Verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’ op 5 januari 2015 in de gezegende tuin te Brindisi  

 

Mario: Een blauw licht explodeert en de Heilige Maagd verschijnt geheel gekleed in het wit. Zij had een blauwe wereldbol in Haar handen. Aan Haar rechterarm lichtte de rozenkrans. De H.  Jeanne d'Arc en de H. Aartsengel Michael vergezelden Haar, de Koningin van het heelal en onze machtige Voorspreekster. Het gezicht van de Goddelijke Moeder is erg jong en Haarogen geven vrede, vreugde en oneindige zoetheid. De Moeder Gods zei:

 

“Mijn kleine kinderen, de Heer stuurt Mij opnieuw naar jullie, Mijn volk, dat dorst naar de goddelijke waarheid. Ik verzoek jullie dringend veel te bidden en jullie niet te laten afleiden door de wereld die onder de zonde bedekt is en wordt gedomineerd door het kwaad.

Ik word nooit moe om neer te dalen op de aarde want er is zo veel behoefte aan Mijn aanwezigheid, verenigd met de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest die de verloren mensheid zal hernieuwen.

Ongeacht van de aanwezigheid van Mij en Mijn Zoon, volgen vele kinderen het atheïsme, prefereren ze het om onze boodschappen niet te volgen; God wenst dat jullie Zijn vreugdevolle getuigen en verkondigers van Zijn hemels Koninkrijk zijn. Het is nu tijd om eindelijk te kiezen voor het hoogste goed, zonder achteruit te wijken. Blijf in Jezus en Hij zal in jullie wonen (bezit van jullie nemen).

Lieve kinderen, door jullie geloof zal Jezus wandelen in de wereld, Hij gaat door de straten en geneest iedereen die Hem aanroept en zich tot Hem bekeert. Kom en voel Mijn nabijheid, als Ik jullie met Mijn mantel bedek.

Bid tot de H. Jeanne d'Arc en tot de H. Aartsengel Michael, opdat zij julliespeciale leiders zijn in de veelbewogen, komende dagen. Hun bescherming is van grote betekenis (tot nut) voor jullie ontmoeting met de Allerhoogste.”

 

(Mario: de H. Jeanne d'Arc en de H. Michael straalden en overstroomden met hun stralen de hele menigte.)

Opmerking: Veel mensen kwamen naar de Maagd Maria om te bidden en Haar zegen af te smeken voor het nieuwe jaar.

 

De Maagd gaf een wonderbaar teken: de rozenkrans van Mario scheidde overvloedig heilige olie van troost af en de pelgrims doopten hun rozenkransen in deze heilige olie, balsem van pure liefde. Meerdere malen schonk de Madonna de heilige olie uit het beeld van O. L. Vrouw van Fatima en de Rozenkrans aan de jonge vertrouweling van de Allerheiligste Maagd Maria. De Madonna zalft ons, schenkt ons Haar zegen om ons als Haar getuigen van de verlossing te zenden.

 

‘Liefde is het fundament’
 
Publieke verschijning van de

Moeder Gods
als ‘Maagd van de Verzoening,’
op 5 februari 2015,
in Brindisi,
Contrada Santa Teresa

 

Mario: De Heilige Maagd verschijnt in ons midden helemaal gekleed in het wit. Haar hoofd is omkranst met een stralende aureool. Haar blote voeten rusten op een wolk en zijn versierd met twee gele rozen. Nadat Zij het kruisteken maakte zei de Hemelse Moeder:

"Halleluja.
Halleluja. Halleluja.

Prijs de Eeuwige, prijs Hem voor het geschenk van het leven, voor het geschenk van de Heilige Geest, voor de bevrijding uit de slavernij van de zonde.

Mijn kinderen, jullie moeten leren God te loven, mor en klaag niet wegens de beproevingen, zij zijn noodzakelijk voor jullie loutering en ‘reiniging.’ Elke hindernis en elke tegenspoed, aangenomen in geloof en gebed, bewerkt dat God in het centrum van jullie leven komt, met als gevolg dat jullie je niet aan dingen en mensen  hechten. De liefde is het fundament, maar jullie moeten worden opgevoed om te beminnen in vrijheid, met respect voor de anderen en niet in een zelfzuchtige bezitterige houding. 

Jullie moeten groeien en rijpen volgens het plan van de Vader, dat geschreven staat in het innerlijke van iedere mens.

Herontdek jezelf Mijn kleinen, denk nog eens nederig na over jullie leven, jullie persoonlijke geschiedenis, de Goddelijke Barmhartigheid beziet jullie met nieuwe ogen, met ogen van de liefde. Jullie zijn nooit alleen, want Mijn Zoon is in jullie.”

 

Mario: De Maagd Maria zegent ons allen en alle religieuze voorwerpen.

 

Tot U, Maria!

