Verschijning vrijdag 1 januari 2010

Mario: De Madonna verschijnt in het wit gekleed met de blauwe bol in Haar handen.

"Ik ben Maria, de Moeder van het Woord.

Lieve kinderen, Ik wens dat jullie die in hoogmoed en trots vielen, groeien in nederigheid, de deugd door Mij bijzonder geliefd. Enkel door bescheiden en barmhartig te worden, zullen jullie op een dag in de Hemel komen. De Hemel is voor iedereen die klein is en liefheeft. Let op voor de tegenstander, Mijn kinderen, want hij probeert te ontmoedigen.

Zien jullie niet hoe de verleidingen jullie meeslepen naar het kwaad? Alleen gebed en boete kan helpen tegen de klauwen van de Boze. Als jullie Mij volgen zullen jullie apostelen van de laatste tijden worden. De laatste tijden zijn al begonnen. Kijk naar wat er gebeurt op aarde en jullie zullen het begrijpen. Er rest niet veel meer tijd, daarom moeten jullie terugkeren naar God.

Ik zal voor jullie een lichtbaken zijn in de duisternis van de wereld. Wie zijn toevlucht zal nemen in Mijn Onbevlekt Hart zal niet worden getroffen door de ramp: een verwijdering tussen Christus en de Kerk.

Jullie noemen jezelf gelovigen, maar bewandelen jullie werkelijk de weg van de Heer? Gaan jullie de laatste hulp aanbieden?

Jullie vragen vaak: wie zijn de laatste? Laatste zijn mensen die niets te eten en niets om te dragen hebben... Laatste zijn de gemarginaliseerden door de groten der aarde, omdat ze geen meel produceren voor hun graanschuren...

Laatste zijn allen die oordelen en veroordelen en geen gevangenen bezoeken...   Laatste zijn de weduwen waarvan zelfs de bloedverwanten hun alleen laten...

Ze zijn kostbaar in de ogen van de Vader, en Hij houdt van ze om wat ze zijn: Zijn kinderen.  Niet om te berispen wordt dit gezegd, maar om jullie te corrigeren en te zeggen: vermeerder de vlam van geloof en de liefde.

Verhinder niet dat de Heilige Geest jullie omvormt. Mijn bezoeken zijn de laatste op aarde. Als jullie geen ernstige verantwoordelijkheid nemen door ze te aanvaarden, zal God om rekenschap vragen. Veel aardbevingen zullen overal plaatst vinden en stormen zullen toenemen en dit alles omdat de mensheid de zonde bemint. En de zonde vernietigt jullie.

Ik, de Moeder van de Liefde, wil dat jullie gered worden door het aanbidden van Jezus, de ware God, de Ene die Eeuwig Leven is, Hemelse Rust, zekere hoop voor hen die in Hem vertrouwen.

God zendt tekens, oproepen tot bekering. Gods tekens zullen dag na dag allen aansporen tot het geloof. Met Mijn verschijningen in Santa Teresa open Ik een poort voor de wereld van reddend licht: dat de mensen binnenkomen voor het Rijk van vrede en liefde.

Ik zegen je en al Mijn kinderen waar ze ook zijn."

 

Verschijning vrijdag 8 januari 2010

 

Mario: Ook vandaag heeft de Vrouwe mij begunstigd met Haar tegenwoordigheid. De verschijning werd voorafgegaan door drie glinsterende bliksemschichten. De Moeder van de Heer verscheen gekleed in het wit. De wolk waar ze op rustte was versierd met rode en witte rozen. Glimlachend heeft Zij zachtjes gezegd:

 

"Glorie aan God, Mijn kinderen.

Ik ben de Maagd - Medeverlosseres, Moeder van het Hoogste Goed. Ik geef jullie Mijn glimlach omdat jullie gebeden Mij verheugen. Maar veel gebed is nog nodig, eer Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren. Mijn kinderen, de aarde is bedekt met bloed, want overal verspreidt het kwaad zich ongebreideld. Dit bloed wordt veroorzaakt door onrecht, puur egoïsme.

Er is zoveel hebzucht en dorst naar macht in de harten. God roept voortdurend Zijn schepselen in elke hoek der aarde, maar niet allen antwoorden.
Als de mensen verder blijven strijden tegen God en de door Hem gestelde orde, zal er iets verschrikkelijks gebeuren, iets dat nog nooit eerder gezien is. Daarbij zal de mens alleen zichzelf vernietigen. Bekeer jullie Mijn kinderen, met een kinderlijke overgave. Alleen Jezus maakt ons gelukkig."


Verschijning vrijdag 15 januari 2010


Mario: De Heilige Maagd verschijnt omhuld in Haar groot licht en is helemaal gekleed in het blauw. Zij heeft een rozenkrans uit licht gevouwen tussen Haar handen. O, hoe zoet is Haarglimlach en Haar ogen kijken zo vervuld van liefde. Ik begreep dat de Moeder van God bereid was om ons te verwelkomen in Haar armen.

 

"Geprezen zij de goddelijke Naam van Jezus.

Ik ben hier. Ik ben hier omdat Ik van jullie hou en omwille van de liefde openbaar Ik Mij in elke hoek der aarde: maar begrijpen jullie die grootheid?"

Ik riep uit al mijn kracht: "Mama, Mama, ik hou van U. Vergeef ons als wij niet altijd reageren op Uw oproepen.”

"Ik weet hoe groot je liefde voor Mij is, daarom deze zegen Ik je voortdurend en voed je met Mijn sublieme liefde. Ik wil de verspreide kudde verzamelen, vanwege het slechte voorbeeld van enkele ambtsdragers. Ik wil jullie de schoonheid tonen van het geloof in God.

Laat je door Mij leiden naar Jezus en Jezus naar de Eeuwige Vader. Mijn Zoon houdt oneindig van je en duizend werelden kunnen Zijn liefde niet bevatten, maar velen hebben Mijn Zoon niet begrepen en met wreedheid hebben ze Hem op het hout, het kruishout, gehangen. Het kruis werd toen het teken van het heil.

Door Zijn lijden werd er heil en vrede verleend en werd de deur geopend voor de mensen die geloven in Zijn Naam van Koning, geen Koning van deze wereld,
geen Koning van haat en corruptie. Hij is de Koning van de Vrede. Hou in gedachten, maar vooral in het hart, het beeld vast van de gekruisigde Jezus, want Hij is de redding van de mensheid.

Lieve kinderen, Zijn offer is groot. Bekeer jullie van jezonden en kom in de heilige tempel van God met nederigheid en armoede van geest. Mogen jullie gebeden vol van liefde zijn. Dank dat jullie Mij verwelkomden. Ik groet jullie met Mijn Moederlijke zegen."

+++

Mario: Een licht verspreidend, verdwijnt Zij. Op hetzelfde ogenblik daalt de heilige olie op miraculeuze wijze op mijn hoofd en ik val op de grond bedwelmd door de zoete geur.

Een vrede omhult me. Mijn lichaam wordt zeer licht. Terwijl ik op de grond lig krijg ik een visioen: Ik zie een vlucht spierwitte duiven, die woorden schrijven in de Hemel: Vrede, Liefde, Barmhartigheid. De letters verschijnen in goud en schitteren. Dan op hetzelfde moment waarop ik dit overweeg, daalt een regen van olijfbladeren neer op de mensen; en heel deze immense menigte prijst en verheerlijkt de Vader en de Zoon, de Heilige Geest aanroepende; die Zich manifesteert als een vlammend Vuur in het midden van de Hemel, zonder te verbranden. Een mooie melodie, niet aards, begeleidt alles. Dan hebben de mensen elkaar omarmd en geweend van vreugde. Het was toen dat ik de genade had, de onmetelijke stem van Jezus te horen...

 

“Een nieuw Pinksteren van Vuur en Geest; zoals Hij 2000 jaar geleden is neergedaald, zo zal Hij op dezelfde manier neerdalen op de Apostelen van de Laatste Tijden en de komst aankondigen van Mijn Koninkrijk dat een einde zal maken aan het rijk van de Draak.

Het is een uitstorting van Mijn overlopende liefde en de manifestatie van Mijn Heilige Geest, zodat de verspreiden luisteren naar de adem van liefde en terug komen naar de Geliefde. Velen zullen bevoegd worden tot profetische missie.

Velen kunnen dan de Mensenzoon zien en getuigen van de kracht van de Geest, die hen zal begeleiden met tekenen en wonderen, net zoals Hij heeft gedaan met Mijn apostelen. Hij zal veel genade geven en velen zullen gered worden.

Het zal de machtige manifestatie van het Woord zijn, in de oneindige macht en glorie van de Geest van de Vader, door middel van dit nieuw Pinksteren van hemelse gaven. Dit alles omdat de mens behoefte heeft aan een voortdurende herinnering aan God. De Geest zal worden geopenbaard om de mensen op te roepen tot bekering, ze te genezen, ze te troosten en te heiligen. Velen zullen worden opgeroepen Mijn goddelijke leer door te geven. Blijf in Mijn liefde, o geliefde dienaar van Mijn Hart."

 

Verschijning vrijdag 22 januari 2010

 

Mario: Terwijl we onze gebeden en lofzangen vermeerderen voor de Heer, hoor ik de stem van de Moeder Gods.

 

"Mijn triomf is zeer dichtbij. Het zal in Gods kracht zijn en in een immens licht."

Dan verschijnt de Koningin van de Hemel in een wit gewaad en een gouden sluier op Haar hoofd. Haar blote voeten rustten op een blauwe wereldbol. Een zacht parfum gaat uit van Haar persoon.

"Ik ben de Onbevlekte Koningin van de overwinning die op handen is. O, Mijn kinderen, hoeveel hou Ik van jullie. Ik hou ervan jullie in zoet gebed te zien, want het gebed is door zijn eenvoud het allermooiste. Weet Mijn geliefden, dat eer Mijn Hart triomfeert jullie nog veel moeten bidden, omdat de vijand invloed op vele zielen zal hebben die onvoorbereid voor de strijd zijn. Sommigen zonen-ministers zullen niet vrij zijn. Voordat Mijn triomf gebeurt, zal de tegenstander nog vele dierbare zielen van God verduisteren met verleidingen en ondeugden. Het zal verschrikkelijk zijn. Alleen degenen die het Evangelie en de waarschuwingen volgen zullen aan zijn klauwen ontsnappen.

Mijn kinderen, haast jullie om terug te keren naar de Vader, voordat het te laat is en de deuren gesloten worden. Er is nog tijd voor iedereen die terug wil keren naar het huis van de Vader, om Zijn vergeving en Zijn liefde te ontvangen. Heb goddelijke wijsheid en geen wereldlijke en buig neer voor God. Jij, Mijn geliefde, blijf verankerd op de rots van God de Vader en wandel op het voor jou uitgestippelde pad. 

Iedereen die jouw stem zal horen, zal Mij horen omdat Ik handel door jou heen.
Je bent Mijn instrument, Mijn vertrouweling.
Degenen die jou beledigen, beledigen Mij en God, en ze zullen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Degenen die je helpen en zich verzamelen om jouw missie van de waarheid te verspreiden, zullen gezegend zijn met het teken van Christus en zij zullen veel kwaad overwinnen.”  

 

Mario: Ik zeg: "Heilige Moeder, ik smeek U, verlaat mij niet. Zonder U zou ik niet langer leven. U bent mijn gids in deze zo verduisterde wereld.''

 

De Heilige Moeder: "Het leven heeft een begin en een einde, dus Mijn verschijningen hebben ook een begin en een einde. Op een dag zullen ze ophouden, maar het is niet aan jou om dit te weten. Laten wij samen God verheerlijken: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Ik bemin je en zegen je.''

 

Verschijning vrijdag 29 januari 2010

 

Mario: Ik zag twaalf vlammen van goudgekleurd licht voor mij. De stralen breidden zich overal uit. De stralen zijn met elkaar verbonden en vormen een halo van oneindig licht. In deze pracht verschijnt de Hemelse Moeder helemaal gekleed in blauw.

 

"Geloofd zij Jezus Christus." Hier maakte Zij het kruisteken.

"Vandaag zullen de harten van degenen die in Mijn reële aanwezigheid geloven op deze heilige plaats vervuld worden met goddelijke vrede.

Mijn geliefde, kleine van Jezus, groot is het plan van God voor deze plaats. Weldra zul je het begrijpen.

Vandaag moedig Ik jullieallen aan om het hart te openen voor het Woord van God. Uit de Hemel daalt Zijn aanreikende hand om jullie terug tot de Heer van het leven te brengen.

Volg het Goddelijk Lam. De heilige weg zullen jullie met Hem doorlopen, de weg van de deugd, van de evangelische volmaaktheid. Open jullie voor Jezus.

Open jullie leven voor de Heilige Geest, Zijn boodschap van redding: Hij is al aan het werk in jullie midden. Wees volgzaam en jullie namen zullen gegrift blijven in de Drie-ene God voor de eeuwigheid. Ik hou van je."

Verschijning vrijdag 5 februari 2010


Mario: In zeven glorieuze halo’s van licht verschijnt de Moeder van God. Zij is gekleed in een witte jurk met een lange sluier op Haar hoofd, blauw omzoomd met goud. In Haar handen heeft Zij de heilige rozenkrans. Haar handen warengevouwen op de borst en straalden gouden stralen uit. Zij rustte op een wolk versierd met rode rozen.

