Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië

op 5 januari 2013

Maria: "Lieve kinderen, Ik spreid Mijn mantel uit over jullie en jullie gezinnen, zodat jullie Mijn bescherming van de onbevlekte en zuivere Koningin kunnen ontvangen. Mijn kleine kinderen, geef jullie aan Jezus. Geef jullie over aan Zijn Heilig Hart. Mijn Zoon houdt onmetelijk van jullie en zou jullie in Zich willen bewaren. Geloof aan Zijn Goddelijke Naam en vraag Hem, de Heer der Heren, de genezing van het hart.

De harten worden genezen wanneer ze beminnen, wanneer ze leven volgens het Evangelie van Mijn Zoon. Mogen jullie harten zich openen voor de liefde. Mijn Zoon heeft Zich opgeofferd uit liefde. Lieve kinderen, mogen jullie leven gewijd zijn aan de Goddelijke Liefde. Mijn kleine kinderen, jullie hebben niets te vrezen want de rechtvaardige Eeuwige Vader beschermt jullie voortdurend.

Mijn kinderen, Ik ben altijd bij jullie en wie het pad volgt van Mijn Onbevlekt Hart, zal vrede ontvangen, want Mijn Zoon heeft Mij de vrede toevertrouwd.

Wees vredestichters in een wereld die alleen maar oorlog, tweedracht, haat, en veroordeling kent. In de wereld heerst egoïsme en er is geen echte naastenliefde meer; er is in de wereld rebellie tegen de Allerhoogste - Zijn heilige wet wordt niet meer opgevolgd.

Luister naar Mij, want wie luistert naar Mijn stem, vindt diepe onderrichtingen, zodat hij niet afdwaalt en geen slachtoffer wordt van de tegenstander die jullie door zijn betovering misleidt. Als jullie Mij volgen, zullen jullie iedere misleiding en bedrog van hem ontmaskeren. Ik leid jullie naar God, en houd jullie weg van het bederf. Mijn kinderen, Ik toon jullie zoals een lichtende ster het pad van de bekering en de verzoening.

Bewaar Mijn boodschappen in jullie harten. Elk van Mijn boodschappen die jullie in de praktijk brengen, zal geestelijke vruchten afwerpen. Ik bemin jullie en groet jullie met Mijn moederlijke zegen."

 

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië

op 5 februari 2013

Mario  vertelt over de verschijning: De Maagd Maria verschijnt ondergedompeld in het hemelse licht dat Haar elke keer begeleidt als Ze komt.  Ze is volledig in het wit

gekleed en Haar zeer vriendelijk gezicht is erg mooi. Ze heeft de hele menigte

met het kruisteken gezegend. Toen heeft Zij gezegd:

 

"Lieve kinderen, Ik zegen jullie in de naam van Mijn Zoon, de eeuwige God. Wijd elke dag tijd aan het gebed, want alleen het dagelijkse gebed kan jullie ondersteunen, kan jullie bevrijden van de strikken van het kwaad en jullie met uitbundige vreugde

vervullen, die een vrucht is van jullie vereniging met de Heer.

Lieve kinderen, bemint elkaar zoals de Goddelijke Verlosser jullie heeft bemind. Kijk niet naar de zwakke punten van jullie broeders, maar kijk naar jullie eigen zwakheden, overweeg jullie innerlijk wezen. Maak jullie nooit tot rechter van jullie naaste, want alléén God is de verschrikkelijke en rechtvaardige Rechter. Herinner jullie de woorden van Jezus: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Mt 7,1-3)

Lieve kinderen, als de liefde in jullie leven aanwezig zou zijn, dan zouden jullie geneigd zijn ieder mens te verwelkomen en te begrijpen. Wie Christen is, wandelt niet op de wegen van de wereld, hij gaat niet om met boosdoeners, maar hij gaat in de waarheid en blijft in het Huis van de Allerhoogste.

Bid voor degenen die niet het heilig Evangelie volgen. Bid voor degenen die ver weg van Mijn onbevlekt en zuiver Hart verwijderd zijn. Vertrouw Mij alles van jullie toe; Ik zal jullie zoals een gouden schrijn bewaren, opdat jullie geen schrammetje wordt aangedaan.

Ik nodig jullie allen uit tot bekering van het hart, voor loutering. Aanvaard Mijn aanwezigheid en verspreid overal Mijn boodschappen samen met Mijn beeld.

Lieve kinderen, Ik zal gedurende een lange tijd bij jullie zijn. Ik bemin jullie en bescherm jullie tegen valse profeten en de listen van de boze vijand."