 

Tot U, Maria, Bron van Leven, nadert mijn dorstige ziel.
Aan U, Schat van Barmhartigheid, vertrouw ik mijn ellende toe.
Hoe dicht bent U bij de Heer, hoe intiem bent U met de Heer!

Hij leeft in U en U leeft in Hem.

In Uw licht, kan ik het licht van Jezus aanschouwen,

de Zon der Gerechtigheid.
Heilige Moeder van God,

ik heb vertrouwen in Uw tedere en reine genegenheid.
Wees voor mij Middelares van genade bij Jezus onze Redder.
Hij heeft U meer liefgehad dan alle andere schepselen

en U bedekt met glorie en schoonheid.
Kom mij ter hulp die arm ben en trek

mij in Uw overvol vat van genade.

 

Bernhard van Clairveaux

 “Ontvang kracht op jullie weg van het kruis”


Publieke verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’, op 5 maart 2015 in Brindisi,
Contrada Santa Teresa


 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed en zei:

 

"Geliefde kinderen, Mijn kleine geurige bloesems van liefde voor God: vertrouw op de grote barmhartigheid en de grote hoop op hemelse genaden, om jullie te redden en jullie te verheugen in de Heilige Geest.

Ontvang kracht op jullie weg naar het kruis; deze goddelijke kracht bekomen jullie door voortdurend gebed.

Lieve kinderen, bereid jullie altijd voor in de strijd tegen de duizenden demonen die op de wereld rondzwerven, omdat ze zich geen adempauze gunnen om jullie te verwarren en jullie in ontzetting en wanhoop te storten.

Geen kwaad zal in staat zijn jullie te schaden als jullie verenigd blijven in Mij en Jezus de Verlosser: Wij zullen een krachtige barrière van engelen om jullie heen vormen, zodat de snode plannen van de draak kunnen geneutraliseerd worden en opdat dit kan leiden tot de volledige overwinning in Naam van de Allerhoogste.

Lieve kinderen, God de Vader geeft jullie een geweldig geschenk, Hij geeft jullie de heiligmakende genade, maar het geschenk van de geestelijke gave kan niet snel stromen in jullie zielen, indien jullie de vereniging niet zoeken met de Auteur van het Leven.

De hoogmoedige zal de genade verliezen en in wanhoop vallen, de nederige zal echter de genade bekomen om in de stilte van een vreugdevol leven, gewijd aan de liefde, te  beminnen...

Wees dankbaar voor elke kleinigheid die jullie ontvangen, probeer altijd het werk van de Heer te volbrengen in de eenvoud van het leven om jullie naar de hemel te brengen, jullie echte thuis.

Wees volhardend en volg Mijn oproep opdat jullie niet ten onder gaan zoals vele andere zielen die in hun onbezonnen trots niet in staat zijn om de noodzaak van Mijn voorspraak als Universele Moeder, Koningin van Hemel en aarde te erkennen.’

 

(Tot slot nodigt de Heilige Maagd ons uit kaarsen mee te brengen naar de volgende gebedswake, omdat Zij deze wil zegenen. In het licht van deze kaarsen zullen wij de door de Moeder Gods zo beminde rozenkrans in de maand mei bidden.)

 

“Lieve kinderen, bekeer jullie spoedig tot Jezus de Verlosser.”

 

Publieke verschijning van de Moeder Gods

als ‘Maagd van de Verzoening’

op 5 april 2015

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt helemaal gekleed in het wit en is één en al licht. Zij had een gele roos op elke voet en Haar rozenkrans schitterde intens. De Moeder van God zei:

 

"Geloofd zij Jezus Christus. Mijn kinderen, Ik ben jullie zeer nabij en Ik zegen jullie allen in de naam van Mijn verrezen Jezus. De heerlijkheid van de Heer omhult jullie en geeft jullie de kracht van de Heilige Geest om voorwaarts te gaan naar de Hemelse Vader, in de heiliging van jullie ziel.

Lieve kinderen, bekeer jullie spoedig tot Jezus de Verlosser en vermeerder jullie nederige gebeden tot redding van de wereld, die in groot gevaar is.

Ik breng jullie het Evangelie van Jezus, vertrapt door de groten en niet aanvaard door de meesten, en Ik verzoek jullie nogmaals om de brede weg van het verderf te verlaten. Bloei op naar een nieuw leven, Mijn kinderen, kies voor God en Zijn Goddelijke Liefde. Ik bemin jullie en zegen jullie allen."

 

(De Heilige Maagd zegent alle voor Haar meegebrachte kaarsen en verdwijnt glimlachend in Haar oneindig licht.)

 

Opmerking:

Op de gebedswake van 4 april, tijdens het bidden van het rozenhoedje, scheidde de rozenkrans van Mario rijkelijk Heilige Olie af, die de  pelgrims werd aangereikt om hun rozenkransen in onder te dompelen. Ook op de voorbije gebedswake van 4 april, verscheen de Heilige Moeder aan Haar instrument en bracht hem de Eucharistie, zichtbaar voor alle aanwezigen. 