Haar gezicht verrukt mijn hart, dat groeit van zoetheid. De zoetheid van Haar moederschap verrukt mijn ogen, zorgzaam om elke kleine beweging waar te nemen. Het is geen beeld, het is een levende persoon die beweegt en spreekt.

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid.

Ik ben de Heilige Maagd, de Medeverlosseres. Vandaag kom Ik tot jullie met een grote uitnodiging: verander jullie zondig leven. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie de Mijnen zijn als jullie Mijn onderrichtingen weigeren van naastenliefde en verder leven in ernstige zonde. In het Licht is er geen duisternis, God kan niet leven waar er doodzonde is. Alleen een oprecht berouw kan jullie redden, gevolgd door een goede en heilige biecht. Alleen op deze manier wordt de verzoening met Mijn Zoon verwezenlijkt.

Nog is Mijn Hart en dat van Christus gewond: genees ze. O, genees deze heiligeen beminnende Harten. Mijn aanwezigheid in deze vallei van liefde en vrede is een teken van redding voor degenen die hun hart voor Mijn Moederlijke woorden openen. Vergeet echter niet: ze zijn een waarschuwing voor iedereen. Laat in jullie hart de goedheid en de eenvoud heersen. Mijn kleine, alleen door gebed kan men genieten van de aanwezigheid van God en jullie zullen vervuld worden van vrede.

Wend jullie niet af van Jezus. Hij is de stralende zon voor de mensheid.
In Fatima startte het plan van Mijn triomf en ondanks het grote gebrek aan nederigheid en van geestelijk inzicht zal Ik dit plan uitvoeren. Als jullie naar hier komen, komen jullie niet bij toeval, jullie komen voor de Vader die jullie roept en jullie, Zijn kinderen, antwoorden. De Vader geeft jullie een gift, het is aan jullie Hem te verwelkomen in ware liefde.

De medewerkers van het Beest, zoals Ik het je vertelde in deeerste boodschap, zullen strijden tegen jou en tegen Mij, en zij zullen tevergeefs Mijn ingrijpen willen vernietigen. Welk vreselijk lot bereiden ze voor zich, omdat de poel van brandend vuur hen wacht door het beledigen van de Heilige Geest en wie de Heilige Geest beledigt zal nooit vergeven worden. Het beledigen van de Heilige Geest betekent Zijn werk niet te herkennen. En hier is het dat de Geest grote dingen doet. Maar Hij werkt in stilte.

Laster en leugens worden gebruikt tegen dit goddelijk werk en dit zal niet ongestraft blijven, hoewel dit voortvloeit uit zogenaamde bekennende Christenen; de ware Christen veroordeelt of veracht niet de parels van God de Vader. God is genadig, maar ook een enorme, rechtvaardige Rechter. Zeg aan deze kinderen om voorzichtig te zijn. Hou op, stop ermee voordat het zwaard van de goddelijke gerechtigheid zal toeslaan.

Jij, kleine Mariodella Quercia’, door de Vader voor Zijn goddelijk plan gekozen, moet weer lijden met Mijn Jezus en voor Mijn Jezus en uit de Kelk drinken, maar wees niet bang, Mijn armen zullen je onophoudelijk  vast houden en bewaren. Wee diegenen met valse wijsheid en valse religiositeit, die Mijn heilige tuin durven te beledigen. In deze tuin ben Ik voortdurend aanwezig en de Heilige Aartsengel Michael bewaakt hem en het grote mysterie hier aanwezig in Santa Teresa. Men begint de ogen te openen, om de Heer te zien die naar deze plaats van eindeloze vrede is neergedaald.”

 

Mario: Zij verdwijnt met de ogen vol tranen.

Verschijning vrijdag 19 februari 2010


Mario: Tijdens het reciteren van de Litanie van de Heilige Maagd, en na het bidden van een eerherstellende rozenkrans voor de zonden tegen de Onbevlekte, verscheen de Madonna van de Verzoening. Zij straalde gelijk de zon en was gekleed zoals in de eerste verschijning: wit gewaad met een gouden ceintuur in de taille, een lichtblauwe mantel met gouden boord, een witte sluier op Haar hoofd.

 

"Geloofd zij Jezus Christus.

Gegroet Mijn kleine. Ik ben de Moeder van de Goddelijke Verlossing.
Ik ben hier door de Wil van God en door Zijn liefde om met jou te spreken.
De angsten die je belagen zijn te groot en belemmeren je om de werken van Mijn Zoon te zien onder jullie.
Bevrijd je van alle angst en volg Mij. Volg Mijn advies, volg het pad van de verzoening met God-Liefde.

Hoop op de barmhartige liefde van Jezus, die nooit ophoudt jullie met eindeloos vaderlijk geduld te zoeken. In het centrum van jullie leven moet er gebed zijn. Gebed is lof en zegen uit het hart voor de Heilige Drie-eenheid. Ik nodig jullie uit tot volledige overgave aan Christus, het hoogste Goed. Verzaak aan ambities Mijn kinderen. Streef niet naar meer… 

Ik vertrouw jullie allen toe aan het Heilig Hart, dat brandt van liefde voor jullie allemaal. Pas op voor de valse lichten van de wereld. Het Ware Licht is Jezus Christus. Mijn kinderen, Mijn kinderen, beseffen jullie niet hoe Satan aandachtig naar jullie geloof kijkt? Verhinder zijn aanvallen op de toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart. Ik zal altijd klaar zijn om de kudde van de Heer te verzamelen. Ik hou van je, Ik zegen je, Ik bescherm jullie onder Mijn mantel."

 

Verschijning vrijdag 26 februari 2010

Mario: De Heilige Maagd verschijnt in ons midden in een oneindig licht. Zij is helemaal wit gekleed. Zij heeft een ciborie gevuld met goddelijke Hosties in Haar handen.

 

"Ik ben de Maagd van de Verzoening.

Mijn kleine kom, kom tot Mij, je Hemelse Moeder. Ontvang het Lichaam van de Heer Jezus."

 

Mario: De Madonna geeft mij de H. Communie. Mijn hart lijkt te smelten in de oneindige genade van Jezus in de Eucharistie. Ik heb geen woorden om de verering van de Heilige Maagd Maria te beschrijven over de H. Eucharistie.

 

"O Heilig Lichaam van Mijn Goddelijke Zoon, dat de zielen van de gelovigen verzadigt en overlaadt met vrede, met vreugde, met leven, verkwikking geeft zodat het goede altijd wordt gedaan. Breng eerherstel, breng eerherstel aan Jezus Eucharistie, zo gewond. Wijd jezelf aan de dienst van Mijn Zoon. Doe dit en vreugde zal jullie doordringen. Bestrijd de Oude Draak met Mij, de Vrouw bekleed met de zon. Dit gevecht is enorm en duurt voort. Het begon in Eden en zal duren tot de Wederkomst van Christus. Deze strijd is aanhoudend, Mijn kinderen en jullie moeten de overwinning behalen met liefde.

Mijn kinderen, Santa Teresa Contrada, is geen gewone plaats maar een plek van grote genade waar Ik jullie met bloedend Hart vraag voor God te kiezen en tegen Satan.

Ik roep jullie om samen met Mij in deze beslissende strijd tussen licht en duisternis, jullie toewijding te hernieuwen aan het Barmhartig Hart van Jezus, door Mijn Onbevlekt Hart.

Kleine kinderen, het kwaad tracht om de zielen te verzwakken in de strijd en zo de vreugde van de vereniging met Jezus te verliezen.

De woede van de Boze is ontketend tegen de gezinnen om ze te verstoren en te verdelen. Zijn werk is verwoestend en vals en jullie mogen nooit toegeven. 

Deze boodschap is een uitroep van intens Moederlijk lijden. Ik hou van je."

 

Verschijning van vrijdag 5 maart 2010

 

Mario: De Moeder van de Heer verschijnt stralend van licht en is helemaal gekleed in glanzend wit. Zij is omringd door zeven lichtkringen en een witte Duif zweeft rond Haar.

 

"Glorie, eer, en zegen zij de Eeuwige en de Goddelijke Drie-eenheid.
Ik ben, Mijn lieve en beminde kinderen van Mijn Hart, de Maagd van Smarten.
De Maagd in gebed aan het kruis. De Maagd van de stilte en de teruggetrokkenheid. Lieve kinderen, hoeveel hou Ik van jullie.

Jullie kunnen je niet eens voorstellen hoe grenzeloos Mijn liefde en ook de liefde van Jezus voor jullie is, daarom ben Ik hier. Ik ben hier om jullie uit te nodigen voor het gebed. Ik ben hier om jullie uit te nodigen tot bekering.

Ik ben hier om jullie weg te rukken uit de klauwen van de tegenstander. Mijn boodschappen zullen jullie redden als jullie ze in nederigheid aanvaarden, genezen en voor altijd zegenen. Lieve kinderen, het werk van de Heer wordt voortgezet op deze heilige plaats en slechts weinigen begrijpen en mediteren over Mijn boodschappen.

Wanneer het kwaad elke grens zal overtroffen hebben, zal er veel worden vernietigd, velen zullen beven, velen zullen mislopen verblind door het kwade, maar Santa Teresa zal onverwoestbaar blijven. Lieve kinderen, luister naar Mij: teveel smarten hebben jullie Mijn Zoon aangedaan en de beker van de gerechtigheid van de Hemelse Vader gaat overlopen.

Bid ... Bid... Ik ben hier om de mensen te verwelkomen die Mijn komst herkennen om  ze te bevrijden en te redden van verleidingen, die jullie schijnbaar en aanvankelijk vreugde geven en vervolgens verwoesting. Alleen Jezus is oneindige vreugde, onvervangbare vrede. Beleef deze vastentijd in vereniging met de Heilige Vader die zo veel alleen en onbegrepen is (Paus Benedictus XVI). Bid voor hem en voor de Kerk.

Tot weldra."


Verschijning vrijdag 12 maart 2010

 

Mario: Ik zag de Heilige Moeder van God omhuld in oneindige licht. Gekleed in het wit, een zeer helder glanzend wit, dat de mantel en de lange sluier glanzend maakte. Ik geloof dat de reden van deze pracht en witheid Haar zuiverheid is. Haar gezicht is prachtig. Met zoete stem heeft Zij gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus voor altijd, de weg van het Heil.

Ik ben de Moeder van de Liefde. Hoort o jullie allen van de aarde, de stem van God die zich verwaardigt niet omwille van jullie verdiensten, maar door Zijn oneindige barmhartigheid tot jullie tespreken.

Volg Mijn oproep tot bekering en vrede. Er is niet veel tijd meer, dat is waarom jullie moeten bidden om jullie te beteren en te redden van de verdoemenis.

Mijn kinderen, het is tijd om in Mijn Onbevlekt Hart, de Ark van Redding, binnen te treden. Jullie hebben nog steeds Mijn hulp, maar die kan ophouden, jullie moeten Mijn Moederlijke vermaningen volgen.

Laat de Heer en Auteur van het Leven niet beledigen. Veracht Mij niet, jullie Moeder en Patrones, maar volg Mij in de nederigheid van het hart en  Ik zal jullie de genade geven van een blijvende bekering, de vrucht van de ontmoeting met Christus.

Ik zou altijd een kroon van zegeningen willen geven, maar kan het dikwijls niet toestaan wegens jullie wankelend geloof.

Jullie, die geloven in Mijn Zoon, de Eeuwige die Zijn kruis droeg, zullen niet worden beïnvloed door de Boze, maar vertrouwend in de goddelijke goedheid worden jullie gezegend en zal de grenzeloze liefde neerdalen van onze Vader en grote God.”

 

Mario: Hier vraagt de Vrouwe mij liefdevol om drie Gloria en een Credo met Haar te bidden. Met veel liefde en krachtig gesmeek.

 

“Mijn Moederlijke wens is dat in deze tijd van genade jullie je laten zuiveren door Mijn Goddelijke Zoon. Jullie kunnen je afvragen wat we moeten zuiveren? Wel Mijn kinderen, jullie hebben een leven lang de tijd om duizenden zonden van ontrouw uit te zuiveren.

Ik beveel Mijn Petrus aan (Paus Benedictus XVI), bid, bid voor hem, Ik beveel hem aan. Velen houden niet van hem en strijden om hem omver te werpen. Hij is Mijn Witte Martelaar. Deze dagen zijn een kans om zich met God te verzoenen. In de Vasten moet men boete doen, vasten en de sacramenten naleven. Jezus wacht op jullie in Zijn Huis om jullie Zijn vergiffenis te geven en jullie honger te stillen. Leef de Eucharistie. Heb eerbied voor de Eucharistie en het heilig Altaar. Laat je omarmen door Jezus, Zijn omhelzing zal jullie altijd genezen. Heb veel geloof, veel hoop, veel liefde.

In geloof zullen jullie God zien en jullie zullen in het Licht zijn. Laat de Boze jullie niet ontmoedigen omdat jullie het Koninkrijk van Christus verwachten, Zijn vervulling. In de liefde zullen jullie Jezus ontmoeten, Hem dienen, Zijn leerlingen worden en dienaren van het Lam. Zo is het voor jullie geestelijke gezondheid. Ik hou van jullie en zegen jullie."