 

Mario: Onze-Lieve-Vrouw naderde de gekruisigde Jezus (het beeld werd geschonken aan de tuin op 4 februari 2013). Ze omhelsde het beeld en zei:

 

"Ik en Mijn Goddelijke Zoon zijn hier aanwezig, om al degenen in onze edele Harten op te nemen, die met geloof naar hier komen. We zullen hen met vrede en een nieuw leven vervullen. Daar waar Ik ben, is ook altijd Mijn Zoon."

 

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi,

Contrada Santa Teresa, italië

op 5 mei 2013

Mario, de kleine ‘van de eik’ (della Quercia) vertelt: Een lichtregen ging zacht vooraf aan het bezoek van de Moedermaagd. Ze was gekleed in een wit gewaad, met een goud geborduurde blauwe mantel met een gouden ceintuur en op Haar hoofd een glanzende sluier. De glorieuze Duif vloog om Haar heen. De schoonheid van het gelaat van de Onbevlekte Ontvangenis is onbeschrijfelijk. Haar ogen schitterden van onvergelijkbare liefde.

 

De Maagd van de Verzoening maakte het kruisteken en verklaarde:

"De Goddelijke Drievuldigheid zij geprezen, geloofd en verheerlijkt. Ik ben de Maagd van de Verzoening en zo zou Ik door Mijn volk willen aanroepen worden. Haast jullie naar Mijn laatste oproep en breng door die kennis van al Mijn boodschappen vruchten voort door een intensief en blijvend apostolaat, zodat er altijd meer kinderen zijn die naderen tot de Eucharistische Jezus. Moge de zon komen die jullie leven verlicht en die de duisternis van onverschilligheid tegenover de werken van de Heilige Geest verwijdert! Mijn Zoon stuurt Mij hierheen om jullie in de barmhartige liefde onder Mijn mantel te verzamelen en om jullie de weg van de sacramenten en Zijn Evangelie te tonen.”

 

Mario wendde zich tot de Heilige Maagd en zei:

"Zachtste Moeder, laat ons nooit in de steek, kijk naar al Uw kinderen die naar U zijn gekomen om U te vereren, U om genaden te vragen en om het geschenk van de bekering van het hart. Spreid Uw krachtige zegen over ons uit en wees onze voorspreekster, onze beschermerster en onze toevlucht. Wij danken U voor de liefde die U ons schenkt en voor alles wat U ons geeft."

 

De Heilige Maagd Maria keek naar de menigte en zei:

"Mijn zegen rust altijd op jullie die Mij met doorzettingsvermogen volgen. Lieve kinderen, neem het kruis op en volg Jezus in de naastenliefde na. God is barmhartigheid en gerechtigheid: Hij alleen kan jullie oordelen, want Hij is de Rechter en de Verlosser en Hem behoort de kudde. Mijn Zoon is gekomen om te dienen en niet om Zich te laten bedienen, daarom moeten jullie dienen! Wanneer jullie dienen, zal men erkennen en weten dat jullie toebehoren aan het Goddelijk Lam door de tronen van de zeven hoofdzonden onbezet te laten en de enige ware Troon, de Troon van het Heilig Kruis, de Troon van Mijn Zoon, en die ook de troon is van degene die deeigen bedreigde ziel wil redden. De vrede van de Vader zij met jullie!

 

Ik breng jullie het levende Woord van Jezus in deze heilige wijk: aanvaard het.
Welke liefde schenkt jullie de Heilige Drievuldigheid elke dag, maar jullie begrijpen het niet! Mijn Hart bloedt zeer sterk; het is doorboord door duizend zwaarden van smart wanneer het de plagen ziet die op aarde zullen neerkomen en het vuur van de oorlog die ontstoken wordt, het vuur van de vernietiging. En dit alles omdat Christus wordt verworpen door devolkeren. De mensheid is verstrooid en dwaalt rond ondergedompeld in de grote algemene verwarring door degenen die samenwerken met het Beest en die binnenkort worden getroffen door de gerechtigheid. Allen die Mij volgen zullen worden beschermd door de engelen. Dit betekent om Moeder der mensheid te zijn: uit liefde voorMijn kinderen te lijden die zich niet van de plannen van de boze vijand bewust zijn. Ik ben de Moeder van ieder van jullie en Ik breng jullie de eeuwige schat, het heilig Evangelie. Het maakt jullie rijk. De aardse dingen zullen jullie niet gelukkig maken, maar de glimlach op jullie gezichten laten uitdoven en
jullie tot slaven maken.