 

Hier de buitengewone boodschap van 4 april:

 

De Maagd verscheen in het blauw gekleed. Zij gaf mij de Heilige Communie en zei:

 

"Geprezen en gedankt zij te allen tijde het Allerheiligste en Goddelijk Sacrament. Het Lichaam van Mijn Zoon Jezus schenkt jullie kracht, liefde, vreugde en zoetheid in de strijd om de Boze te overwinnen, die ernaar streeft om het geloof van vele van Mijn kinderen te vernietigen.

Ik ben hier en neem jullie in Mijn armen om jullie te troosten. Ik dank jullie zeer die in Mijn heilige tempel zijn gekomen.

Ik zal jullie overladen met buitengewone geschenken voor jullie eeuwig heil. Bid veel voor de redding van de wereld.

Op deze plek van oneindige genade zullen er jullie veel tekenen gegeven worden, maar het grootste teken is Mijn komst onder jullie, Mijn dierbaren. Word verliefd op God en op Mijn Onbevlekt Hart. Ik bemin jullie oneindig."

 

(Op  5 april, eer de Madonna verscheen aan Mario, is Onze Heer verschenen die gesproken heeft met Zijn vertrouweling en hem de volgende boodschap gaf:

 

"Ik Ben het, de eeuwig Verrezene, de Heilige van Israël. Aanschouw en aanbid de Allerheiligste Goddelijke Hostie, Mijn waar Lichaam. Nuttig Mij, het Hemels Brood, medicijn van de onsterfelijkheid en het leven met Mij. Blijf verenigd in Mijn Liefde en wees Mijn apostelen, verspreid overal Mijn boodschappen en de boodschappen van de Medeverlosseres. Ik zal jullie harten verwarmen wanneer jullie je eenzaam voelen.

Ik bemin je en koester je aan Mijn Heilig Hart. Jullie zijn het uitverkoren deel van Mijn Hart en de kleine groep die Mij trouw volgt."

 

(Jezus verscheen helemaal in het wit gekleed en verspreidde veel licht)


 

 “Lieve kinderen, Mijn heilige boodschappen zijn als dauwdruppels in jullie harten om ze te genezen van alle kwaad.”

 

Publieke verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’

op 5 mei 2015, Contrada Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: In aanwezigheid van vele engelen verschijnt de Moeder Gods en onze Moeder helemaal gekleed in het wit. Aan Haar rechterhand heeft Zij een blauw lichtend kruis  en aan Haar linkerhand is de H. Jozef, Haar bruidegom. Zij vertelt ons:

 

"Geprezen zij de Naam van Jezus!

Ik ben de Koningin van de liefde, vrede, hoop. Ik ben hier om jullie te leiden naar God door het gebed en jullie overgave door Mijn onbevlekte handen. Neem al Mijn oproepen in jullie op en laat niet na om over Mijn boodschappen te mediteren.      

Lieve kinderen, Mijn heilige boodschappen zijn als dauwdruppels die neerdalen in jullie harten, om de harten te genezen van alle kwaad.

Bid veel voor de bekering van de arme zondaars en voor Mijn triomf. Ik leg Mijn Moederlijke mantel over jullie, die Mij trouw antwoorden.

Ik groet jullie allen met Mijn troostende omhelzing en dank jullie dat jullie  Mij bijzonder hebben geëerd op deze speciale dag. In juni zal Mijn Zoon het meegebrachte water zegenen. Ik bemin jullie."

 

Opmerking: Op deze glorieuze 5 mei, kwamen honderden gelovigen naar het huis van de Heilige Moeder om tot de Heilige Drie-eenheid te bidden, te loven en te danken en om te vragen voor de gave van vrede voor de volkeren. Er was een mooie processie met het beeld van de Maagd van Fatima, dat meermaals geurende, heilige olie heeft afgescheiden en bloedtranen weende. De ziener nodigde de gelovigen uit om het traject op blote voeten te lopen, zoals de Heilige Harten van Jezus en Maria het hem gevraagd hadden op 8 oktober 2012, de afstand te doorlopen van de kruisweg op blote voeten.

Het processiebeeld, dat naast het Fatimabeeld, op de plaats van de verschijningen, openbaar opgesteld werd, vergoot menselijke tranen, tot grote verbazing van de pelgrims die het zagen en nadachten over de tranen van de Moeder, die vanwege de doofheid van de mensheid op Haar oproepen tranen vergoot;  ook het beeld van Fatima vergoot menselijke tranen. Het parfum van rozengeur omhulde de menigte en de H. Maagd manifesteerde Haar aanwezigheid met het mirakel van de zon.  