 

Verschijning van de Heilige Jozef,

19 maart 2010

 

In talrijke visioenen verschijnt de bruidegom van de Heilige Maagd, de Heilige Jozef, ook aan Mario. De eerste keer dat hij verscheen was op vrijdag 19 maart 2010. Hij nodigde Mario uit om zijn bescherming in te roepen en dat van zijn Onbevlekte Bruid.

 

Mario: Laten wij vandaag bidden tot de bruidegom van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en over zijn ervaring mediteren, proberen te begrijpen wat hij heeft beleefd in zijn leven naast Onze Lieve Vrouw. Wat een grote genade te hebben geleefd naast Maria! Hoeveel zal hij daar wel hebben geleerd?

 

De Maagd kwam tijdens de aanroeping van de Heilige Geest en was helemaal gekleed in goud en sprak:

 

"Gegroet, Mijn geliefden. Vandaag hebben jullie gebeden met geloof tot Mijn Jozef en hij zal jullie verhoren. Mijn zoon, hier is hij.”

 

Rechts van Haar verscheen een man gekleed in het donkerbruin met een dichtbegroeide baard en zeer expressieve bruine ogen. Een gouden licht vergezelde de komst van de in het bruin geklede man. Zijn gezicht drukte vaderlijkheid en grote vrede uit. Kort daarna herkende ik hem als de bruidegom van mijn Moeder Maria.

 

Hij zei:

"Welwillend ontvang ik jullie smeekgebeden tot mijn eer. Mijn bescherming zal jullie niet verlaten. Zoals ik in de nabijheid was van de kleine Jezus, zal ik dicht in jullie nabijheid zijn om jullie te beschermen en te behoeden.

Ik ben de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. Deze dag vandaag is gewijd aan mij en ik kom tot jullie, beminden van het Heilig Hart. Mijn leven was een leven van armoede en opoffering, maar de vreugde was altijd in mij vanwege de nabijheid van de Heilige Moeder, de Onbevlekte Moeder van God! Zeg aan je broeders dat ze mijn bescherming als patroon inroepen. Ik zegen je en je familie, blijf altijd in dienst van de Heer."

Het beeld van de H. Jozef werd geplaatst in de omgeving van de verschijningen, waar meestal de verschijningen plaats vinden aan Mario.

 

Verschijning vrijdag 26 maart 2010

 

 "Ik ben de Moeder van de jeugd en kom om Mijn geurige bloemknoppen te verzamelen. Ik zal jullie naar God leiden. Ik zal jullie jongeren de ware vrede geven. Mijn jongeren, welke speciale liefde heb Ik voor jullie. Jullie zijn Mijn hoop. Stel Mij niet teleur: Ik zal jullie Mijn hulp geven. Heb volledig vertrouwen in het Woord van God: alles kan. Het leeft in alle eeuwigheid. Mijn Zoon is het Goddelijk Woord. God de Vader heeft het uitgesproken voor alle eeuwigheid. Sta niet toe dat Satan de bloem van het geloof in God vernietigd.  Ik wil dat jullie Mijn Rozenkrans bidden in jullie gezinnen, er is gebed nodig. Die liefde zal jullie verenigen. Liefde bewerkt wonderen wat jullie hardnekkig weigeren te erkennen. Mijn kinderen leven volgens de Wil van God en Hij zal jullie Zijn vrede geven, Zijn vreugde. Vertel het aan Jezus. De mensheid schreeuwt het verlangen naar liefde uit. Alleen God kan voldoen. Ik hou van jullie."

 

Verschijning vrijdag 2 april 2010

 

Mario: Er was een uitbarsting van licht aan het einde van de litanie ter ere van de Heilige Maagd. Zij was helemaal in het zwart gekleed, afgeboord met gouden randen. De gekruisigde Jezus was er en de Maagd steunde Hem met Haar zeer zuivere handen. Jezus was vol blauwe plekken en wonden en het Kostbaar Bloed vloeide uit Zijn Heilige Wonden. Terwijl ik de wonden bekeek hoorde ik de stem van de Goddelijke Moeder die zei:

 

"Geprezen en gezegend zij de gekruisigde Jezus, de enige ware God en Redder. Ik ben de Maagd der Smarten en Medeverlosseres. Vandaag nodig Ik jullie uit om intens te bidden tot Mijn gekruisigde Zoon om aan de mensheid het ware leven te geven en jullie los te rukken van de eeuwige dood. Kijk naar het kruis met hoop, want Hij is in het kruis, waar zich het mysterie bevindt van God die Mens werd. O Mijn geliefden, de grote liefde van Christus is voor jullie die Hem volgen, maar ook voor degenen die Hem brutaal doorboren: Hij offerde zich als rein en zuiver offerlam. Vandaag is Jezus hier met Mij.”

 

Mario: Jezus verscheen hangend aan het hout van het Kruis van de zuivere Liefde. De Heer heeft mij zacht en met sublieme liefde aangekeken en zei: 

 

"Wil je deelnemen aan Mijn pijn? Wil je je verenigen met Mij en Mijn slachtoffer worden om de mensheid te helpen tot bekering?”

 

Mario: "Ja Jezus, maar geef me de kracht om altijd in staat te kunnen zijn om over U te getuigen. Houd me in Uw Hart." Toen sloegen stralen van vuur in mijn handen, de ribben, de voeten, het hoofd en ik hoorde het doorboren van de passienagels. Ik voelde de nagels … hameren... Op dat moment had ik een pijn in het hart, alsof het was getroffen door een scherp zwaard. De pijn is intens en diep, maar brengt innerlijke vrede, onuitsprekelijke vreugde. Het is een vereniging van liefde. Deelname aan de pijn van het kruis. De Maagd heeft vervolgens toegevoegd ...

 

"Zoals Jezus het je heeft voorzegd, de wonden zijn geopend. Wat God zegt doe het.
O, jullie die hier aanwezig zijn, verzameld in de naam van Jezus, groot is de genade die jullie is gegeven door de Vader: jullie hebben gekeken naar de wonden van Christus.
Zijn wonden zijn bestemd om glorieus te worden. Jullie worden vergeven door deze hemelse gave. Blijf bidden geliefde kinderen, omdat Ik de Maagd-Moeder ben, Ik ben met jullie wanneer jullie bidden.

Bid Mijn geliefde. Verblijd Mij met het gebed. Dit heilig Pasen opent alle deuren, het is anders dan dat van de reeds voorbije. Pasen is een nieuw leven in Christus. Ik bedank moederlijk met tranen van emotie de kleine Giovanni, zoon en dienaar van Jezus. Zoon, Ik ben de Hemelse Moeder die je vandaag heb geroepen omdat Mario jouw hulp nodig heeft. Ondersteun hem. Verlaat hem niet. Begeleid hem, maar altijd in de Wil van God. De wolven zullen je aanvallen.”

 

(Mario: Een priester bidt met ons tijdens het wachten op de verschijning. Ik zal helpen met het realiseren van het beeld van de H. Maagd als Zij verschijnt en mij goede raad geeft.)

 

“Ik hou van jullie en zegen jullie allen. Loof en dank God voor het teken van de tekens, jullie gegeven op de Vrijdag aller vrijdagen.” (Goede Vrijdag 2 april 2010)

 

Mario: De Heilige Maagd verdwijnt met Haar Zoon, stralen schijnend op de aanwezigen.

 

Opmerking: Voor de eerste keer heeft Mario de gave van de stigmata ontvangen. In een vorige boodschap heeft Onze Heer dit teken aan hem voorzegd om te helpen de mensheid tot bekering te brengen. Men zag het gelijktijdig openen van bloederige wonden. Het is de eerste van ontelbare keren.

 

Verschijning vrijdag 9 april 2010

 

Mario: De Maagd Maria verscheen na de explosie van licht en was helemaal in het wit gekleed met een hemelsblauwe mantel. Zij glimlachte en zeven stralenkransen omhulden Haar. Ik barstte van vreugde om Haar te zien. Zij zei:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid. Ik ben de Moeder van God en ben hier alleen omdat Ik van jullie hou en jullie wil redden, jullie naar de Bron van Eeuwig Leven leiden. Lieve kinderen, kom naar hier met de rozenkrans in de handen, omdat de rozenkrans allen zal redden. De wereld gaat te gronde, naar de zelfvernietiging.

Bid om jullie te redden. Het gebed zal jullie heiligen. Lieve kinderen, Ik ben de Moeder van alle moeders, die van jullie houdt en wil jullie verzamelen in de gezegende tuin. Plaats een beeld dat Mij vertegenwoordigt in een kleine kapel die gebouwd moet worden onder de gezegende olijfboom.

Vandaag las Ik in jullie harten en Ik zag veel lijden, maar Ik zal jullie troosten. Ik zal aan jullie zijde staan en jullie begeleiden naar de barmhartige God. Wees niet bang om jullie over te geven aan Mijn Moederlijke handen: doe het!  Ik groet jullie, maar eerst wil Ik jullie rozenkransen zegenen, sluit hem tussen Mijn heilige en vlekkeloze handen.

Moed, Mijn kinderen, de dageraad van de tijd van vrede is dichtbij. In vereniging met de engelen en de heiligen zegen Ik jullie allen. Glorie en eer aan God voor de genade, die hier neerdaalt. Ik hou van jullie en zegen jullie."

 

Opmerking: vandaag krijgen veel mensen tekenen om de aanwezigheid van de H. Maagd Maria in de gezegende tuin te bevestigen, de plaats van de Maagd. Velen hebben een intense bloemengeur waargenomen, versterkt door de fenomenen aan de zon en een dame zag de explosie van licht, die de verschijning vooraf gaat en een andere zag de lange sluier van de Vrouwe.

 

Verschijning vrijdag 16 april 2010

 

Mario: De Moeder van God verscheen na drie bliksemschichten. Ze was helemaal in het wit gekleed en glimlachte. Haar zeer expressieve ogen verborgen een buitengewoon verdriet. Daarna maakte Zij het kruisteken zei:

 

"Geloofd zij Jezus Christus. Gegroet Mijn kinderen, Ik ben de Moeder van Jezus de Verlosser, het Woord van God de Vader. Ik kom uit de Hemel naar deze gezegende plek om jullie aan te sporen tot gebed en berouw. Jullie kunnen Mij niet navolgen indien jullie je niet afkeren van de zonde. De zonde degradeert jullie en verwijdert jullie van Jezus, de geheel Goddelijke Heiligheid.

Mijn kinderen, jullie gebed is kostbaar en Ik zal wachten met moederlijk geduld opdat jullie de lof en de zegen voor God iedere vrijdag vermeerderen.

Geliefde kinderen, weten jullie waarom Ik verkoos om Mij te openbaren aan jullie op vrijdag? Op vrijdag herinneren jullie je aan de Passie van Jezus en jullie moeten het in het hart bewaren omdat de Passie van Jezus het teken is van de goddelijke liefde.

Lieve kinderen, Ik de Onbevlekte Maagd, vraag jullie om twee grote deugden: de nederigheid en de armoede van geest. Alleen zo kan Ik dit werk van verlossing beschermen, gerealiseerd door de Heilige Geest. Jij, Mijn geliefde, ‘kleine eik’, groot is Mijn liefde voor jou omdat je je heilig lijden offert voor de zondaars, de godslasteraars, die ver weg zijn van de genade. Houd de banier van het kruis van Jezus hoog en verheug je omdat de triomf van het Onbevlekte Hart nadert. Ga verder, stop niet Mijn kinderen, volk van Christus. Ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal jullie toevlucht zijn in de verschrikkelijke beproevingen die jullie tegenkomen en deze plaats zal een licht zijn voor hen die het licht niet langer zien. Bid. Bemin. Breng eerherstel. Ik vertrouw jullie deze intentie toe van Mijn Moederlijk Hart: bid voor vrede in de gezinnen, zoveel beïnvloed door de Boze. Families zijn ziek van haat en wraak en hebben nood aan het gebed. Mijn kinderen, heilig jullie families. De boodschappen die Ik jullie geef herstellen van geestelijke kwalen, maar alleen als jullie ze overwegen in geloof.

Jullie zijn getuige van wat God bewerkt onder jullie en Hij zal Mijn verschijningen verdedigen, trouw in Christus. Laten we nu de Heilige Geest aanroepen die jullie zal bevrijden uit de duisternis, Hij zal jullie vervullen en verlichten met Zijn goddelijke gaven.

 

Mario: De Maagd strekte Haar handen naar ons toe en bewoog Haar lippen wat mij deed beseffen dat Zij smeekte om de gave van de nederdaling van de Paracleet. Toen zond de Duif van Licht Zijn stralen op ons.

 

"Alleen de Geest zal de vlam van het geloof ontsteken, aangezien zonder de Heilige Geest het geloof sterft. Zelfs vandaag hebben velen bevestiging nodig gehad van Mijn levende aanwezigheid aan de voet van de olijfboom, een symbool van Christus, de Groene Olijf, de tijd niet vrezende.    

Lieve kinderen, laat Mij niet in de steek. Ik hou van jullie met een onmetelijke liefde. Jullie gebeden zijn dauwdruppels die neergedaald zijn in de harten die dorsten naar God. Wees niet bang voor de plagen die zullen komen op aarde: God is Liefde en Leven. Dank om Mij te verwelkomen. Ik bemin jullie en zegen jullie. Prijs de goddelijke naam van Jezus."