 

Mijn bezoek op deze heilige plaats is de voortzetting van de boodschappen van Fatima, maar Mijn bezoek zet zich hier verder omdat jullie dramatische tijden beleven waarin het geloof verloren gaat.

 

De ziel die zich niet in dienst van de Hemelse Vader stelt zal verloren gaan. Velen luisteren niet naar Mijn boodschappen en dus begeven ze zich in de handen vande boze vijand, die ze zal boeien met vurige kettingen, om ze met zich mee te trekken in een meer van kokende zwavel.

 

In deze maand (mei), die Mij op een bijzondere wijze gewijd is, moeten jullie gebeden intensief en jullie rozenkransgebeden onophoudelijk zijn. De wereld is vol van mensenkinderen dieonbekwaam zijn te beminnen; ze leven alleen van de uiterlijke schijn, die in hun leven een grote leegte zal achterlaten. Lieve kinderen, treedt binnen in Mijn Hart, het zal voor jullie de Ark van het eeuwig heil zijn. Ik verwacht jullie volgende maand (juni), de maand die is toegewijd aan het H.Hart van Mijn Jezus. Jezus zal hier aanwezig zijn samen met Mij om het water te zegenen dat jullie zal herinneren aan het H.Doopsel.


Ik zegen jullie in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

 

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, italië

5 juni 2013

"Mijn lieve kinderen, in deze jaren van oneindige genade, heb Ik jullie als Moeder en geestelijke Meesteres door Mijn talrijke boodschappen die werden gekenmerkt door wijsheid, de wijsheid van Mijn Onbevlekt Hart getoond. Mijn bedoeling is het om jullie te leiden naar de bron van liefde. Mijn boodschappen beschrijven een eenvoudige duidelijke reis, die jullie met vastbeslotenheid en uithoudingsvermogen moeten volgen. Beleef elke dag wat Ik aan jullie hier openbaar. Mediteer en beleef alles wat Ik jullie vertel. Laat jullie niet door de tegenstander of door twijfels en bezwaren die jullie ontmoeten, ontmoedigen, maar luister naar Mijn hartelijke vermaningen en volg ze na.

Het is Mijn plan om jullie de vreugde te schenken die de gave van de Heilige Geest, de altijd-Eeuwige, geeft. In de komende tijd zullen jullie wegens de hooghartige uitdaging van de tegenstander tegenover God en Zijn heilige Kerk veel te lijden hebben. Nu verzamel Ik jullie en leid jullie naar Mijn voor de strijd gevormd leger om deze hooghartige uitdaging te dwarsbomen. Met de nederigheid van het hart, met de eenvoud van een in Christus geleefd leven en in het verzet tegenover de zonde, zullen we winnen en de mensheid zal vrede ervaren. In stilte zal Ik jullie begeleiden, Mijn kinderen."

 

Mario: Nadat de Maagd Maria had gesproken, zei Onze Heer:
  
"Mijn kindertjes, Ik ben het, jullie Verlosser. Ik ben altijd onder jullie met Mijn Moeder. Kindertjes, aanvaarden jullie de beminde Bruid van de Heilige Geest? Offeren jullie Haar boete en werken van eerherstel volgens Haar intenties? Vandaag ben Ik hier op deze heilige plaats, waar Ik de Heilige onder de heiligen, de mooiste bloem van het Paradijs gestuurd heb die op jullie staat te wachten, omdat Mijn Heilig Hart verlangt naar het eeuwige heil van al Haar kinderen. Ik ben de eeuwige en goddelijke liefde en Ik verwacht van jullie, Mijn kinderen, dat jullie elkander liefhebt. Bid voordegenen die Mij ontkennen.

Bid voor degenen die van onordelijke passies houden en die de verleidingen van de slang niet weerstaan. Ik kom om de harten weer te verwarmen. Neem jullie Goddelijke Koning op en zet jullie in, opdat allen Mij beminnen en Mij navolgen.

Bemin Mijn armen en allen die in nood zijn. Jij, Mijn beminde, jij ‘kleine van de eik’ endoorzetter’ naar het Hart van de Almachtige Vader, wil jij je opnieuw met Mijn heilig liefdeskruis verenigen en voor de bekering van de arme zondaars, voor Mijn   ambtsdragers en voor de heilige muren van Rome, lijden en offers brengen?"

 

Mario: "Ja, mijn Jezus, ik aanbid U diep. U zij eeuwige heerlijkheid."