 

Zoveel jonge mensen zijn gekomen met waar geloof naar de gezegende tuin. Er waren tijdens de verschijning vrome priesters en religieuzen aanwezig, waar de Heilige Geest echt in woont, toegewijde kinderen van Onze Lieve Vrouw.

Tijdens de vigilie van 4 mei, heeft de aanwezige priester alle pelgrims gezalfd met de gezegende olie van de Heilige Maagd, terwijl hij de Heilige Geest over hen afriep. Tijdens de vigilie is de Madonna extra verschenen aan de ziener. Hier is de boodschap van de H. Maagd gegeven aan de ‘Kleine van de eik’:

 

"Lieve kinderen, Ik ben Maria, de Moeder van de Eenheid en Barmhartigheid.
Aanvaard Mij spoedig in en begroet Mij in jullie leven, maak dat jullie leven een gebedsleven wordt, een geestelijk leven, een geschenk van liefde aan de broeders en aan God.

Pas op voor de tegenstander die wil dat jullie je verwijderen van Mijn rozenkransgebed en Mijn Hart. In deze maand zullen jullie een overvloed van genaden ontvangen op deze heilige plaats.

Klamp je vast aan het liefdevolle Hart van Jezus vast en zeg:Ja’ aan Zijn Wil.
Jezus houdt heel veel van jullie en Zijn goddelijke zegen is op jullie als jullie Hem aanbidden in de Eucharistie."

 

Mario: De Heilige Maagd is helemaal gekleed in het wit en twaalf sterren schitteren rond Haar hoofd. In Haar handen heeft Zij de heilige rozenkrans bestaande uit zonlicht.

 

Uit: “Verhandeling over de Ware Godsvrucht tot de H. Maagd

H. Louis Marie Grignion de Montfort

Maria is het uitmuntend meesterstuk van deAllerhoogste, waarvan Hij zich de kennis en het bezit heeft voorbehouden. Maria is de bewonderenswaardige Moeder van de Zoon, die er behagen in schepte, Haar gedurende Haar leven te vernederen en te verbergen, ten einde haar nederigheid te begunstigen, Haar de naam gevend van ‘vrouwe’, als aan een vreemdelinge, ofschoon Hij Haar in Zijn Hart meer hoogschatte en beminde dan alle engelen en mensen. Maria is de getrouwe Bruid van deHeilige  Geest en Zijn verzegelde bron, tot wie Hij alleen toegang heeft.

Maria is het heiligdom en het rustoord van deHeilige Drie-eenheid, waarin God op luisterrijker en goddelijker wijze verblijft, dan in welke andere plaats ter wereld ook, zijn verblijf boven de Cherubijnen en Serafijnen niet uitgezonderd; en aan geen schepsel, hoe rein ook, is het zonder een groot voorrecht toegestaan daar binnen te treden.

 

 “Lieve kinderen, geef Mij jullie leven, en Ik zal jullie overladen met de Heilige Geest, de bron van de hoop die nooit eindigt.”

 

Publieke verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’ en Jezus

op 5 juni 2015, Contrada Santa Teresa, Brindisi

Mario: Een schitterend licht schijnt op mijn rechterhand en daarin zie ik Onze Heer en de Heilige Maagd verschijnen, gekleed in het wit. Jezus is bijzonder majestueus.

 

De Heilige Maagd heeft gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus Christus, tegenwoordig in dit huis van Mij, dat gewijd is aan onze Harten van de reine liefde.

Lieve kinderen, Ik verlang dat jullie samen intens bidden voor de bekering van de naties die zich op het pad van het verderf bevinden en voor de eenheid van de Christenen.

Lieve kinderen, geef Mij jullie leven, en Ik zal jullie overladen met de Heilige Geest, de bron van de hoop die nooit eindigt. Haast jullie op de weg van de bekering, gaat snel de weg van de bekering, het leven met God, in Zijn reddende Wil.

Bid veel. Bid voor de vrede in de gezinnen, bedreigd door demonische divisies."

 

(Mario: Nadat de Madonna heeft gesproken, zegende Jezus het water met het kruisteken. Toen heb ik Zijn stem gehoord... )

 

"Mijn kinderen, volg Mijn smalle weg, de weg van het heilig kruis, de weg van heiligheid, van de Eucharistische aanbidding. Blijf sterk in het geloof. Blijf Mijn discipelen. Offer Mij gebeden voor de jongeren die Mijn weg hebben verloren en leven ondergedompeld in ernstige zonden. Ik omhels jullie, klamp jullie vast aan Mijn Heilig Hart."

 

Opmerking: De verschijning werd voorafgegaan door oprechte gebeden van de pelgrims, die de Kruisweg hebben gebeden, de Tranenrozenkrans en de Rozenkrans van de Heilige Wonden van Jezus en mediterend over de twintig mysteries van de Rozenkrans voor de intenties van het Onbevlekt Hart van Maria. Tijdens het bidden heeft de rozenkrans van Mario Olie van Hemelse Troost afgescheiden, waarin de rozenkransen van de gelovigen werden gedoopt. 

