Belangrijke boodschap van O. L. Vrouw van de Verzoening aan Mario

in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië

28 april 2011

 

HET IS EEN WAARSCHUWING!


“Verspreid Mijn boodschap aan Mijn volk en zorg ervoor dat ze alle volkeren van de aarde bereikt." Jullie bevinden je nu in de tijd die Ik destijds in Fatima voorspeld heb en die nu werkelijkheid wordt.”

 

Deze geheime’ boodschap van de Moeder Gods werd aan Mario D'Ignazio gegeven op donderdag 28 april 2011 en volgens de wil van de Koningin van de Hemel en aarde de volgende maand op 28 mei 2011 in de gezegende tuin Contrada Santa Teresa te Brindisi publiek bekend gemaakt. Deze vermaning staat eveneens in de geheimen van O. L. Vrouw van La Salette en van Fatima. Mario vertelt over de verschijning: de buitengewoon mooie vrouw is in een wit gewaad en een zeer heldere, hemelsblauwe sluier verschenen. Haar gezicht was getekend met bloedige tranen. Nadat Zij het kruisteken had gemaakt, sprak Zij:

 

"Luister naar Mij, Mijn kinderen, want wat Ik jullie openbaar is een dringende boodschap die met grote moed onder de mensen verspreid moet worden, omdat God jullie tegen de corrupte ambtsdragers wil waarschuwen die de zonde beminnen en Zijn grote Goddelijke Waardigheid kwetsen. Sedert lang zeg Ik jullie reeds dat Mijn Onbevlekt Hart vanwege de zonen, die ambtsdragers zijn, bloedt wegens degenen die niet meer het heilig Evangelie volgen en de H. Mis niet meer met liefde en ijver celebreren, omdat de tegenstander ze heeft verblind. Hij heeft ze een geest van slaperigheid ingegeven, zodat ze lauw zijn geworden en houden van de macht, het geld en eveneens van de schandelijkste onzuiverheden. In veel van hen werden op die manier het geloof en de naastenliefde uitgedoofd. Slechts weinig ambtsdragers volgen de wegen van de Heer. Veel van de kinderen Gods, die ambtsdragers zijn, hebben het ware credo opgegeven. Ze hebben het levende kruis van Jezus met voeten getreden, hun zielen overgegeven aan de zonde en verschillende ambtsdragers aanbidden het Beest. Omdat ze van menselijke eer en onreinheid houden, vernietigen ze een groot deel van de kudde van de Heer. Door hun slecht voorbeeld, hun snode werken en hun losbandig leven gewijd aan de zonde en bedrog, leiden ze Mijn volk meer en meer in het verderf doordat ze grote menigten uit het Hart van de Vader wegvoeren en een vals Evangelie verkondigen, een Evangelie dat ze voor zichzelf hebben gemaakt, zodat het gemakkelijk is te kunnen handelen in dienst van de tegenstander, die al onder hen wandelt en inspireert, gezien ze de Schepper van het leven hebben verstoten. Kijk naar hun leven: zien jullie niet hoe ver het verwijderd is van wat het Evangelie zegt? Zien jullie niet al deze rijkdom en de ijdele zoektocht naar roem? Waar is de armoede die Christus geleefd heeft? Ze openen hun deuren voor de groten en machtigen om nog meer macht te vergaren, maar ze sluiten de deuren voor degenen die hongeren en dorsten naar de Levende God. O, jullie zonen, die ambtsdragers en herders van de kudde zijn, gaan jullie de weg van het kruis of nemen jullie deel aan de extravagante banketten in de wereld?