 

Mario: Hier verwijderde de Maagd Maria zich uit het oneindige Licht dat Haar altijd vergezelt en vroeg me om drie kleine kruistekens te maken op het voorhoofd als teken van het toebehoren aan Christus. Toen heeft een regen van licht allen omgeven.

Verschijning vrijdag 23 april 2010

 

Mario: Veel gelovigen hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep van Maria. De regen viel overvloedig neer en de wind waaide fel, maar het gebed steeg op naar de Hemel met grote devotie en geloof. De Heilige Maagd Maria verscheen na de explosie van wit licht. Zij was helemaal gekleed in blauw met gouden boorden. Zij was erg mooi. Haar te zien bracht mijn hart in vervoering en ik viel op mijn knieën aan Haar voeten. De Heilige Moeder zei:

 

"Geprezen zij Jezus Christus, Mijn kinderen.

Ik ben de Onbevlekte Maagd, die verlangt jullie het heilig Paradijs te geven. Vandaag hebben jullie je hart geopend voor het gebed, en het gebed zal jullie vervullen met de vrede van Christus. Mijn kinderen, Ik raakte vandaag jullie allen aan en Ik plaatste het Zegel op allen hun voorhoofd en de Boze kan jullie niet treffen want jullie zijn van Mij en Jezus. Begin jullie stappen te zetten naar de Bron van Levend Water: het Lam Gods. Talrijk zijn de pijnen ingesloten in jullie harten, maar Ik ben gekomen om jullie pijnen te verzachten met de balsem van Mijn Moederlijke liefde. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, en Ik zal jullie leiden naar de plaats waar het licht oneindig is.

Lieve kinderen, Ik bemin jullie en dat is de reden waarom Ik hier ben. Ik heb veel wonderen van liefde bewerkt in deze vallei en Ik zal er nog veel doen opdat jullie terugkeren naar God. Mijn kleintjes, Ik wou dat jullie je nooit verwijderen van Mijn Hart en het Hart van Jezus. Wijd jullie toe aan Ons en Wij zullen jullie altijd beschermen. Volg het pad van heiligheid en God zal in jullie wonen. Ik verlang dat aanstaande vrijdag jullie kaarsen meebrengen die Ik dan zal zegenen en bidt dan de hele maand mei met deze kaarsen, de maand die is gewijd aan Mij.

Het licht van de kaarsen zal jullie herinneren aan de gave van het geloof en zal jullie van twijfel en duisternis weghouden. Dank Mijn kleine, voor het gebed van de heilige Rozenkrans en Mij zo te verwelkomen en dank voor de aangeboden boete vanwege de regen. Het was een zegen van de Hemel, want hier in Santa Teresa is de Hemel geopend om jullie de laatste waarschuwingen te geven voordat het te laat is.

Lieve kinderen, bid en hou de gave van het geloof levend en dan zal een groot licht altijd op jullie gezicht schijnen. Ik bemin jullie en Ik zegen jullie in de naam van Mijn Zoon Jezus.”

 

Mario: De Maagd Maria zegende allen met het kruisteken en dan liet Zij mij Haar Onbevlekt Hart, omringd door drie stralend gele rozen, zien. Een vrede doordrong mij volledig.

 

Verschijning van vrijdag 30 april 2010


Mario: Miraculeus daalde de Eucharistie neer. De Moeder van God verscheen na de explosie van het witte licht. Zij was gekleed in een lang roze gewaad en op Haar hoofd droeg Zij een blauwe sluier. Twaalf sterren fonkelden zoals zonlicht rondom Haar hoofd. Na het kruisteken gemaakt te hebben heeft Zij met veel liefde gezegd:

 

"Geprezen zij de Allerheiligste Naam van Mijn Zoon Jezus Christus.

Gegroet Mijn kinderen. Vandaag verlang Ik jullie allen aan te sporen tot gebed en dat het gebed werkelijk de vrucht is van jullie blijvende bekering. Het gebed Mijn kinderen, geeft jullie de vrede, de vreugde, het ware leven in God. Lieve kinderen, God zendt Mij naar jullie zodat jullie berouw hebben over jullie zonden en jezelf geven aan Hem door Mij. De Heer van het leven verwacht jullie in Zijn Huis, aan de voet van het heilig Tabernakel. Het Tabernakel moet jullie kracht en bescherming zijn. Jezus Eucharistie is het ware leven. Aanbid en breng eerherstel aan de Heilige Eucharistie en jullie zullen Zijn levende Tegenwoordigheid voelen en genieten. Mijn kinderen, hoe dikwijls moet Ik nog verschijnen op de aarde, zodat jullie kunnen begrijpen dat God de ware Verlosser is? Jullie hebben Mijn Moederlijke hulp nodig, omdat jullie niet alleen tot Christus kunnen komen. Ik spreek voor jullie allemaal ten beste en zal jullie introduceren bij Hem die eeuwig is.

Lieve kinderen, vandaag zegen Ik jullie allemaal aan de voet van Mijn olijfboom van vrede en zegen. Ik zal jullie in Mijn Onbevlekt Hart bewaren zoals in een schrijn waar de Boze jullie niet kan schaden. Mijn kinderen, open jullie hart voor Mijn heilbrengende komst zodat Ik jullie zal leiden naar Christus, de Eniggeborene van de Vader. Offer jullie op aan God, zelfs in de zwaarste vernedering, en jullie zullen zien dat alle problemen in geloof, hoop en liefde zullen worden overwonnen. Kleine kinderen, het is de Moeder aller moeders die jullie zegt: verzoen jullie met Mijn Zoon. Hij zal jullie dan vervullen met Zijn genade en de Geest zal jullie veranderen in nieuwe schepsels. Nu wens Ik de kaarsen geplaatst onder Mijn olijfboom te zegenen en jullie te vervullen met Mijn Moederlijke vrede: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

 

Mario: Hier maakte de Heilige Moeder een kruisteken in de lucht en de lichtstralen van het kruis dat verscheen, raakte alle kaarsen aan.

 

"Bid, bemin, breng eerherstel. Lieve kinderen, Ik bied jullie een kans aan: weiger en beledig niet wat Ik doe in deze door de Heilige Drievuldigheid geheiligde en gezegende plaats. Hier verblijf Ik ter vertroosting van Mijn kinderen die behoefte hebben aan verlichting en bescherming.  Kleine kinderen, luister naar Mij en Ik zal jullie gebeden verhoren. Ik hou van jullie en Ik zegen jullie allen, vooral degenen die lijden naar lichaam en geest. Tot ziens Mijn kleine."

 

Mario: De Dame bewoog zich in Haar zuiver licht en nodigde mij uit om drie kleine kruistekens te maken op het voorhoofd als teken van verbondenheid met Christus. Dan verdween alles zoals een licht dat plotseling uitdooft.

 

Om 17.45 uur: Verschijning van Onze Heer met de mystieke Communie. Na de verschijning van de Heilige Moeder luisterde ik naar de pelgrims om advies te geven en om hen aan te sporen tot gebed. Opeens zie ik mijn Heer gekleed in diep blauw. Hij droeg bij Zich de Heilige Hostie en gaf mij de Heilige Communie en sprak:

 

"Ik ben het Woord van de Vader, de Glorieuze Verlosser. Kom naar Mij, Mijn geliefde, Ik zal je verrukken met Mijn vrede en Ik zal Mij aan jou geven als Levend Brood dat de honger van de ziel dooft. Ontvang Mijn Heilig Lichaam, aanbid Mij diep."

 

Mario: Op dat moment legde Onze Heer de Communie op mijn tong. Een vrede kwam over mij en ik zei tegen mezelf:

 

Jezus, vergeef me, ik ben niemand om zo'n genade te ontvangen. Zuiver mijn leven en vervul het met Uw aanwezigheid."

 

"Mijn zoon, Ik bemin je en door jou zul je de harten aantrekken, die Wij door de zonde verloren hebben aan de duisternis. Zij zullen het Licht zien, want Ik Ben het Licht dat geen einde kent. Ik ben de Alfa en de Omega. Vergeet niet: dit is de heilige plaats die de Vader heeft gekozen om Zijn goddelijke plannen uit te voeren.”

 

Mario: Dat gezegd hebbende verdween Hij terwijl Hij een stralend licht verspreidde.   

 

Opmerking: de middag was vol emotie vanwege het Eucharistische Wonder, dat gebeurde onder de ogen van de aanwezigen. Er zijn verschillende getuigenissen van mensen die de materialisatie van de Hostie in de lucht hebben gezien en dan de Hostie zagen liggen op de tong van de communicerende. Een lokale journalist kon de buitengewone gebeurtenis fotograferen en vertellen over het  gebeurde. Dit is een duidelijk bewijs dat de Heilige Harten in Santa Teresa daadwerkelijk plaatsvinden, tekenen en wonderen geven door de bovennatuurlijke werkelijkheid van de verschijning.

 

Verschijning vrijdag 7 mei 2010


Mario: De Heilige Maagd Maria, altijd Maagd, verscheen na de explosie van licht. Zij was mooi en gekleed in het wit met twaalf sterren rond Haar hoofd. Na het kruisteken gemaakt te hebben heeft Zij zachtjes gezegd:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid.

Gegroet Mijn geliefde kinderen. Ook vandaag ben Ik gekomen naar jullie om Mijn Onbevlekt en zuiver Hart te schenken. Treed binnen in de reddende Ark van Mijn Hart en de Kwade zal jullie niet in de duisternis van de zonde meenemen.

Kleine kinderen, de duisternis omhult een groot deel van de mensheid en omdat er velen tegen het Evangelie zijn, zijn ze verblind door de vele ondeugden.

Lieve kinderen, Ik bemin jullie en Ik nodig jullie uit om volgens het Evangelie te leven in nederigheid en in waarheid. Vertrouw op Mijn Goddelijke Zoon, en een licht zal jullie overstelpen en verlossen uit de duisternis.

Mijn kleintjes, vandaag zijn liefkozingen neergedaald voor elk van jullie om jullie te vervullen met Mijn vrede en de vrede van Jezus Christus.

Kleine kinderen, Mijn Hart druipt van bloed vanwege de vele zonden en Ik nodig jullie uit om te leven met oprecht berouw.

Lieve kinderen, Ik, de universele Moeder bied jullie Mijn steun: weiger die niet.
Kleine kinderen, Contrada Santa Teresa is Mijn plek. Hier is het dat Mijn Hart ‘wortel’ heeft geschoten en er altijd zal blijven. Laat je handen vastgebonden blijven aan de Mijne, Mijn kleine."

 

Mario: De Maagd naderde mij en drukte mijn hand.  

 

"Lieve kinderen, offer jullie leven aan Jezus en word gesmukt met Zijn gaven van liefde. Lieve kinderen, Ik ben de Moeder van de Liefde. Ik kwam naar deze plaats en andere, om de ziel en het lichaam te genezen. Wijd jullie toe aan Mij, jullie liefhebbende Moeder en verheug jullie eeuwig in de vreugde van God. Ik zal jullie leiden naar de Heer en Auteur van het Leven. Kleine kinderen, word nooit moe om te komen naar deze heilige plaats, die erg bespot en beledigd wordt. Degenen die deze heilige plaats beledigen, beledigen de Heilige Geest die hier aan het werk is.

Lieve kinderen, stel Mij niet teleur. Velen zien nog steeds tekenen, maar het grootste teken is dat van Mijn Moederlijke komst. Nu ga Ik jullie zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engelen zullen jullie bewaken, Mijn kinderen, en Ik zal jullie nooit verlaten. Vandaag zijn we allen in feestvreugde omdat jullie gekomen zijn om te bidden en Mijn hulp in te roepen. Vergeet niet wie gesproken heeft: de Moeder van God en de Vrouwe en Koningin van de Hoop.”

 

Mario: Zij verdween en liet een regen van licht over allen neerdalen.

 

Verschijning vrijdag 14 mei 2010


Mario: Zoveel mensen ontmoet men op de plaats van de verschijningen. Allen zullen luisteren naar wat de Vrouwe vandaag zal zeggen. Men bad de rozenkrans en tegen het einde van de tweede rozenkrans verscheen de Maagd. De Heilige Moeder verscheen na de explosie van licht. Zij droeg een lang blauw gewaad en had een witte en schitterende sluier op Haar hoofd. Een Duif van licht wervelde rond Haar.  Na het kruisteken heeft Zij zachtjes gezegd:

 

“Geprezen zij de naam van Mijn Zoon Jezus.

Ik ben de Koningin van de Hemel, en Ik kom om jullie de weg te tonen van de verlossing die Jezus zelf heeft voltooid.

Lieve kinderen, bevrijd jullie van alles wat niet goed is en open het hart voor de Heilige Geest. Vandaag hebben jullie gebeden en Mijn Jezus met grote ijver aanroepen en Hij, de Eeuwige, zal jullie verhoren en het geschenk geven van Zijn Hart van liefde, uitgelachen en bespot door degenen die hun deur gesloten houden voor een leven met de Vader.

Lieve kinderen, Ik geef jullie Mijn Onbevlekt Hart als reddingslijn. O Mijn kinderen, groot is de goddelijke genade op deze plaats. Kleine kinderen, bid en stap niet af van het pad van de bekering.”