Kort voor de verschijning, heeft de menigte een zonnewonder gezien, en daarin het aankondigen van de komst van de Onbevlekte. De beelden van Jezus en Maria, die werden opgesteld op het altaar van de kapel begonnen tijdens het gebed menselijke tranen te wenen.

 

Toewijding aan het Heilig Hart

 

O Jezus, mijn God en mijn redder; Gij die in Uw oneindige liefde mijn broeder bent en voor mij gestorven bent op het kruis; Gij die in de Eucharistie U schenkt aan mij en mij Uw Hart toont en mij verzekert van Uw liefde, wend in dit moment Uw barmhartige ogen op mij en omhul mij met het vuur van Uw liefde.

Ik geloof in Uw liefde voor mij en stel al mijn hoop op U.

Ik ben me bewust van mijn ontrouw en mijn schuld tegenover U en vraag U nederig om vergeving.

Ik wijd en schenk mijzelf helemaal aan U, alles wat ik ben en wat ik bezit,  U mag over mij beschikken als over Uw eigendom zoals het U behaagt, tot meerdere eer van God.

Mijn geschenk aan U is, dat ik beloof alles in Uw Voorzienigheid voor mij te aanvaarden en mij helemaal te schikken naar Uw Wil.  

Goddelijk Hart van Jezus, leef en regeer in mij en in alle harten, in tijd en in eeuwigheid. Amen.

“Het is het kruis dat jullie heiligt en optilt naar God.”

 

Publieke verschijning van de Moeder Gods als ‘Maagd van de Verzoening’, op 5 juli 2015 Contrada Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Moeder van de Goddelijke Verlosser, verschijnt vol van licht, helemaal wit gekleed. Zij had twaalf sterren rond Haar hoofd. Haar blote voeten waren versierd met gele rozenblaadjes.

 

"Geloofd zij Jezus Christus!"


Mario: Ze maakte het kruisteken, dan een lange buiging naar het kruisbeeld en zei:

 

"Lieve kinderen, Ik ben altijd dichtbij jullie en Ik nodig jullie uit om Mij te kiezen als model van het christelijk evangelische leven.

Ik nodig jullie uit om te leven voor de Drie-eenheid, naar Mijn voorbeeld ... Bemin intens de Vader, de Zoon, de Heilige Geest; en elke smeekbede van jullie wordt gebracht tot de Drie Goddelijke Personen, vraag om bekering van het hart en de bevrijding van de verleidingen van de Boze.

Lieve kinderen, zoek jullie toevlucht in het gebed om de Eeuwige te prijzen, zodat jullie kunnen groeien in wijsheid, de wijsheid van het kruis van Christus. Het kruis dat jullie heiligt en optilt naar God. Zonder kunnen jullie niet van God zijn of gered.

Ik verwacht jullie op deze heilige plaats, gewijd aan Mijn tranen, om jullie het ware geloof te doen herinneren, en aan de traditie van de Kerk, waarvan Ik Moeder ben door de Wil van Mijn Zoon Jezus, de Vredevorst, die dicht bij jullie is en jullie zegent met Zijn Kostbaar Bloed."

 

Mario: De Heilige Maagd heeft alle aanwezigen gezegend, en glimlachend is Zij verdwenen in de onmetelijkheid van de Hemel.

 

Opmerking: Tijdens de gebedswake van 4 juli huilden alle heiligenbeelden (met uitzondering van de Heilige Michael) menselijke tranen. De 5de juli werd de wonderbaarlijke tranenvloed intenser en de grond van de gezegende tuin is samengevoegd bij de smartelijke tranen van de Maagd van Fatima.

Oprechte gebeden stegen op door de pelgims, dankbaar voor deze goddelijke tekenen, die doen herinneren aan boete en eerherstel.

 

Tijdens de gebedswake op 4 juli, verscheen de Madonna extra aan Mario. Hier is de boodschap:

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit en had in Haar glorieuze handen Haar Hart met daarboven de vlam van Haar Moederlijke liefde:

 

"Ik bemin jullie. Ik bemin jullie. Ik bemin jullie.

Ik ben de Ark van de eeuwige redding. Treed allen in Mijn Onbevlekt Hart, en geloof in de kracht van Mijn voorspraak. Ik zal naar jullie luisteren, als jullie Mijn boodschappen in de praktijk brengen. Vertrouw in Jezus en laat jullie leiden door God.

De Heilige en Eeuwige Drie-eenheid nodigt jullie uit om te zorgen dat jullie relatie met God goed is. Ik ben bij jullie en voed jullie met Mijn sublieme liefde. Wees sterk in het geloof dat de apostelen jullie hebben doorgegeven ... De heiligen zijn een voorbeeld op de geestelijke weg. Ze huilen omdat de mensen het vermogen om te beminnen verloren zijn, zich te kunnen geven aan een ander. De afgunstige, Satan, heeft de mensen door hun vrijheid veranderd in beesten met een menselijk gezicht. Keer terug en bemin door alleen van God te zijn."

