PUBLIEKE VERSCHIJNING EN BOODSCHAP VAN DE MOEDER GODS ALS ‘ONZE LIEVE VROUW VAN DE VERZOENING’ IN BRINDISI,  

CONTRADA SANTA TERESA, ITALIË

OP 5 JANUARI 2014

Mario: Nadat de Moeder Gods het kruisteken gemaakt had, gevolgd door een lange buiging, sprak Zij:
  
"Gezegend zij de Naam van Jezus! Ik ben Maria, de Maagd van de Verzoening en Ik ben hier, Mijn kinderen, om jullie allen terug naar Mijn geliefde Jezus, de Alfa en de Omega, de Heer van het universum, terug te voeren.

Lieve kinderen, ik draag jullie op, julliehelemaal aan Mij, de Moeder Gods en jullie Moeder van Barmhartigheid toe te wijden, zodat jullie Mijn boodschappen van de liefde, de vrede, de geestelijke wedergeboorte kunt opnemen. Volg altijd het Evangelie van Jezus door het in jullie op te nemen en het door jullie levenswandel vorm te geven. Stel jullie open voor de liefde van de Hemelse Vader, die Schepper is. Wees niet bang om door Hem wegens jullie menselijke zwakheid niet aanvaard te worden, want de Eeuwige Vader aanvaardt jullie zoals jullie zijn. De barmhartigheid van de Heeris grenzeloos.

Lieve kinderen, jullie zijn geboren om God te erkennen, om Hem te beminnen en te dienen en voor niets anders. Moge jullie geloof van dag tot dag groeien met altijddurend gebed en de aanbidding van het heilig kruis van Jezus. Het Koninkrijk Gods is midden onder jullie, maar sommige kinderen willen niet er toe behoren; daarom staan ze onder de macht van de Boze, die ze bindt met de ketens van het eeuwige verderf en de haat tegen God en het hemelse hof. Bid, Mijn geliefden, bid tot het Eucharistisch Hart van Mijn Zoon Jezus, zodat allen kunnen gered worden en zich aan God, hun Verlosser verheugen."

 

Mario: De Heilige Moeder Gods heeft ons gezegend en maakte daarbij een kruisteken in de lucht. Voordat Zij verdween, heeft Zij me in een visioen de drie Personen van de Heilige Drievuldigheid getoond, die op gouden tronen zaten en volledig in zuiver wit gekleed waren. Zij sprak:

  
"Geloof, geloof in het mysterie van de Drievuldigheid: eer en prijs de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Ik ben diegene die in de Triniteit is."

PUBLIEKE VERSCHIJNING EN BOODSCHAP VAN DE MOEDER GODS ALS ‘ONZE LIEVE VROUW VAN DE VERZOENING’ IN BRINDISI, CONTRADA SANTA TERESA, ITALIË
OP 5 MEI 2014

Mario: De Koningin van de Hemel en aarde kwam gekleed in fel goud in ons midden. Rond Haar hoofd schenen de twaalf sterren. In Haar handen hield ze een rozenkrans. Nadat Zij zelf het kruisteken had gemaakt, zei de Heilige Moeder:
  
"Gezegend zij Mijn Zoon Jezus. Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin van de hoop, Middelares van alle genaden. De Eeuwige en de Goddelijke Drie-eenheid heeft Mij naar deze heilige plaats gezonden om jullie bij de hand te nemen en jullie overeenkomstig het Evangelie naar God te leiden.
Geef Jezus jullie lijden en ze worden tot vreugden.  

Geef Jezus jullie droefheid en Hij verandert ze in vreugde, die in volle reinheid borrelt uit de door Zijn liefde vernieuwde harten. Jezus beminnend en Hem volgend zijn jullie blij en jullie zullen bevrijd zijn van de bitterheid die de zonde brengt. Wees niet terneergeslagen Mijn kinderen wanneer de beproevingen toenemen, maar weet dat ze schatten zijn om te rijpen in het geloof en om schepsels te worden die in staat zijn zoals de Vader te beminnen. Ik zal elke dag met jullie zijn, wanneer jullie dagelijks de rozenkrans bidden, waardoor jullie je toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart vernieuwen.

Ik beloof jullie nogmaals Mijn genezende boodschappen: verzamel ze, verdeel en  verspreid ze opdat steeds meer kinderen bescherming vinden weg van het kwaad, dat de wereld regeert.