 

Mario: Hier op dit moment toonde de Maagd mij Haar Hart en vroeg me om het te houden in de handen. Het was warm. Ik kuste het. Toen ...

 

"Mijn kinderen, kom naar Mijn ultieme oproep, voordat de poorten gesloten worden van deze grote genade. Ik ben de Maagd van de Verzoening, Ik leid jullie voorwaarts naar de hand naar de Ene die heilig en gezegend is.

Vandaag wens Ik jullie allen te omhullen met Mijn Moederlijke mantel.

Lieve kinderen, wijd jullie toe aan Mij, de Moeder van Barmhartigheid die nooit weigert jullie te verwelkomen en terug naar het ware leven te brengen: Jezus Christus, God.

O Mijn kleintjes, volg Mijn boodschappen van leven en genezing van het kwaad van de ziel, van de ondeugden, van de corruptie. Mijn kinderen, jullie allen vertrouw Ik toe aan Jezus en Hij zal jullie veranderen in nederige en liefdevolle schepsels. Ik dank jullie om Mij te verwelkomen en Ik nodig jullie uit om te bidden voor de vrede in de families en de naties. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik ben jullie Moeder en verlang jullie eeuwig geluk.

Moge de Heilige Drievuldigheid jullie vervullen met Zijn gaven van liefde en jullie bevrijden van bekoring.

Tot weldra Mijn kleine. Loof de Geest van de Eeuwige Liefde."

 

Mario: Zij draaide zich rechts van mij naar de grote menigte toe en de lange sluier raakte allen.

 

Verschijning vrijdag 21 mei 2010


Mario: De Heilige Maagd Maria komt na de explosie van licht. Zij droeg een lang wit gewaad, op Haar hoofd droeg Zij een lange, intense goudkleurige sluier. Zij toonde Haar Hart. Zij bewoog. Haar vulden ogen vulden zich met tranen. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:

 

"Prijs de Goddelijke Naam van Jezus.

Ik ben de Moeder van God, de Voorspreekster van de zondaars. Lieve kinderen, Ik bemin jullie met een oneindige liefde en de liefde die Ik voel drijft Mij om jullie Mijn zuivere en heilige handen te reiken zodat jullie weg kunnen uit jullie staat van zonde en lethargie. 

Mijn kinderen, luister naar Mijn Moederlijke vermaningen en voel de oneindige liefde van Mijn Hart en van het Allerheiligst Hart van Jezus, de Eeuwige God. Lieve kinderen, Ik bied jullie Mijn hulp, Mijn troost, Mijn levende aanwezigheid.

Geliefde kinderen, weiger Mijn oproep niet tot bekering, maar vertrouw Mij, de Maagd Maria, altijd Maagd, de Troosteres van de lijdende mensheid.

Mijn kinderen, vandaag ween Ik van blijdschap, want jullie beginnen Mijn boodschappen te begrijpen hier op dit kleine stukje gezegende en heilige grond. Lieve kinderen, God is aan het werk en onthult hier Zijn oneindige barmhartigheid.

Mijn kinderen, vertrouw alleen Mijn Zoon, Hij is de enige Bemiddelaar tussen de mensheid en de Vader. Mijn kleine, Mijn kleine, hoeveel gaven bied Ik jullie aan: versmaad ze niet want zulke gaven van liefde zal jullie veranderen en jullie kleiner en kleiner maken, want God woont in de kleinen en de laatsten.

Bid voor degenen die ver van de Kerk zijn, dat ze terug keren naar de heilige schaapskooi, en begrijpen dat de Kerk het mystieke Lichaam van Christus is. De stilte en de herinnering zijn het teken van jullie eerbied voor Mijn gezegende tuin.

Lieve kinderen, wij van de Hemel zullen overal gaan om de heilige kudde terug te brengen, al die zielen die niet de liefde van Jezus en Zijn Evangelie van het leven en de redding aanvaarden. Dit is de tijd van de Geest en de Geest waait waarheen Hij wil. Lieve kinderen, Ik wens veel gebed en veel eerherstel omdat er zoveel verwarring, degeneratie is van deze arme mensheid op drift, verblind door valse lichten."

 

Mario: De Moeder van God nodigde mij nu uit om de grond drie keer te kussen uit eerbied voor deze plaats, geheiligd door Haar Moederlijke aanwezigheid.

 

"Dit is de heilige plaats gekozen door de Vader om het goddelijk plan te vervullen. Dit is wat Mijn Jezus lang geleden tegen je zei en Ik herhaal vandaag Mijn Zoon. Bid voor degenen die met valsheid en gebrek aan liefde beledigingen durven uiten tegen Mijn verschijning. Lieve zoon, ‘kleine van de eik’, laat het kruis rusten op je en je zult de overwinning van Mijn Onbevlekt Hart zien.

Zoon, zoals Ik je al zei in de eerste boodschap, de helpers, de medewerkers van het Beest halen naar je uit, maar Wij van de Hemel, zullen je beschermen met Onze Verenigde Harten tegen het leger van Satan. De Boze haat deze gezegende plek en gebruikt alle middelen om Mijn werken te verzwijgen en de werking van de Geest Gods te verbergen. O Mijn kinderen, Ik nodig jullie uit om jullie vijanden te vergeven, diegenen die Christus niet aanvaarden.

De meedogenloze vervolging tegen degenen die leven volgens het Evangelie zal elke dag ernstiger en tastbaarder worden. Heb geen angst, Mijn geliefde kinderen, omdat degenen die lijden als gevolg door de naam van Jezus, grote zegeningen van de Hemelse Vader zullen bekomen en Hij zal hen kronen met glanzende diademen, symbool van triomf over het kwaad, zodra ze de drempel van de Hemel bereiken.

Streef naar de Hemel, Mijn kinderen, die op jullie wacht als jullie je aan God offeren door hen te beminnen en te vergeven die jullie beledigden omdat God Liefde is. Nu groet Ik jullie en Ik nodig jullie uit om naar hier te komen op vrijdag, de dag van de verschijning.

Bid en aanroep de naam van Mijn Zoon Jezus en Zijn Vader zal jullie vervullen met vrede, genade, van innerlijk licht. Ik bemin jullie en zegen jullie allen: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ik plaats op jullie voorhoofd het Zegel van de Levende God en Ik laat jullie de vrede van de Heer Jezus. Herinner jullie, Mijn kinderen, om de dag des Heren te heiligen en jullie te voeden met het Brood des Levens: Jezus Eucharistie. Ik wil het goede voor jullie en Ik zal het goede aan jullie openbaren opdat jullie je omvormen. Verheerlijkt zij de Heilige Drie-eenheid." 

 

Mario: Tegen het einde van de verschijning, zag ik Barachiel, mijn beschermengel, die mijn handen drukte na een uitnodiging om de armen omhoog te heffen. Hij glimlachte ... samen met de Maagd Maria verdween hij en straalde veel licht over de aanwezigen.

 

Opmerking: heel de menigte was getuige van het wonder van de zon zoals elke vrijdag. Het lokale nieuwsblad meldde deze wonderlijke gebeurtenissen. De zon leek wel gek: pulseren, draaien in de blauwe lucht en verschillende kleuren reflecteren op de mensen, die onaangetast bleven door dit laatste teken van de Heilige Moeder.

Verschijning vrijdag 28 mei 2010

 

Mario: De Moeder van God komt in al Haar oneindige schoonheid en is gekleed in het wit. Haar mooie gezicht vervoert mijn hart dat zich overgeeft aan een zoete expansie. Stralen schenen uit Haar Hart en raakten ons allemaal. De gezegende olijfboom gaf een gouden licht af. De Heilige Maagd maakte het kruisteken en na een buiging heeft Zij gezegd:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid.

Ik ben Maria, de Onbevlekte en zuivere Maagd, de Maagd van de Olijf.

Ik bemin jullie, Mijn kinderen, en Ik wens om dag na dag de liefde van de Allerhoogste te onthullen. Verlaat de weg van de zonde en ga op weg naar het pad van de heiligheid. Mijn kinderen, wees alert voor de Boze: hij werkt om het geloof te vernietigen. Laat dat niet toe, Mijn kinderen.

Ik geef jullie het onoverwinnelijke wapen van Mijn geliefde rozenkrans: gebruik hem tegen Satan en zijn soldaten. Lieve kinderen, de weg van de bekering, van de zuivering, van de heiliging is een bergbeklimming en jullie zullen altijd waakzaam moeten zijn, omdat jullie veel obstakels zullen vinden en vooral de duivel die klaar staat om jullie te stoppen op jullie weg.

Lieve kinderen, offer jullie aan God. Geef jezelf aan Hem. Lieve kinderen, aanroep de naam van Mijn Zoon: alleen Zijn Heilige Naam geeft verlossing en bevrijding. Bid voor de genezing van de zieke families. Heilig de families door het gebed.

De boodschappen die Ik jullie geef genezen de zieke families als zij leven in ware nederigheid, Mijn erg geliefde deugd. Bid voor de bekering van de vervolgers van de Kerk. Lieve kinderen, de strijd tussen goed en kwaad is continu, en alleen het gebed en de overgave aan God zal jullie helpen. Lieve kinderen, groot is de pijn van God de Vader door de afvallige mensheid, beroofd van de naastenliefde, barmhartigheid.

Kleine kinderen, de Beker van de Goddelijke Gerechtigheid is vol: laat niet toe dat hij overloopt, want dan zal het verschrikkelijk zijn. Mijn kinderen, leef volgens het Evangelie en wees discipelen van Christus, het Zegevierende Lam.

Lieve kinderen, Ik dank jullie voor je komst naar Mijn tuin en het gebed voor eerherstel van duizenden beledigingen. Velen beantwoorden niet aan de oproep van Jezus, maar Mijn Goddelijke Zoon wordt niet moe van het kloppen op de deur van hun hart om hen de eeuwigheid te doen binnengaan. Kinderen, bid en vooral leef volgens het Evangelie van Jezus Christus.”

 

Mario: Daarna tilde de Moeder van God, Haar rechter arm en hand met drie vingers omhoog als teken van de Drie-eenheid, zegende allen, maakte een kruisteken in de lucht. Toen verdween Zij in het oneindige licht. Terwijl Zij verdween hoorde ik Haar stem zeggen:

 

"Mijn kinderen, Mijn Moederlijke zegen zal jullie begeleiden en zal jullie vrede en vreugde geven. Lieve kinderen, Ik geef jullie Mijn Jezus."

 

Mario: Vandaag zagen velen lichtcirkels draaien in de lucht in de buurt bij de olijfboom van de verschijningen. Sommigen zagen het silhouet van de Maagd in de zon.

 

Verschijning vrijdag 4 juni 2010


Mario: De Heilige Moeder verscheen ondersteund door een grote wolk, begeleid door een zoete melodie. De wolk werd ondersteund door twee engelen in het wit gekleed, met grote gouden vleugels. De Hemelse Moeder droeg een witte jurk, een blauwe mantel met gouden randen. Een lange witte glanzende sluier reikte tot aan de enkels.

 

"Prijs de Goddelijke Naam van Jezus Mijn heilige Zoon. Gegroet Mijn kleine. Ik ben hier door de Wil van God en aanvaard Mijn aangereikte handen zodat jullie terug kunnen gebracht worden naar Gods liefde. Lieve kinderen, open jullie harten voor de Tegenwoordigheid van de Heer, bijzonder in het onschatbare moment van de Heilige Communie. Belijd dit, Mijn kinderen.

 Veel zonden hebben jullie op de ziel en alleen de belijdenis aan Jezus’ priesters is in staat om jullie te bevrijden van het kwaad van de zonde. Geliefde kinderen, Ik ben gekomen naar deze heilige plaats om het aangezicht van de Heer te openbaren en om jullie het geluk te geven.

Jullie zoeken het geluk in de ijdele dingen van de wereld en worden een prooi van de Boze, die jullie alleen de eeuwige dood geeft in tegenstelling tot Mijn Zoon die jullie Zichzelf geeft: het eeuwig leven. 

Mijn Zoon is de eeuwig groene Olijf die geen vrees kent. Kleine kinderen, dit is de olijfboom die Hem symboliseert. Deze tijd is erger dan de tijd van de zondvloed, erger dan de generatie van Sodom en Gomorra.

Aandacht Mijn kinderen, de zonden en de misdaden van de mensheid schreeuwen om gerechtigheid en de goddelijke gerechtigheid zal geschieden.

Lieve kinderen, dwaal niet af van de weg van het heil die de heilige Kerk jullie voorhoudt. Ik ben de Moeder van de Kerk en Ik zal ze bewaken in Mijn Hart.

Mijn kinderen, bid bijzonder voor Mijn kinderen de dienaren Gods, zodat zij heilig zijn en de schoonheid kunnen verkondigen van het toebehoren aan Christus. Ik vertrouw jullie deze intentie toe: bidden voor Gods dienaren.

O, Mijn kinderen dienaren, hoe groot is Mijn liefde voor jullie die aan de oproep van Jezus hebben beantwoord. Vertrouw op Mijn Onbevlekt Hart en verkondig met moed het heilig Evangelie.

Ik koester jullie in Mijn Hart en kijk naar ieder van jullie hier in Mijn gezegende tuin. Ik ben erg verheugd door de priesterlijke aanwezigheid op deze plaats. O jullie allen die beantwoorden aan Mijn laatste uitnodiging, priesters en niet-priesters, groot is de zegen die jullie omhult.