“Pijn brengt jullie dichter bij de Hemelse Vader, Hij zal jullie volledig transformeren in de Heilige Geest, en zal jullie doen rijpen als ware Christenen.”

 

Publieke verschijning van de Moeder Gods als
‘Maagd van de Verzoening’
op woensdag 5 augustus 2015
Contrada Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Maagd Maria verscheen gekleed in het wit. Zij had twaalf sterren rond Haar hoofd. Zij glimlachte ...

 

"Loof Mijn Goddelijke Zoon Jezus.

Ik nodig jullie allen uit nogmaals het gebed van de Rozenkrans te herontdekken, hem speciaal te herwaarderen in jullie families, bedreigd door de duivel van verdeeldheid en onenigheid.

Lieve kinderen, bid meer Mijn Rozenkrans, jullie verkrijgen meer genade en gunsten van Mij.

Lieve kinderen, vind de verloren hoop terug in Jezus: Hij is de Ware Hoop.

Laat niet toe dat de Boze jullie verduistert maar blijf Mijn strijders, verspreiders van de toewijding aan Mijn heilige tranen van Medeverlosseres en jullie Voorspreekster.

Om Jezus te ontmoeten, moeten jullie de mysterieuze weg van het kruis nemen, de pijn  aanvaarden.

Pijn brengt jullie dichter bij de Hemelse Vader, Hij zal jullie volledig transformeren in de Heilige Geest, en zal jullie doen rijpen als ware Christenen.

Jullie die Mij dienen, zullen worden beschermd en bevrijd van alle kwaad. Diegenen die Mij bestrijden zullen worden getroffen door de Goddelijke Gerechtigheid zodat hun snode plannen worden vernietigd.

De vijanden van de Heer zullen smelten voor Hem als was. De grote Goddelijke Gerechtigheid zal iedereen treffen die Hem uitdagen.

Lieve kinderen, Mijn ogen en Mijn handen van Onbevlekte zijn gericht op jullie.

Ik zegen jullie in de Naam van de Almachtige Drie-eenheid. Volg Mij, en Ik zal jullie altijd koesteren."

“Lieve kinderen, volhard op de weg van bekering, want wie volhardt tot het einde zal worden gered. Treed in Mijn Hart door het voortdurend gebed.”

 

Publieke verschijning van de Moeder Gods als
‘Maagd van de Verzoening’
op woensdag 5 september 2015
Contrada Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: Ik zag een intense gloed van schitterend licht, ontsprongen bij het kleine altaar van de Maagd van Fatima. Kort daarna verscheen de Hemelse Moeder, blauw gekleed. Zij had een gouden roos op elke voet. Een zeer lange witte rozenkrans hing aan Haar rechterarm. De Heilige Moeder heeft gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus Christus.
Lieve kinderen, volhard op de weg van bekering, want wie volhardt tot het einde zal worden gered. Treed in Mijn Hart door het voortdurend gebed.
De gehele mensheid heeft veel gebed nodig om te genezen en de ware vrede te vinden die alleen God kan verlenen.Ik ben jullie Moeder en met Mijn tegenwoordigheid, Ik steun jullie om voortdurend de zegen af te roepen van de Vader over jullie, Mijn beminden. De engelen en de aartsengelen zijn dicht bij jullie en zullen jullie bewaken. Blijf in de vrede van Mijn Zoon Jezus, voel jullie het deel uitverkorenen van Zijn Heilig Hart."

 

Mario: De Maagd Maria zegende allen met het kruisteken en verdween dan in Haar licht.

 
Gebedsdagen:
-  elke 4de van de maand gebedswake van 19.00 uur tot 20.30 uur
-  elke 5de van de maand vanaf 16.00 uur, begin van de volledige Rozenkrans in afwachting van de Verschijning.

Gebedsintenties geïnspireerd door de Heilige Geest aan Mario:

Gebed voor de bekering van niet-gelovigen en mensen die leven ondergedompeld in opstand tegen God

Gebed voor de genezing van zielen getroffen door depressie

Gebed voor alle zieken in lichaam en ziel, zodat de Bruid van de Heilige Geest hen kan troosten en vrede geven

Gebed voor degenen die hun geloof hebben verloren om het te herontdekken en te leven in Gods Liefde

Gebed voor de kleine kudde die trouw de Heilige Moeder dienen, om innerlijk licht, hemelse wijsheid, engelachtige bescherming te verkrijgen, om te strijden voor de Triomf van de Onbevlekte Ontvangenis in de wereld.

Gebed voor de eenheid van de Kerk, bedreigd door de valse ketterse, afvallige en schismatieke kerk.  