 

Wanneer jullie jezelf zouden kunnen bekijken in de spiegel van jullie ziel, zouden jullie zien hoe lelijk jullie zijn, want de ondeugden hebben jullie al helemaal veroverd. Wat gebeurt er met de mensen die hen volgen in onwetendheid over zoveel decadentie en die zich toevertrouwen aan blinde leiders? Let op, jullie zonen ambtsdragers: jullie dagen de Eeuwige uit door jullie gedrag en sedert enige tijd zweeft het zwaard van de Goddelijke Gerechtigheid boven jullie hoofden. Wanneer de leider blind is, zullen ook allen die deze blinde leider volgen, in de vurige zwavelpoel storten en zij zullen de eeuwige kwellingen van de hel ondergaan die hen daar te wachten staat. Van nu af aan moet iedereen weten, dat de Vader degenen niet zal veroordelen die door hun losbandig leven en slecht voorbeeld zich van het Hemelse Vaderhuis verwijderd hebben, maar Hij zal alle verdorven, corrupte en ontrouwe ambtsdragers die door hun ongeloofwaardig leven en hun onreinheid de wonde van de scheiding veroorzaakt hebben, veroordelen met grote gerechtigheid en gestrengheid.

 

Mijn Hart bloedt omwille van de verdorven en bedervende ambtsdragers, Mijn kinderen. In plaats van de zielen naar Mijn Zoon Jezus te brengen, jagen zij ze weg;   ze bevoorrechten bepaalde personen en met hardheid van het hart, sluiten ze al Mijn echte kinderen uit en bekritiseren degenen die het gebed, boetedoening, Eucharistisch eerherstel beminnen en Mij navolgen in de uitoefening van de heilige christelijke deugden door een heilig leven, dat een tegengif voor het gif van de oude slang is. Zij beledigen en verdrijven al Mijn kinderen weg van Mijn Onbevlekt Hart, allen, die van Mijn verschijningen houden en die aan Mijn laatste oproepen gehoor willen geven, want ze hebben niet begrepen, dat Ik de Ark ben van het Eeuwige Heil en dat allen die hun toevlucht nemen in Mijn Moederlijk Hart van alle kwaad en alle gevaar naar lichaam en ziel worden bewaard. Diegenen echter, vervuld van huichelarij naar het voorbeeld van de voormalige farizeeërs, laden ondragelijke lasten op die zielen, terwijl ze zelf niet eens een lichte last dragen, omdat ze het kruis van Christus, die het Goddelijk Lam is, niet beminnen. In plaats daarvan, nemen ze graag plaats op gouden tronen en zetten zich graag maskers op, maskers, die zeer binnenkort zullen afvallen, waardoor Mijn volk de realiteit van de feiten wordt onthuld, zodat het tijdig gewaarschuwd en gered wordt. Zij houden van prachtige gewaden en maken zich geen zorgen over de armen en de kleinen. Zijn niet precies zij de witgekalkte graven? De verdorven zonen, de ambtsdragers, houden van de duisternis, ze beschermen en verbergen hen die in de duisternis zijn, omdat ze zelf in de donkerste duisternis zijn: In de duisternis van de ontaarding, zichtbaar voor jullie eigen ogen. Mijn kinderen, Mijn kinderen, jullie zullen zien hoe voor jullie ogen de ergste misdaden en schandalen gebeuren en jullie zullen daarover zo geraakt en teleurgesteld zijn, dat jullie niet meer weten, tot wie jullie je wenden kunt. Dan

zouden jullie je direct tot onze Vader die in de Hemel is moeten wenden. Het zal verschrikkelijk zijn. Lieve kinderen, Satan wandelt al geruime tijd tussen de herders van de kudde en velen van hen dienen zijn plan om het geloof, het Evangelie, de Eucharistie te vernietigen. God zal niet toestaan dat een dergelijk plan slaagt. Daarom worden elke dag veel ambtsdragers ontmaskerd, ze zullen de genade van hun heilig ambt verliezen en alle macht zal hun ontnomen worden. Zij zullen als beloning de verachting van de Heer en de gerechte straf van de  Hemelse Vader ontvangen omdat ze hun beloften niet gehouden hebben. Alle zonen, die verdorven ambtsdragers zijn en die de wereld en de vorst van deze wereld volgen, doordat ze schatten op aarde verzamelen, zullen van hun priesterlijke gewaden worden beroofd. In het Heilig Huis van de Vader zullen alleen diegenen blijven, die de ware Christus in waarheid en in zelfverloochening dienen; allen die waarlijk de toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart beleven als medicijn tegen de boosheid.”

 

Boodschappen zullen worden vertaald