Lieve kinderen, Ik bemin jullie en geef jullie het onoverwinnelijke wapen van Mijn Rozenkrans. Met vreugde kijk Ik naar het gebed met geloof en nederigheid van geest. Vandaag keken jullie naar de wonden van Jezus, door de ‘kleine van de eik’ (Mario).

Mediteer vervolgens op het Bloed dat de Heer vergoten heeft voor allen en voor diegenen die heden nog steeds lasteren. Mijn kinderen, Ik groet jullie in de naam van de verrezen Jezus. Vergeet niet wie hier heeft gesproken: de Maagd van Verzoening, Koningin van de Hoop." 

 

Mario: Dat gezegd hebbende ging Zij naar mijn rechterhand en dan naar de buitenkant van de tuin, bij het heengaan werd Zij erg groot en heeft allen omarmd.

 

 Verschijning vrijdag 11 juni 2010

Mario: De Heilige Moeder van God verscheen omringd door het oneindige licht. Haar komst werd aangekondigd door drie bliksemschichten. Zij droeg een blauwe tuniek, een lange sluier op Haar hoofd gemaakt van schitterend licht.  Haar handen waren gevouwen op de borst met een neerhangende witte rozenkrans. Haar rozenkrans leek de twintig mysteries te bevatten. Zij rustte op een hemelsblauwe wereldbol en op elke voet had Zij een gouden roos. Haar ogen leken te schitteren door ingehouden tranen. De Heilige Moeder heeft na een buiging en een kruisteken gezegd:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid. Gegroet Mijn kinderen.

Ik ben de Onbevlekte Maagd en Medeverlosseres. Mijn kinderen, Ik nodig jullie allen uit te bidden zonder ophouden, opdat jullie leven een leven van gebed moge zijn. Jullie gezichten stralen van het goddelijke licht van de Geest van ware Liefde.

Mijn kinderen, de Heilige Geest is in jullie midden en bewerkt grote dingen. Mijn kinderen, wees nederig en volgzaam omdat alleen de laatsten en de kinderen kunnen luisteren naar Mijn Moederlijke oproep, de groten kunnen het niet omdat ze het kwaad beminnen, de zonde, de verdorvenheid en graag de Heer uitdagen.

Kleine kinderen, vandaag zijn Mijn ogen vol tranen, omdat veel slachtingen gebeuren op de aarde en veel bloed zal vallen op jullie straten en op de Sint Pieter. Lieve kinderen, alleen als jullie je leven omvormen in gebed zullen jullie het redden en leven in de vreugde van de Hemel.

Lieve kinderen, vandaag roep Ik overvloedige genaden en zegeningen af over de hele mensheid verscheurd door verdriet. Herinner jullie Mijn kinderen, wie de pijn van de liefde met Christus deelt, - als jullie leven met geloof in God -, is de Levende God werkzaam onder jullie. Het lijden veredelt de ziel en zuivert ze. Lieve kinderen, hou van het kruis en trap er niet op, het kruis is redding. Kleine kinderen, Ik ben bij jullie en leid jullie aan de hand naar de Bron van Leven: Christus - God.

Geef jullie aan Jezus, de Eeuwige God en geniet de zoetheid van Zijn aanwezigheid. Mijn kinderen, Ik ben jullie Weldoenster en zal altijd bemiddelen voor de troon van God.

Kleine kinderen, zoveel genade heeft de Eeuwige Vader jullie gegeven door de voortdurende bezoeken op deze gezegende en heilige plaats. Mijn kinderen, de komende maand zal Ik niet meer elke vrijdag komen, maar slechts de 5de van elke maand.

Jullie zullen je afvragen waarom de 5de van de maand? Wel, Mijn kinderen, het getal vijf zal jullie herinneren aan Mijn eerste verschijning in Santa Teresa, Mijn gezegend en heilig Contrada, vijf zal jullie herinneren aan de vijf wonden van Jezus Christus, vijf zal jullie herinneren aan de eerste vijf zaterdagen van de maand en de vijf mysteries die deel uitmaken van elke rozenkrans.

Mijn kinderen, de 5de van elke maand is een speciale dag van gebed en eerherstel. Lieve kinderen, God is onze Vader en zal jullie nooit verlaten omdat Ik nogmaals gezonden werd naar de aarde, badend in het bloed van duizenden onschuldige slachtoffers.

Nu groet Ik Mijn kleine geurende knoppen (bedoeld zijn de jongeren), maar voordat Ik ga wens Ik Mijn zegen te spreiden over jullie gezin, jullie huis, jullie kinderen: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Blijf met Mij verbonden, Mijn kinderen, en vele wonden zullen genezen worden door de Allerhoogste. Jij, Kleine van de Eik, doe verder en stop niet, hou het vaandel hoog van het kruis van de levende Jezus, wetende dat je Gods Wil doet.

Je bent in Mijn Onbevlekt Hart en het zal je beschermen zoals in een schrijn."

 

Mario: "Mijn Vrouwe, ik vertrouw U al de zieken toe, het zal hen troosten in hun ellende."

 

De Heilige Moeder: "Ik ben aan hun zijde en zij krijgen de vrede van Christus, Zijn glorie en grootsheid van de Heilige Drie-eenheid."

 

Mario: Voordat Zij verdween reikte ik mijn Rozenkrans aan en Zij hield hem vast met zoveel liefde. Toen verdween Zij in de zon. Tijdens de verschijning rolden een paar tranen van het gezicht.

 

 

Verschijning vrijdag 18 juni 2010

Mario: Er was een explosie van licht waarin ik de Heilige Maagd van de Verzoening zag verschijnen, gekleed zoals in de eerste verschijning: wit gewaad, gouden band in de taille, een hemelse mantel en een lange witte sluier op Haar hoofd. Een Duif van Licht wervelde rond Haar. In Haar hand hield Zij een gouden beker vol met water. Met een rode roos ondergedompeld in het water besproeide en zegende Zij ons allen. Dan heeft Zij liefdevol gezegd:  

 

"Geloofd zij Jezus Christus, Mijn Goddelijke Zoon.

Lieve kinderen, Ik kom naar jullie op de vleugels van de Heilige Geest, om de oneindige goedheid van God te openbaren, jullie de weg te tonen van de verlossing die velen niet begrijpen: de weg van het kruis van Jezus. Kleine kinderen, jullie hebben vandaag gebeden, gezongen, geprezen met ware liefde en vele gesloten harten zijn geopend voor Mijn Moederlijke oproep.

Mijn kinderen, Ik ben de Moeder van de Heer en nodig jullie uit om je helemaal over te geven en te vertrouwen op Gods Liefde. Lieve kinderen, Ik verlang jullie voor te stellen aan Hem die gezegend is en heilig onder alle heiligen in de Hemel. Vandaag zijn veel engelen neergedaald met Mij en zij zullen jullie begeleiden in de komende dagen op de lange weg van bekering. Vraag de hulp van de engelen omdat zij hunkeren jullie te helpen en te beschermen bij elke stap. De engelen van de Hemel verlaten jullie niet, maar bidden voor jullie en willen jullie bevrijden van de vele gevaren van ziel en lichaam.

Lieve kinderen, twijfel nooit aan de liefde die Jezus voor jullie koestert, maar vertrouw in Zijn liefde die alles omhult en omvormt. Doe een beroep op de Goddelijke Barmhartigheid en de mensheid zal herleven in Jezus Christus.

Lieve kinderen, dit is de tijd van barmhartigheid en vergiffenis: weet het te waarderen, begrijp het Mijn kinderen. Als Mijn oproep niet zal worden beantwoord en wordt geminacht, zal de verantwoordelijkheid op velen vallen en het zal verschrikkelijk zijn. Trap niet op de parels van God.

Mijn kinderen, er is zoveel genade in Santa Teresa, maar alleen Mijn ware kinderen zullen Mijn vermaningen in de praktijk brengen. Hoeveel genaden geef Ik jullie, Mijn kinderen, maar jullie zien het niet!

Mijn kinderen, eens dat Mijn verschijningen ophouden zal het jullie spijten maar het zal te laat zijn. Haast jullie en ga naar Jezus, was jullie aan de Bron van Leven, de Geest van de Goddelijke Liefde. Richt jullie naar de Hemel, Mijn kinderen."

 

Mario: Aan mijn rechterhand zie ik een opening en een onmetelijk blauw en daarna een vlucht van duiven en veel mensen gekleed in twee kleuren, zwart en goud. De Moeder Gods heeft gezegd:

 

"Kijk naar de Hemel, die op jullie wacht en voel niet langer het gewicht van het kruis: het zal licht worden. Ga niet weg van Mijn tuin want hier ben Ik aan het werk, zelfs wanneer sommige kinderen met een menselijk gezicht, maar het hart van een beest, geloven van niet. Bid en voed jullie met Jezus Eucharistie: het ware leven.

Ik verwacht jullie vrijdag. Breng vrijdag, de komende vrijdag, het water mee en Ik zal het zegenen. Jezus zal ook bij Mij zijn. Kleine kinderen, hier heeft God een ‘feestmaal’ vol geschenken voorbereid, het is aan jullie om ze te ontvangen of niet.

Ik, de Moeder van God, verklaar deze plaats heilig, veracht door de groten, en beschouwd als onbelangrijk door de wijzen van deze wereld. Wees voorzichtig, let op Mijn zoon, want sommigen zijn gewapend met hypocrisie en allerlei leugens en zullen je willen raken, maar Jezus en Ik zullen het niet toestaan. Zij zullen met de zwaarden waarmee zij jou teisteren ten onder gaan. De beledigingen gericht aan jou, zijn niet tegen jou, maar tegen Mij en Mijn Zoon die je hebben gekozen en gezonden naar het volk van God. God wilde dat je geboren werd om ‘de kleine stenen’ te gebruiken. Zoon herinner je: een jong hart breekt moeilijk."  

 

Mario: Zij verdween in de Hemel en straalde dan licht op allen. Op de voorhoofden verschenen kleine kruisjes van goud.

 

Verschijning vrijdag 25 juni 2010

 

Mario: Vandaag zal ik de laatste verschijning op vrijdag hebben. Vanaf nu zal de H. Maagd in ons midden zijn om Haar boodschappen te geven op de 5de van elke maand. Net zoals op andere vrijdagen komen nog veel mensen naar de plek van de olijfboom om te bidden en te wachten op de H. Maagd in alle eenvoud. Het huis van mijn familie is nu het thuis van allen die de Maagd Maria beminnen. Veel dank voor het ontvangen van veel mensen en ook de publieke getuigenissen. Dit is de boodschap van deze zeer bijzondere vrijdag…  Er is een explosie van wit licht waarin Onze Lieve Heer en de Heilige Moeder verschenen. Christus was gekleed in het wit en de Moeder Gods droeg een blauw gewaad en een gouden gordel in de taille en op het hoofd had Zij een lange gouden sluier. Er was een cirkel van twaalf sterren rond Haar hoofd. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid.

Ik bemin jullie Mijn kinderen, Ik zal nooit ophouden te bemiddelen ten gunste van de zieke wereld. Mijn kinderen, de wereld is ziek van haat en wraak.

Mijn kinderen, wanneer gaan jullie begrijpen dat alleen de liefde heelt?Lieve kinderen, in deze voorbije maanden heb Ik jullie veel gegeven met Mijn wekelijkse verschijningen aan de gezegende olijfboom.

Het waren maanden van genade waarin Ik Mij elke vrijdag manifesteerde om aan de Passie van Jezus te herinneren, om te herinneren aan Zijn Goddelijk Bloed vergoten uit liefde voor allen.  Nu zal Ik niet meer komen op vrijdag, maar slechts de 5de  van elke maand en moge de 5de dan een dag zijn van gebed en lofprijzing. Geef Mij een dag van boete en eerherstel: dit vraag Ik aan jullie, Mijn geliefde zonen.

De 5de verwacht Ik jullie allen om jullie de genade te geven van Mijn levende aanwezigheid. Mijn kinderen, zoals Ik jullie vorige week vertelde, is Jezus bij Mij. Luister naar de Goddelijke Verlosser op deze vrijdag van genade."

Onze Heer zei met een liefdevolle stem… 

"Ik ben het Woord van de Vader. O Mijn kinderen, Mijn Moeder heeft jullie talrijke boodschappen van het leven en de vrede gegeven in de afgelopen maanden, maar hebben jullie ze verwelkomd? Hebben jullie ze echt nagevolgd? Hebben jullie ze overwogen met liefde en nederigheid? Zoveel heeft Mijn Moeder, Mijn tweede vurig Hart, jullie gegeven. Mijn kinderen, bid en bekeer jullie van je zonden en belijd ze bij Mijn dienaars. Als een priester jullie vrijspreekt, ben Ik het die vrijspreek en jullie het witte kleed van de Heilige Doop geef. Het water dat Mijn Moeder gevraagd heeft om mee te brengen herinnert jullie aan de heilige doop. De genade van de doop wordt door de heilige biecht terug verkregen. Mijn kinderen, sla Mijn Hart niet in stukken maar verwijder elke doorn die de ondankbaren en godslasteraars wreed in Mijn Hart hebben geslagen. Kleine kinderen, Ik ben dichtbij en Ik laat jullie Mijn universele zegen. Bekleed jullie met nieuwe gevoelens en volg het pad van de deugd."