“Bekeer jullie tot Jezus, de Heiland en zoek niet naar meer aards geluk, dat kortstondig is en van voorbijgaande aard en dat zoals de wereld vergaat.”

 

Openbare verschijning van de Maagd van de Verzoening.
Boodschap geopenbaard op 5 oktober 2015
in de gezegende tuin – Brindisi

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed. Zij had een gouden scepter in Haar rechterhand.

 

"Mijn kinderen, loof en dank de Heer voor elk moment van Zijn liefde. Dank voor elke broeder die jullie ontmoeten en accepteer hem in liefde. Herken God in de naaste en dien hem. Ik kom tot jullie met talrijkeboodschappen die de genade, de rechtvaardigheid, de Goddelijke Majesteit onthullen. Ik kom als Ambassadrice van de Heer, om de Leer van de Heilige Kerk, gebaseerd op Petrus, te herwaarderen.   

Mijn boodschappen komen naar jullie door Mijn woorden van hoop, Mijn gebaren, Mijn kleding, Mijn gekozen plaatsen, Mijn instrumenten. Herontdek de Sacramenten. Herontdek de sacramentaliën, die wapens’ van verdediging tegen Satan zijn. Neem de Geboden van God en Zijn wetten in acht opdat jullie niet verloren gaan en niet in verwarring geraken. Zonder God kunnen jullie jezelf niet kennen, want Hij alleen kan jullie ziel verlichten. Voed jullie vertrouwen in Jezus en niet in de wereld. Vind jullie hoop alleen in Hem.

Leef in harmonie met de schepping; luister naar het Woord Gods, volg de heiligen na, jullie gidsen. Bekeer jullie tot Jezus, de Heiland en zoek niet naar meer aards geluk, dat kortstondig is en van voorbijgaande aard en dat zoals de wereld vergaat. Het Koninkrijk van Mijn Zoon is nabij en de strijd om het geloof in de Drie-eenheid is begonnen, maar de overwinning is nabij."

 

Mario: De Moeder Gods zegende ons allemaal met Haar zegen.

Publieke verschijning van de Maagd van de Verzoening,
op 4 en 5 november 2015 in Brindisi,
Contrada Santa Teresa

 

Mario: Tijdens de voorbije gebedswake van 4 november, verscheen de Heilige Moeder in een buitengewone verschijning aan Mario met de volgende boodschap. De H. Maagd verscheen in het licht van het Paradijs. Zij droeg een gouden kleed. Zij heeft gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus Christus. Mijn kinderen, Ik ben jullie bijzonder na in dit heilig uur van gebed en boete om aan Mijn doorboord Hart te offeren. In dit uur (19.00 uur - 20.00 uur), ben Ik dicht bij degenen die Mijn hulp komen vragen. Ik ben dicht bij degenen die hier Mijn Rozenkrans, de Tranenrozenkrans en de Rozenkrans van de Heilige Wonden van Jezus Christus bidden. Offer de gebedswake van de 4de van elke maand op voor de bekering van de arme zondaars. Ik wacht op jullie, Mijn kinderen, hier op deze plaats bewoond door de Heilige Geest.

Ik zal rijkelijk genaden schenken aan degenen die hier willen komen met waar geloof en ware liefde. Volhard in het verspreiden van Mijnboodschap van verzoening’. De naties wachten op de aankondiging van Mijn waarschuwing."

 

Mario: De Heilige Maagd openbaarde dat de gebedswake van elke 4de van iedere maand Haar aangenaam is omdat na Jezus’ dood Zij alleen was gelaten in Haar pijn van smartelijke Medeverlosseres, net als op Goede Vrijdag om 19.00 uur.

 

De maandelijkse boodschap van donderdag 5 november 2015

 

Mario: De Madonna verscheen helemaal bekleed met schitterend licht. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:

 

"Lieve kinderen, denk niet dat de Heer de bitterheid niet begrijpt van jullie innerlijke strijd, want Hij is met jullie in de donkere nacht van de door verdriet getroffen geest.
Het Hoogste Goed heeft altijd jullie ‘agonie’ gehoord en de pijn van degenen die Satans werken in de zwakke mens hebben gezien… God, door jullie het schild van het ware geloof en het zwaard van de Geest van Waarheid te geven, heeft jullie allen geholpen, Zijn trouwe dienaren, en Hij streed persoonlijk aan jullie zijde
om jullie te laten winnen door het schenken van vergeving.

In die momenten streed Hij en vernietigde de geesten van de Draak. Mijn kinderen, de Heilige van Israël verlangt dat jullie Hem elke dag ontmoeten, veel en aandachtig bidden en weg van de losbandigheid. Wees mededogend en volg het voorbeeld na van Jezus, de God-Mens.  De gebeden van Mijn toegewijden en gewijden zullen de arme zondaren bekeren, verspreide zielen doen terugkeren naar het Heilig Huis door het aanbidden van de Levende in de Heilige Hostie en de Hemelen openen om de goddelijke genaden te laten ‘regenen’.