Vandaag was Ik tussen jullie tijdens de processie die jullie met Mijn beeld gedaan hebben en Ik heb de vrede gegeven aan diegenen die deze weg van boetedoening in het ware geloof aangeboden hebben, en Ik verleen al de beloften die Ik jullie voorheen gedaan heb. Ik verwacht jullie weer op de vijfde van volgende maand (5 juni 2014) Mijn kinderen.

Neemvan het water, om gezegend te worden door Mijn Zoon Jezus, die samen met Mijjullie opnieuw oproept tot de heiligheid van het leven. Ik zegen jullie allen, terwijl Ik jullie op jullie voorhoofd het teken van het nieuwe en eeuwige leven druk: het kruis."

 

Mario: De Madonna zegende ons en al zegenend liet Zij een regen van witte en rode rozenblaadjes op de menigte vallen.

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië, op 5 juli 2014

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed. Ze had de Heilige Eucharistie in Haar handen. Nadat Ze mij de Heilige Communie uitgereikt had, zei de Heilige Moeder:
  

"Lof en dank zij op elk moment het Allerheiligste en Goddelijkste Sacrament!”  

"Ontvang het Lichaam van Mijn Zoon Jezus innig aanbiddend en verheerlijkend in eenheid met de engelen die in de Hemel aanwezig zijn. Lieve kinderen, vandaag breng Ik jullie de Eucharistische Jezus, zodat jullie Hem kunt plaatsen in het centrum van jullie hele bestaan. Kniel neer voor Zijn werkelijke Tegenwoordigheid en aanbid Hem in de geest en in de waarheid, aanbid dit Brood dat uit de Hemel is neergedaald.

Wanneer jullie de Goddelijke Hostie aanbidden, zullen jullie vele noodzakelijke genaden ontvangen om de geestelijke strijd te winnen en jullie zullen overstroomd zijn van de liefde van Jezus de Verlosser. Ik ben altijd met jullie, Ik zegen jullie met Mijn moederlijke zegen en leid jullie naar ware bekering. Ik neem jullie in Mijn liefdevolle armen. Bid ... bid veel Mijn beminden en smeek de vrede af voor de wereld die zich in oorlog bevindt."

 

Mario: De Maagd Maria zegende ons allen en de sacralevoorwerpen die we meebrachten met de intentie om ze door Haar bezoek te laten zegenen.

 

PUBLIEKE VERSCHIJNING EN BOODSCHAP VAN DE MOEDER GODS ALS ‘ONZE LIEVE VROUW VAN DE VERZOENING’ IN BRINDISI,

CONTRADA SANTA TERESA, ITALIË

5 AUGUSTUS 2014

"Ik ben de Maagd van de Verzoening, de Vrouwe van de universele vrede, de Koningin van de gezegende tuin (Contrada Santa Teresa, Brindisi), Mijn woning.

Lieve kinderen, kom dagelijks naar  Mijn moederlijk Hart. Het is jullie toevlucht in elke nood die jullie tegenkomen op de weg van de heiligheid.

Mijn kinderen, jullie hebben met vurigheid hymnen en lofzangen aangeboden aan de Allerheiligste Drievuldigheid, omdat jullie vervuld zijn van de eeuwige liefde en barmhartigheid. De Heilige Drievuldigheid werd door jullie allen aanbeden en vereerd.

Die weesgroeten, die jullie vandaag in Mijn tegenwoordigheid gebeden hebben, waren voor Mij als vers aangeboden rozen, omdat jullie ze Mij hebben aangeboden met pure liefde en waar geloof. Jullie moeten weten dat jullie door jullie gebed door de Heilige Geest geraakt werden en Zijn wijsheid bekomen hebben. Volg verder Mijn oproep tot bekering en vrede, leef in volharding, weet dat Hij licht voor de ziel is. Jullie worden dan zeer snel verzoend met Mijn Zoon Jezus.

Smeek Hem om eenheid in de familie. De Boze verdeelt vele families omdat ze niet samen bidden, noch nemen ze gezamenlijk deel aan het Eucharistisch Offer. Ieder wandelt op zijn eigen manier en gelooft dat hij de juiste is, maar het ware pad is dat van het gebed.

Als jullie je moe, somber en wanhopig voelen, geef dan het gebed niet op, maar vermeerder het. Wees kinderen van het licht, soldaten van het Hart van Jezus en de Mijnen, gevers van hoop voor de bedroefde zielen die door de zonde blind zijn geworden. Ik zegenjullie, Mijn kinderen.

Aanbid de Heilige Hostie, die jullie aan de vooravond van de 5de verjaardag van Mijn komst, naar jullie werd gebracht, een kostbaar geschenk, een teken van de Goddelijke Barmhartigheid! Ik zal in de maand die gewijd is aan de engelen en de aartsengelen (september), op jullie wachten."