 

Mario: Dan zegende de Heilige Moeder het water met het kruisteken. Er verscheen in de lucht een lichtgevend kruis en zijn stralen raakten het water. De Hemelse Moeder zei:

 

“Lieve kinderen, Ik zegen het water in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de gave van Mijn Hart. Lieve kinderen, bid, bid veel en wanhoop nooit. De Boze wil jullie tot wanhoop brengen, dat is de reden waarom Ik jullie vraag te bidden en boete te offeren aan Jezus. Mijn kinderen, de duisternis is wijdverspreid, maar Hij, Jezus, zal ze verminderen. Lieve kinderen, Ik groet jullie met Mijn Goddelijke Zoon Jezus. Blijf altijd, altijd, altijd in de vrede van de verrezen Heer. Ik bemin jullie en zegen jullie."

 

Mario: Terwijl Zij verdween, verspreidde Zij veel licht. Tijdens de verschijning heeft de H. Maagd mijn hand vastgehouden en ik voelde de warmte van Haar lichaam.

 

Verschijning van maandag 5 juli 2010

 


Mario: De Moeder Gods kwam na de
drie lichtflitsen die Haar aankondigden. Een zoete melodie kwam uit de olijfboom waar Zij verschijnt. Zij was gekleed zoals in de eerste verschijning: wit gewaad, gouden band in de taille en een lange, schitterende witte sluier op Haar hoofd. Zij had een gele roos op elke voet, en de wolk werd ondersteund door twee engelen met gouden vleugels, gekleed in hemelsblauw. Na een zegening heeft Zij gezegd:

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid. Ik bemin jullie. Ik bemin jullie. Ik bemin jullie. Mijn kinderen, Ik ben Maria de Heilige Maagd van de Verzoening, Koningin van de Hoop.

Lieve kinderen, aanroep het Goddelijke Bloed van Jezus: het is bevrijding, genezing. Het was Mijn Zoon die om jullie te redden al Zijn bloed vergoot: maar hebben jullie dat begrepen? Mijn kinderen, veel heb Ik en Mijn Zoon jullie gegeven zodat jullie harten zich openen voor de Heer en Auteur van het Leven om de sublieme gave van de Heilige Geest te ontvangen die alles zuivert en opbouwt.

Lieve kinderen, de weg van jullie eerherstel aangeboden voor de vele beledigingen gericht aan het Hoogste Goed, heeft veel doornen weggenomen uit Mijn Hart en dat van Mijn Zoon. Mijn kinderen, tijdens de boetedoening en eerherstel raakte Ik jullie allen aan en velen zullen worden vergeven.

Lieve kinderen, de genade van de Vader is hier op dit stukje aarde. Alles is hier geheiligd. Jullie komen hier niet per toeval, maar jullie komen omdat de Vader jullie roept en jullie antwoorden ‘amen’. Mijn kinderen, dankzij kleine zielen vol van liefde en barmhartigheid, stoppen de teisteringen en de Beker van de Goddelijke Gerechtigheid wordt vervangen door de Beker van de Hemelse Zegen. Veel kinderen hebben niet begrepen dat de weg die te volgen en te beminnen is: het leven met het kruis. Mijn kinderen, het kruis is de boom die jullie het Leven, het Eeuwig Leven heeft gegeven. Volg Mij want het is Mijn taak om Jezus te brengen. Lieve kinderen, deze mensheid dorst naar God, maar wil niet drinken bij de Bron van Waarheid, het Evangelie van het geofferde Lam. Lieve kinderen, de volgende maand wens Ik dat jullie nog meer vervuld zijn met liefde en gebed voor Mijn verschijning.

Lieve kinderen, heb een nieuw bewustzijn en volg niet de valse lichten van de Boze die overal zijn. Ga weg van de afgrond van de eeuwige dood en dompel jullie onder in Gods barmhartigheid, want Hij zal jullie omarmen en Zijn vergeving schenken.  

Lieve kinderen, bid veel en speciaal voor de huidige Petrus, de Heilige Vader Paus Benedictus XVI. Hij is alleen en bestuurt het Schip, talrijke wolven omgeven hem, maar de engelen beschermen hem en hij zal niet worden getroffen. 

Lieve kinderen, hou van de Pontifex en volg zijn raad op omdat Jezus door hem spreekt. Mijn kinderen, Ik bemin jullie en Ik zegen jullie. Mijn kinderen, iedere 5de dag van de maand zullen er dit jaar verschijningen zijn in Santa Teresa. Ik verwacht jullie hier aan de voet van Mijn olijfboom van vrede en zegen."

 

Mario: De H. Maagd zegende allen met het kruisteken en tijdens het verdwijnen regende het over ons olijfbladeren. Toen verscheen er een Duif die ons overstroomde met schitterend, vlammend licht.

 

Opmerking: tijdens de gebedswake van 4 juli, heeft het beeld van O. L. Vrouw van Fatima heilige olie, met rozengeur geparfumeerd, afgescheiden. De gelovigen hebben met devotie en bewogenheid de Hemel gedankt voor deze spirituele manifestatie.

 

Verschijning donderdag 5 augustus 2010

Mario: Er was een explosie van zuiver licht waarin de Heilige Moeder verscheen, helemaal in goud gekleed: gouden gewaad, gouden band in de taille, lange gouden sluier. Twaalf sterren omgaven Haar hoofd. Een heldere, lichtende Duif wervelde rond Haar gezegende persoon. De Maagd heeft het kruisteken gemaakt en na een buiging heeft Zij gezegd:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid.

Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop.

Lieve kinderen, vandaag verheugt zich Mijn Hart van universele Moeder in het zien van de liefde voor het gebed, lof, eerherstel.

Mijn kinderen, Santa Teresa heeft jullie de levende aanwezigheid van Mijn persoon gegeven. Hier heeft Mijn Hart wortel geschoten en in eeuwigheid zal het geplant blijven tot troost van Mijn kinderen die lijden in het lichaam en de ziel.

Lieve kinderen, de Vader geeft Zijn liefde en jullie moeten beantwoorden aan Zijn liefde door afstand te doen van het kwaad, de zonde en de goddeloosheid.
Herinner je vandaag aan Mijn eerste verschijning in Santa Teresa en Mijn geboortedag, en Ik spreek voor jullie ten beste, zodat de schaduw van de eeuwige verdoemenis zich verwijdert van jullie.

Lieve kinderen, de manier en wijze hoe jullie geofferd hebben op deze gezegende dag, heeft vele beledigingen goed gemaakt gericht tegen de Allerheiligste Eucharistie en terwijl Ik jullie één voor één streelde en jullie Mijn moederlijke liefkozing gaf, heb Ik vele harten vol pijn gezien. Vrees niet Mijn kinderen, omdat de pijn jullie ziel edelmoedig maakt, zuivert, heiligt ... Als jullie Mijn boodschappen van leven meer en meer zullen volgen die Ik jullie gegeven heb, zullen jullie hemelse zegeningen ontvangen en jullie naam zal voor altijd gegrift blijven in God, de Drie-eenheid.

Bied eerherstel Mijn kinderen, voor degenen met het meest roekeloze atheïsme, die elke manifestatie van Mij ontkennen en zo Mijn kinderen vervolgen die met grote offers blijven getuigen van de missie om over de boodschappen van de verlossing te getuigen. Bid voor jullie vijanden, zodat de Geest hun hart van steen kan verzachten. Bid voor de overwinning van de waarheid en de dwalingen.  Lieve kinderen, Ik dank jullie voor de liefde voor Mij en Jezus, en vrees niets en niemand: de Vader is met jullie en zal jullie altijd beschermen.

Jij, Mijn geliefde zoon, ‘kleine van de eik’, word niet moe, doe verder en geef altijd gehoor aan de stem van de Hemel, vervul de ontvangen taken van de Goddelijke Autoriteit, probeer niet je menselijke tegenstanders te ‘genezen’. Bewaar het geheim dat Ik je gaf en verkondig luid dat Mijn Hart binnenkort zal zegevieren over het rijk van de Draak.

Kleine kinderen, volg Mij en Ik zal jullie het aangezicht tonen van God - Liefde.

Bid, bemin, breng eerherstel… Kleine kinderen, Ik verwacht jullie hier op de 5de van elke maand. De volgende 5de van de komende maand zullen veel engelen neerdalen op Mijn Huis en zij zullen jullie hun hulp aanbieden.  Nu wens Ik te zegenen... Ik zegen jullie huis, jullie kinderen, Mijn kleintjes die Ik wegens hun zuiverheid verkies: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dank kinderen voor jullie biddende aanwezigheid. Wees trouw aan de oproep en ga verder langs de weg van bekering, zuivering en heiliging."

Mario: "Ik hou van U, Moeder. Mijn beste wensen voor Uw verjaardag. Zegen ons allemaal, altijd en vooral de zieken ... ik vertrouw hen U toe."

De H. Maagd: "Zoon, Ik bemin je en verlaat je nooit ... Hoe meer het kruis kan rekenen op je, hoe meer God zal inwonen in je. Mijn martelaar, Ik draag je mee in Mijn armen en de agenten van het Beest zullen je niet raken. Tot weldra, zoon."

Mario: Terwijl Zij verdween kwam over ons allen een stralend wit licht en op ons voorhoofd verscheen een klein gouden kruis.

Verschijning zondag 5 september 2010

 

Mario: Er was een explosie van puur licht, waarin de Madonna verscheen, gekleed in het wit met twaalf fonkelende sterren rond Haar hoofd. Zeven stralenkransen schenen rondom Haar persoon. Legioenen engelen omgaven Haar, een gedeelte was gekleed in schitterend wit en een ander gedeelte was gekleed in intens goud. De Maagd Maria heeft zachtjes gezegd na het kruisteken:

"Prijs de naam van Mijn Zoon Jezus."

Mario: Heldere stralen kwamen uit Haar handen en raakten ons allen.   

"Lieve kinderen, Ik ben de Moeder van God en jullie Moeder van Barmhartigheid, redster van het volk van God. Ik nodig jullie uit om je hart te openen voor Mijn verlossende vermaningen.

Lieve kinderen, Mijn Onbevlekt Hart is voor jullie geopend: het is aan jullie om binnen te treden in de woning van Mijn Moederlijke liefde die verwarmt, geruststelt, verlicht. Ik geef jullie zoveel, Mijn geliefde kinderen, en nog steeds kunnen jullie Mijn Moederlijke aanwezigheid niet begrijpen die een reddingslijn wil zijn van ware hoop, een lichtbaken in de nacht van de wereld die ver weg is van Christus-God. 

Kleine kinderen, geef jezelf aan Jezus, de Koning van de Vrede en Liefde en laat niemand je wegleiden van Hem, de enige Zoon van de Vader, de Schepper.

Lieve kinderen, let op de intriges van de Boze. Zie je niet hoe de Boze de verleidingen gebruikt om de nacht der zonde te verspreiden? Ga verder met Mij, de Maagd van de Verzoening, op de weg van het Ware Leven in God.

Mijn kinderen, dank, omdat jullie hier komen aan de voet van Mijn olijfboom van vrede en zegen. De schaduw van de eeuwige verdoemenis zal van jullie  verdwijnen. Aanroep  de engelen, jullie beschermers; doe deze maand een beroep op hen.  
Lieve kinderen, vandaag zijn alle engelen in feeststemming omdat jullie Mijn geliefde Rozenkrans hebben gebeden met liefde, geloof, toewijding, nederigheid van geest, de deugd van Mijn voorkeur. Mijn lieve kinderen, mediteer over Mijn heilige oproep die de Hemel heeft aangeboden met oneindige liefde. De Goddelijke Barmhartigheid is groot voor jullie die op de oproep met ‘amen’ hebben geantwoord.  

Kom verder naar Mijn gezegende tuin en verspreidt de heilige afbeelding die Mij vertegenwoordigt in de verschijning van Santa Teresa. Lieve kinderen Santa Teresa, Mijn wijk hier beneden, is de laatste waarschuwing, dus daarom bekeer jullie, geloof in het Evangelie, verkwist het niet. Mijn kinderen, vele plagen zullen neerdalen en lijden brengen aan vele naties omdat zij niet weten hoe te beminnen, niet weten wat liefde is. Bied jullie aan Jezus aan, enige Bron van liefde van de Drie-eenheid en volg Zijn lichtend voorbeeld.

Lieve kinderen, alleen als jullie beminnen en vergeven uit het hart, zonder huichelarij, zullen jullie  gelukkig zijn, indien echter van niet, zullen jullie ongelukkig zijn. Het geluk is de vrucht van de liefde, daarom Mijn kinderen, bemin, bemin, bemin. In vereniging met de engelen en alle heiligen van de Hemel zegen Ik jullie in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve kinderen, deze maand zullen jullie bijzonder beschermd worden door de engelen van de Hemel."

Mario: "Moeder, Moeder ik bemin U en we willen van U en Jezus zijn. Ik vertrouw U de zieken toe, de lijdenden, de gemarginaliseerden. Help hen, het zijn Uw kinderen. Genees de zieken zoals U hebt gedaan met sommigen."

De Heilige Moeder: "Sommigen zullen genezen, zoon, sommigen niet. Aanvaard het kruis, Mijn kinderen, want het is verborgen in het mysterie van de eeuwige zaligheid."