Jezus: "Mijn zoon, jouw lijden is kostbaar voor Mij. Jij bent een druppel van Mijn Bloed en Mijn licht straalt door je heen, jij die een slachtoffer bent van Mijn barmhartig Hart. Offer je altijd voor Mijn heilbrengende intenties, evenals voor de intenties van Mijn Moeder, die de Medeverlosseres en universele Middelares is. De beledigingen en vervolgingen die men jou doet toekomen, gelden jou niet, Mijn spreekbuis en door de Vader voorbestemd, maar ze gelden Mij, die je zend.
Heb geduld en omhul ze allen met je gebeden.”

 

Mario: Een houten kruis verscheen aan de rechterzijde van Jezus. Het zond vuurstralen uit die mijn lichaam bereikten. Op dat moment had ik een visioen ...Jezus was ontdaan van Zijn kleren en lag uitgestrekt op het kruis... Verschillende soldaten sloegen krachtig op lange nagels waarmee Hij werd gekruisigd... Ik hoorde hoe mensen naar Hem schreeuwden… Toen viel ik op de grond, vervuld van pijn; de wonden openden zich en veroorzaakten vreselijke pijnen die door de genadige aanwezigheid van de Heilige Harten lichter werden…  Jezus en Maria waren gekleed in stralend wit.Tot slot heeft Christus al het water gezegend.

 

Opmerking: Op deze speciale dag verscheen Onze Heer Jezus Christus Mario samen met Zijn Heilige Moeder om het water te zegenen dat de pelgrims hadden meegebracht. ‘De kleine van de eik’ had aan zijn lichaam (zoals zo vaak) de smartelijke Passie van Jezus weer doorstaan. Tijdens het rozenkransgebed in de gezegende tuin kwam Mario in extase en allen konden zien, hoe de stigmata zich onder hevig bloeden plotseling en wonderbaarlijk openden. Velen openden hun harten voor de Heer toen ze de Passie van Mario persoonlijk meemaakten. Dankzij deze jonge man herinnert ons de Heer aan Zijn offer, dat vandaag de dag niet meer wordt gewaardeerd door de meesten. Laten we Mario begeleiden in het gebed, bijzonder in deze maand (juni), die op bijzondere wijze is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus, zodat Hij voelt, dat we Hem in Zijn lijden en Zijn offer nabij zijn, in deze gelukzalige smarten, die hoop op een vernieuwde mensheid brengen.


Publieke Verschijning
en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië

5 Juli2013

"Gezegend zij de Naam van Jezus, de Verlosser en geprezen zij Zijn Goddelijk Bloed!"
  
Mario: De Hemelse Moeder was zeer mooi en Zij straalde veel licht uit. Ze was gekleed in een blauwe tuniek, die overal bezaaid was met sterren. Op Haar hoofd droeg ze een lange roze sluier. In Haar handen droeg Zij een gouden kelk waaruit Onze-Lieve-Vrouw met een roze roos water schepte om ons daarmee te besprenkelen. Ze keek ons aan en glimlachte vriendelijk. Het was een glimlach die vrede brengt in de ziel.

 

"Mijn Moederlijke zegen moge jullie vreugde, kracht en jubel schenken om Jezus het Lam te volgen. Lieve kinderen, wees door jullie christelijk leven voorbeelden voor de niet-gelovigen om de door de zonde en egoïsme verharde harten te raken. Beminnen zonder ernaar te verlangen om zelf bemind te worden - dat is wat jullie gelukkig zal maken.

Lieve kinderen, maak jullie geen zorgen over materiële dingen, wind jullie niet op wegens futiliteiten, maar zoek het Koninkrijk Gods in vertrouwvol, spontaan, innerlijk gebed. Leef in de gelukzaligheid van de Heilige Geest, de Geest van Christus, doordat jullie beslissen dagelijks in de tegenwoordigheid van de Heer te blijven, in de heiligmakende genade, door het overwegen van de Heilige Schrift.

Vertrouw jullie toe aan de Heilige Drievuldigheid en in jullie leven zullen wonderen gebeuren. De Eeuwige Vader kent jullie angsten en Hij strijkt balsem van liefde over de wonden van jullie harten om ze te genezen.
Lieve kinderen, laat jullie reinigen door te geloven in de Goddelijke Barmhartigheid en de heilbrengende werken van de Heilige Geest.

Hij zal als hemels vuur de rusteloosheid en de traagheid, waarvan verschillende kinderen aangetast zijn, uitwissen. Vergeet niet dat de macht alleen behoort aan de Eeuwige - en dat Hij zal heersen over alle volkeren. Ik bemin jullie."
  
Mario: Toen de Maagd Maria verdween, hoorde ik Haar verheven zeggen:
  
"Til jullie rozenkransen omhoog naar de Hemel. Ik zal ze zegenen."


Boodschappen zullen worden vertaald