeet niet dat de zon altijd klaar is om terug te keren om te schijnen in zijn pracht, zelfs na een vreselijke storm. Wie van God is, zal Ik verwelkomen. Wie niet van God is, zal Ik afwijzen. Naar Jezus komen jullie door Mijn bemiddeling.

Nu zul je begrijpen waarom de beelden van Mij en Jezus veel bloed vergoten op 5 december 2014. Het was voor dat deel van de Kerk die niet in staat is om Mij en de vruchten te herkennen van de goede boom. Jij, kleine van Mij, blijf sterk in Mij en in Jezus. De waarheid zal altijd zegevieren. Al jaren gebruiken ze allerlei leugens en onwaarheden om Mijn verschijningen uit te leggen aan jou. Alles in je leven werd satanisch en vrijwillig gebruikt tegen Mij, maar nu is de tijd gekomen voor de waarheid en wat werd gebruikt om Mijn werk te vernietigen, zal nu de helpers van de Boze, gewijd aan Satan, vernietigen. Hij die van God is zal deze woorden van Mij begrijpen en dat het voor degenen die niet willen geloven, geen teken en geen wonder genoeg is om ze te bekeren tot God. Kijk eens Mijn kleine. Kijk wat er gebeurt."

Ik kreeg een visioen. Er verschenen twee grote rijen of groepen. Een rij volgde de Madonna, prees en riep Haar naam. Een andere rij zielen slingerde beledigingen en allerlei godslasteringen naar de Heilige Moeder. In de rij van de zielen die de Maagd volgden waren er zeer weinig priesters en bisschoppen; in de rijen die de Madonna beledigden waren er veel kardinalen en bisschoppen. De tweede groep, degene die de Maagd achtervolgden, was onder de macht van de tegenstander, geboeid door vele demonen met ijzeren kettingen. Al deze leken, priesters en bisschoppen die de Madonna vervolgden werden veranderd in afzichtelijke beesten. Deze rebellen en vijanden van de Heilige Moeder en de Heer werden in de vuurpoel gegooid door vele engelen en de drie aartsengelen, die onder goddelijk bevel, gemachtigd waren te veroordelen tot de eeuwige verdoemenis. Degenen die de Moeder Gods volgden, werden in een prachtige tuin binnengeleid, vol van bloemen waar God was.

Toen zei de Madonna: "Wat je hebt gezien is wat er zal gebeuren op het einde van dit leven. Degenen die Mij volgen, zullen geëerd en tot Mij in de Hemel binnengeleid en gered worden. Degenen die Mij bestrijden, beledigen en proberen Mijn werk in de wereld te denigreren zullen  meegesleurd worden in de hel, waar eeuwig lijden wegens hun gebrek aan liefde en piëteit, voor de arrogantie en trots die ze kenmerkten.

Veel zonen ambtsdragers en herders vallen in de hel. Ik klopte op de harten van deze mensen, maar ze waren vaak de eersten om Mij niet godsvruchtig en vroom te verwelkomen. Ik zal gebruik maken van gewone mensen om het plan van de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart te realiseren. Het verleden van Mijn kinderen is onbelangrijk: Ik zal ze in Mijn dienst nemen zoals ze zijn, met hun persoonlijke geschiedenis en zij zullen de laatste strijd vormen. Het Lam zal samen winnen met de Vrouw, bekleed met de zon, bekroond met twaalf sterren. Blijf in vrede. In de vrede die alleen God jullie geeft. Mijn kinderen, Mijn mantel is op jullie om je te beschermen. Ik bemin jullie en zegen jullie allen. De Heilige Aartsengel Michael en de Heilige Jeanne d'Arc zullen persoonlijk strijden samen met jullie."

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/