Mario: Tijdens de verschijning nodigde de Madonna mij uit om drie kruistekens op het voorhoofd te maken en dan met de handen gekruist op de borst te bidden voor de genezing van de zieke gezinnen. Tegen het einde vielen er overvloedige tranen van de ontroerde Moeder en Zij keek naar alle aanwezigen met een grenzeloze liefde en verdween in het oneindige glorieus licht van Haar.

Opmerking: Tijdens de verschijning zagen mensen dat plotseling het glas van de kapel beneden overvloedige transparante, druppels met zoute smaak te bemerken waren, de tranen van de Heilige Maagd. De jongeren van het gebedscenakel hebben ze met witte zakdoeken gedroogd en gegeven aan de gelovigen verzameld uit alle hoeken.

Verschijning dinsdag 5 oktober 2010

 

Mario: De Heilige Maagd Maria verscheen gehuld in het glorieus licht dat Haar altijd begeleidt bij Haar verschijningen. Zij was helemaal gekleed in het wit. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:

“Geloofd zij Jezus Christus.

Mijn kinderen, Ik nodig jullie uit om je gedwee over te geven in Mijn Moederlijke handen zodat Ik jullie kan omvormen naar het beeld van Mijn Zoon Jezus.
Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om je volledig over te geven in Mijn handen en in die van Mijn Zoon.
Heb geen angst. Wij houden van jullie.

Mijn zoon, herhaal zonder ophouden dat de Moeder van God vrede wil geven.
Lieve kinderen, er is geen vrede in de gezinnen en de naties, want er is oorlog in jullie harten. Veel muren zijn opgetrokken in jullie zielen, en alleen de Heer van het leven kan ze omverwerpen. De muur van trots, van de wraak, van de ijdelheid.
Lieve kinderen, Ik kwam naar deze plek, zoals op andere, om jullie de weg van God te tonen. Hoeveel liefde heb Ik voor jullie, Mijn kinderen.

Vandaag ben Ik tevreden omdat jullie boete hebben aangeboden en gebed tot Mijn Hart. Kleine kinderen, bid altijd en vooral voor de triomf van de Kerk waarvan Ik Moeder ben. Mijn zoon, jij bent Mijn geurige bloemknop. Let op want sommigen zijn niet eerlijk tegen je, ze komen als schapen, maar zijn wolven.

Vrees niet, binnenkort zal Mijn Hart hen verwijderen opdat ze Mijn werk in Santa Teresa niet meer teisteren. Mijn zoon, deze maand is gewijd aan het voortdurend gebed van de heilige Rozenkrans, het onzichtbaar wapen. Mijn zoon, nu zal Ik je vertellen wat je alleen aan de bisschop mag meedelen. Ga nu om hem te zeggen wat Ik je meedeel."

Mario: De Dame vertrouwde mij een boodschap toe die ik niet kan bekend maken en die voor de plaatselijke bisschop is. De Madonna straalde tijdens het spreken wit licht uit.

"Lieve kinderen, de Geest van God is onder jullie en werkt. Hij zal jullie in nieuwe schepselen omvormen, maar wees volgzaam. De Geest handelt niet waar er sprake is van weigering. Lieve kinderen, Mijn Zoon Jezus wil de duisternis omvormen die de wereld omhult in glinsterend licht, het licht van nieuw leven. Plaats Jezus in het middelpunt van jullie leven: Hij werd geofferd voor jullie en om voor jullie  de deur van het Koninkrijk van de Hemel te openen.

Lieve kinderen, Ik verwacht jullie hier in Mijn tuin van vrede op de 5e van de volgende maand. Lieve kinderen, Ik neem jullie allen onder Mijn heilige mantel zodat de tegenstander jullie niet kan raken. Bemin, vergeef, leef volgens het Evangelie van het Goddelijke Lam. Kleine kinderen, Ik wacht hier op jullie om Mijn boodschappen van hoop en liefde aan te bieden. Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Blijf verenigd in de naam van Jezus en blijf standvastig in het heilige geloof. Geprezen zij de Geest van de Eeuwige Liefde."

Mario: De Heilige Maagd Maria maakte een kruisteken en zegende ons terwijl Zij verdween in Haar oneindig licht.

 

Verschijning vrijdag 5 november 2010

 

Mario: De passie van de kleine Mario ‘van de eik’: een gave van de liefde van God de Vader. De Moeder van God verscheen na de explosie van helder licht. Ze was helemaal gekleed in het wit. Haar gezicht drukte oneindige zoetheid uit. Ze boog een beetje Haar hoofd en dan zegende Zij met het kruisteken. Zij heeft gezegd:

"Gegroet Mijn lieveling, Ik ben de Moeder van het Woord, Koningin van de universele vrede. Lieve kinderen, open jullie harten voor Mijn verlossende aanmoedigingen. Lieve kinderen, Jezus Christus wil jullie vrede, het leven, de redding geven, maar jullie moeten het hart openen voor de Heilige Geest, die God is.

Mijn kinderen, Mijn Onbevlekt Hart is geopend voor jullie om de echte vreugde in het gebed te geven met toewijding ter ere van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve kinderen, het gebed moet alles voor jullie zijn. Vertrouw op Mijn Moederlijke tussenkomst en die voortduurt voor jullie eeuwig welzijn.

Kinderen, verlang vurig naar de Eeuwig Goede: Mijn Zoon Jezus. Lieve kinderen, vermeerder deze drie deugden: jullie geloof, jullie hoop, jullie liefde. Ga met Mij, de Koningin van de Hemel, de weg van de heilige deugd en verlaat het pad van de ondeugd, de corruptie en de goddeloosheid. Lieve kinderen, Ik ben hier bij jullie op een bijzondere wijze en hier zal Mijn Hart  worden geplant om jullie troost en vrede te geven. Mijn kinderen, deze gezegende plaats is onder Mijn krachtige bescherming en de Heilige Aartsengel Michaël waakt erover.

O, jullie die naar Mijn heilige tuin komen: Mijn mantel omringt en beschermt jullie tegen elke aanval van de Boze. Lieve kinderen, heb eerbied voor Mijn tuin en handhaaf de geest van stilte. Handel volgens de goddelijke leer van het heilig Evangelie en jullie zullen in het licht zijn van de Ene die heilig en gezegend is door de eeuwen heen. Kinderen haast jullie op de weg van de bekering.

Kleine kinderen, alleen door bekering, een ommekeer van het hart kan men in ware vreugde leven, zonder bekering is vreugde vals zoals de oude vijand vals is. Ik verlang jullie het geluk te geven en jullie weg te trekken uit de klauwen van de vijand. Lieve kinderen, vandaag roep Ik op tot verzoening met God, door middel van berouw te hebben, en tot terugkeer naar het Heilige Huis: de Kerk.

Kleine kinderen, Ik zal met jullie zijn, Ik zal aan jullie zijde staan en jullie steunen, maar wees trouw aan Christus en de Kerk. Jezus Eucharistie is jullie voeding. Jezus Eucharistie is jullie kracht. Zoon, Mijn Zoon Jezus heeft vandaag besloten dat je deelneemt aan Zijn Heilige Passie. Zul je ‘JA’ zeggen aan dit verlangen van de Heer?"

 

Mario: "Ja Moeder ..."

 

De Heilige Moeder: "Nu zullen de wonden van liefde zich openen, nog steeds lijdt Hij in lichaam en ziel om de mensheid te helpen tot bekering. Zijn wonden zijn van liefde, omdat God je Zijn Liefde geeft. Zijn pijnen zijn het die het licht brengen en hoop in het midden van de grote duisternis die zich overal heeft verspreid.

De nagels die je lichaam doorboren en de heilige kroon van doornen die je ontvangt zijn een geschenk van de Vader. Zoon, je pijn brengt veel eerherstel voor de talrijke beledigingen, heiligschennissen, godslasteringen. Bid voor je vervolgers en bied eerherstel voor de meest roekeloze atheïsten, die al Mijn verschijningen ontkennen en zo meespelen met de duivel die hen heeft verblind. Dierbare zoon, het kruis van Goede Vrijdag dat op je rust is zwaar en pijnlijk, maar het is tegelijkertijd heerlijk, want het verkondigt de Triomf van het Lam.

Kleine kinderen, prijs de Heilige Drie-eenheid voor het teken van de tekens aan jullie gegeven op deze vrijdag van genade. Ik raakte jullie allen aan en Ik heb jullie omhelsd tijdens het gebed. Nu zegen Ik jullie allen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot weldra, Mijn lieveling.”

 

Mario De Maagd Maria verdween al zegenend en kuste mij op het voorhoofd.

 

Opmerking: Tijdens de verschijning nam Mario deel aan de pijn van de kruisiging van Onze Heer en verloor het bewustzijn onmiddellijk na de extase. Op zijn lichaam verschenen pijnlijke bloedingen. Zelfs een jonge vrouw verloor het bewustzijn na een visioen van de H. Maagd.

Verschijning van zondag 5 december 2010

Mario: De Maagd Maria komt tot ons na de explosie van het glorieus licht. Zij was helemaal gekleed in het goud en op Haar hoofd droeg ze een spierwitte sluier van licht. Twaalf sterren omringden het hoofd. Zij rustte op een grote wolk van waaruit een zoete muziek klonk. Zij maakte een kruisteken en na een buiging van het hoofd heeft Zij gezegd:  

"Geprezen zij de naam van Jezus.

Lieve kinderen, Ik ben hier alleen uit liefde. Ik wens dat ieder van jullie zich volledig aan de Heer geeft met nederigheid, armoede van geest, volgzaamheid.

Lieve kinderen, Mijn Onbevlekt Hart komt om te zegevieren over het heersende kwaad en  alle goddeloosheid. Wijd jullie toe aan Mijn Hart zoals kinderen die wensen bij de hand genomen te worden en geleid op het juiste geestelijke pad.

Mijn kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om te leven volgens het Evangelie van Christus, het Slachtoffer van de Heilige Vader. Hij offerde Zich en aanvaardde de Wil van Zijn Vader en dus ontvingen jullie het eeuwige leven.

Kleine kinderen, laat niet toe dat de Boze jullie weg leidt van het leven in God en strijd krachtiger tegen zijn slinkse samenzweringen en hels leger met gebed, boete, eerherstel. Mijn Goddelijke Zoon wil jullie redden en dat jullie Hem echt toebehoren, God van liefde en vrede die aan de voet van Zijn altaar wacht om zichzelf te kunnen schenken aan jullie in de Eucharistie.

Jezus werd geboren om Eucharistie te worden... Mijn geliefde kinderen, in deze tijd van genade moeten jullie afzien van alle ijdelheid en hoogmoed en jullie bekleden met de gezindheid van Christus Jezus. Kleine kinderen, wees nederig en erken de zonde die in jullie woont en belijdt ze aan de priesters van de heilige kudde. Lieve kinderen, beleef de tijd van de Advent door naar het Heilig Woord van God te luisteren en te werken voor de redding van de zielen die de liefde niet kennen.

Deze maand behoed Ik, Moeder van God en jullie Moeder, jullie voor elke aanval van de Boze en vraag de hier aanwezigen om te antwoorden op Mijn laatste reddende oproep. Jullie zullen eindeloze genaden en wonderen ontvangen omdat de Heilige Geest jullie zal vervullen met Zijn Goddelijk Licht door Mijn glorieuze voorspraak van universele Middelares.

Lieve kinderen, ga verder op de weg van de heiligheid en aanroep voortdurend de naam van Jezus die redding en bevrijding is voor wie hem uitspreekt met waar geloof. Geef Mij al de zieken: Ik zal ze in Mijn armen wiegen en dan zullen ze gekroond worden. Kijk in de spiegel van je ziel en verander wat niet goed is. Zien jullie niet hoe de Boze ontmoedigt?

Bemin jullie naaste en wreek nooit het ten onrechte ontvangen kwaad, maar offer jullie stilzwijgen als een teken van liefde en nederigheid. Dank voor het bidden van de ganse Rozenkrans: Ik verlang dat hij altijd op deze wijze wordt gebeden de 5de van de maand. Lieve kinderen, de 5de dag is een dag van oneindige genade, die jullie zuivert en vreugde geeft, de dag dat jullie Mijn bezoek op aarde en Mijn Moederlijke zegen ontvangen.  

Nu wens Ik Mijn zegen te spreiden over alles wat jullie onder Mijn olijfboom hebben gelegd en vooral de vele Jezuskindjes voor de heilige Kerstnacht: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieve kinderen, vandaag ben Ik tussen jullie geweest tijdens het gebed van Mijn geliefde Rozenkrans en Ik heb jullie hoofden geliefkoosd, vrede gegeven aan hen die ze hadden verloren vanwege hun verwijdering van God. Mijn kinderen, Ik verwacht jullie de volgende 5de  van de maand, hier in Mijn gezegende en heilige tuin. Herinner jullie dat Mijn Onbevlekt Hart spoedig zal triomferen. Geprezen zij altijd de naam van Mijn Zoon Jezus."

Mario: De Heilige Moeder verdween in het oneindige licht, raakte mijn handen aan en kuste mijn rozenkrans. Haar gezicht was mooi en drukte moederlijke zoetheid uit die frisheid geeft aan de ziel.