 

Mario: De Heilige Maagd droeg een intensief gouden gewaad, met twaalf sterren rond Haar hoofd.

PUBLIEKE VERSCHIJNING EN BOODSCHAP VAN DE MOEDER GODS ALS ‘ONZE LIEVE VROUW VAN DE VERZOENING’ IN BRINDISI, CONTRADA SANTA TERESA, ITALIË

 5 SEPTEMBER 2014

Mario: De H.Maagd verschijnt terwijl ik samen met de gelovigen naar het

zonnewonder kijk. Zij is helemaal in het wit gekleed, aan Haar zijde is de H. Aartsengel Michael. Zij spreekt:

  
"Geloofd zij Jezus Christus!"


(De Moeder Gods zegent alle aanwezigen met het kruisteken en glimlachend spreekt Ze verder.)

 

"Lieve kinderen, ik ben het, de Moeder van de Heer en jullie Moeder. Luister naar Mijn oproep, neem hem aan in nederigheid en pas hem toe in jullie leven en jullie zullen in de Heilige Geest vernieuwd worden. Het zonnewonder van zonet, zoals het ooit geschiedde in Fatima, moet eraan herinneren dat de triomf van Mijn Onbevlekt Hart met het krachtige licht van de Heilige Drievuldigheid, naderbij rukt.

Mijn triomf komt met de oprichting van het Koninkrijk van de Eucharistie. Prijs de Hemelse Vader voor dit geschenk van de liefde. Lof zij de Hemelse Vader, die Mij nog steeds stuurt naar de aarde, om jullie te verzamelen en te redden voor de gevaren die (nog) voor jullie liggen.

Mijn kinderen, wees onverzettelijk, volhard tot het einde, dan zullen jullie de redding bekomen. Bid vooral voor de vrede in de wereld. Bekeer jullie, nader steeds meer Jezus, zoek altijd Zijn Aangezicht. De Heilige Michael, Prins van de hemelse heerscharen, zal jullie beschermen tegen elke verleiding om in de strijd tegen de geest van de wereld te overwinnen.”

 

Mario: Onze Lieve Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen.

Aanvullende opmerking: Vóór de verschijning van de Allerheiligste Maagd gebeurde er iets wonderbaarlijks, namelijk dat Onze Heer Jezus Christus te midden van Zijn gelovigen aanwezig was. De ziener viel plots op de knieën gedurende het samenzijn en het luisteren naar enkele pelgrims, toen hij de Goddelijke Verlosser zag en uit Zijn handen de Goddelijke Hostie ontving, zichtbaar voor alle aanwezigen. Een grote emotie maakte zich meester van de harten van de eenvoudigen, die deze goddelijke tekens aanschouwden. Jezus gaf de volgende boodschap:


"Zoon, Mijn zegen van de Koning en Verlosser rust op jou. Mijn kleintje, ontvang Mijn Goddelijk Lichaam.  Aanschouw de Goddelijke Hostie en aanbid ze. Mijn kinderen, uitverkorenen van Mijn Hart, kleine kudde, volg altijd Mij en Mijn Moeder, de Medeverlosseres, blijf verenigd in Mijn liefde, trouw aan de Vader die in de Hemel is.”


De ziener vervolgt:Jezus gaf mij de Heilige Communie. Toen viel ik op de grond en had een visioen: Onze Heer wandelde midden tussen de menigte, legde Zijn eerbiedwaardige handen op de aanwezigen, zegende hen, de Heilige Geest op hen afroepende. Toen verscheen de Heilige Geest die stralen op de aanwezigen stortte  zodat zij straalden.”

 

Naast de mystieke Communie waren er nog andere wondertekenen: De rozenkrans van de ziener begon tijdens het gebed rijkelijk olie af te scheiden tezamen met een rozengeur. Het beeld in de kleine kapel (bij de olijfboom, de verschijningsplaats) begon te wenen. Al op 24 augustus weende het verschijningsbeeld hevig. Kort voor de verschijning van de Moeder Gods, zag de menigte het zonnewonder: de zon zag eruit als een hostie, helemaal wit. Zij pulseerde en draaide tot verbazing van alle aanwezige gelovigen, die met waar geloof en liefde op deze, door de hemel zo gezegende plaats (waar de Hemel de aarde raakt), gekomen waren: een echt hoekje van het Paradijs waar zielen God terug vinden.

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië

op 5 november 2014

Mario: De H.Maagd verscheen helemaal gekleed in het wit, omgeven door een groot licht. Ze hield de rozenkrans in Haar handen. Nadat Zij het kruisteken gemaakt had, sprak Zij:

 

"Geloofd zij Jezus Christus."

 

Mario: "Moge Hij steeds geloofd worden. Heilige Maagd, geef aan allen die U aanroepen en U trouw volgen de noodwendige genaden om het eeuwige heil te verkrijgen."

 

De Heilige Moeder:

"Ja, Mijn kinderen, Ik verleen de genade van de eeuwige zaligheid aan degenen die Mij aanroepen en Mij dagelijks volgen. Ik ben de universele Middelares tussen jullie en Mijn Zoon Jezus. Luister naar Mijn stem, de Moeder van de barmhartigheid, groei in heiligheid en zuivere voornemens van het hart.

Verwijder jullie van alles wat de vereniging met de Heer niet dient, verbreek jullie band met het kwade, doe afstand van de zonde die jullie scheidt van het hoogste Goed. Tracht het grootste deel van jullie tijd aan het gebed te wijden. Vertrouw jullie altijd toe aan Jezus. Gebed, veel gebed, bemindekinderen, want het gebed redt jullie en schenkt jullie grote vrede.

Lieve kinderen, in deze moeilijke tijden van opstand tegen de goddelijke wetten, probeert Mijn aartsvijand, de tegenstander (de oude slang), om jullie te beroven van het geloof en jullie in de troosteloosheid te storten: laat dit niet toe! Het geloof is een groot geschenk dat niet iedereen bezit en dat door velen niet gewaardeerd wordt. Het geloof verleent de ziel de gave en de kracht om zich met ‘vleugels’ over de schijn en het bedrog te verheffen, dat storm loopt in de wereld.  

Lieve kinderen, verenig jullie altijd tot lof, verheerlijking van de Eeuwige Drie-eenheid, en verkondig het Woord van God in jullie leven door deemoedig en eenvoudig te leven. Ik verwacht jullie op de 5de van de volgende maand hier in Mijn heilige woning, (de gezegende tuin van de Maagd Maria, Brindisi), want Ik heb jullie gebeden nodig voor de redding van de mensheid, los van eigen wijsheid. Breng Mij jullie rozenkransen voor de vrede tussen de naties. Werk onvermoeibaar voor het heil van de zielen. Breng Mijn Zoon naar de anderen. Ik zou jullie graag eraan herinneren dat als jullie Jezus volgen, jullie je op de laatste plaats moeten zetten en niet zoeken om het loon op aarde te ontvangen, maar in het hemelse Rijk. Wie niet met God zaait, zal geen vruchten oogsten."


(Mario: Tot slot herinnerde ons de H.Maagd eraan om onze Kerstkindjes (voor onze kerststal thuis), op 5 december 2014, mee te brengen om te zegenen.

 

Brindisi 5 december 2014: Samenvatting van de nog niet vertaalde boodschap Italiaans/Duits – te lezen op de Duitse website:

 

Op de gebeds- en verschijningsdag van de Moeder Gods te Brindisi, op 5 december 2014, begonnen tegen13.30 uur alle beelden in de gezegende tuin van de Heilige Maagd Maria bloedtranen te wenen. Het was schokkend voor allen die het zagen.  Welke grote tekenen van de Hemel!

De Moeder Gods verscheen badend in een gouden licht, gekleed in een glanzend wit gewaad, met het Kindje Jezus op Haar arm en Sint Jozef naast Haar. (Volgens de beschrijving van Mario, de ziener).


Ze vraagt ons om de toewijding te beoefenen aan Haar Onbevlekt Hart, meer te bidden, ook tot de Heilige Geest, om ons te verlichten.

 

Ze zegt dat Zij en Haar Zoon rijkelijk bloed vergieten als gevolg van de vele zware ernstige zonden die begaan worden, de mens zich daardoor van God afscheidt, de genade van het doopsel verliest en lijden over zichzelf en anderen brengt; omdat er slechts weinigen de oproepen van Jezus en Maria volgen; omdat de mens

God niet meer (met liefde / vurigheid) wil dienen.

 

Ze wenst dat we de deugden beoefenen, dagelijks bidden, luisteren naar het Woord Gods en in de Adventstijd periodes van stilte, van contemplatief gebed zoeken. De H. Jozef wenst dat wij tot de H. Familie van Nazareth bidden om de eenheid in de gezinnen en om harmonie tussen de familieleden.