De Boze zal weldra ophouden Mijn volk te kwellen en er zal een nieuw licht zijn door  middel van Mijn grote evangelisatie van zuivere Moeder. Nogmaals, bekleed jullie met het zuivere doopkleed, het kleed dat besmeurd is met grote zonden en vergeten door de meeste mensen. Neem ‘de lamp’ van Mijn heilige Rozenkrans en zorg ervoor dat daaruit de kracht van Mijn bemiddeling in de wereld wordt gebracht, de wereld zo verdrietig, wegens de opstand tegen het geïnspireerde Woord van God. Wees blij, lieve Apostelen van de Laatste Tijden, want God is met jullie en wie Hem heeft, heeft alles. Verdriet behoort tot degenen die slachtoffers zijn van de Boze, niet in staat om te beminnen en het heilig kruis te aanvaarden."

 

Mario: Eer de Maagd vertrok heeft Zij iedereen gezegend met Haar Moederlijke zegen.


Publieke boodschap van de Maagd van de Verzoening, geopenbaard aan de ziener Mario D’Ignazio,
in de Gezegende Tuin van de Allerheiligste Maagd Maria,
Contrada Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

  Verschijning zaterdag 5 december 2015

 


Mario: De Heilige Maagd verscheen gekleed in het wit. Zij heeft gezegd:


"Laten wij de Allerheiligste Drie-eenheid met het Hemelse Hof verheerlijken."

 

Mario: Ik bid met de Heilige Moeder een Glorie zij de Vader.

 

"Ik zie sommige kinderen die zich bekeren. Er zijn momenten van grote barmhartigheid en van genade, momenten waarop de Vader roept en sommige zielen beantwoorden Zijn oproep. Dit is het gemakkelijkste ogenblik, maar ook het moeilijkste, het gemakkelijkste, omdat de Heer jullie dichter bij Hem brengt; moeilijker omdat Lucifer tracht jullie keuze te verhinderen! Dan begint de weg van het geloof en hier moeten jullie trachten geen fouten te maken, want in het tweede moment van bekering worden meer fouten verricht. Sommige mensen willen evangeliseren, maar doen het buitensporig door het niet respecteren van de vrijheid van de andere, sommigen willen de Verkondiging brengen naar iedereen zonder zich af te vragen of dit wel de Wil is van de Heer.

 

(Mario: uit het Evangelie ‘Geen parels voor de zwijnen werpen’)

 

Zij die het hart niet openen, kunnen het Evangelie niet aanvaarden. Handel volgens jullie staat en gebruik niet de spiritualiteit om jullie eigen gezin te verlaten. 

 

(Mario: Het is belangrijk helemaal te leven volgens zijn eigen staat van moeder en vader in het gezin door het eigen gevoel voor verantwoordelijkheid niet te verliezen uit naam van een bepaalde spiritualiteit. God roept ons om ons te heiligen daar waar we zijn.)

 

Er zijn vele roepingen door God die jullie oproept Hem te dienen, maar de grootste en de meest universele oproep is de oproep tot heiligheid. Jullie zijn allen uitgenodigd tot heiligheid. De dagen vliegen voorbij en elke dag brengt jullie dichter bij de ontmoeting met de Vader."

 

(Mario: De Maagd nodigt ons uit om ons bewust te zijn van onze tijd, maakt ons bewust van het onverbiddelijk voorbijgaan van de tijd en die ons dichter bij de laatste dag op aarde brengt. Nadat Zij dit gezegd heeft, zegende de Madonna ons allemaal, Haar trouwe dienaren en vooral de Jezuskindjes voor de kerstkribbe.)

 

Opmerking: De liefde van onze Hemelse Moeder is groot voor Haar kleine kudde die beantwoorden aan Haar oproep met een waar geloof door olie van hemelse troost op deze 5de december af te scheiden door Haar miraculeus beeld, geplaatst in de kapel van de verschijningen. De aanwezige priester heeft deze geurige heilige olie verzameld en persoonlijk de pelgrims gezalfd. De zoete ‘geur van de Allerheiligste Maagd Maria’ verspreidde zich in deze heilige hoek, ons steeds in herinnering brengend de ‘zoete geur van Christus Jezus’ die zich verspreidt over de wereld. De heilige olie heeft meerdere bijbelse en theologische betekenissen, die ieder van ons persoonlijk kunnen verdiepen. Naast het beeld van de Maagd van Fatima, is ook een Jezuskindje van Mario beginnen overvloedig te wenen: menselijke tranen. Tranen van hoop voor een nieuwe wereld.  

 

+  +  +

 

Voor de verschijning van de Madonna, is Onze Heer Jezus Christus verschenen, de mystieke Communie uitreikend aan Mario, zichtbaar voor de aanwezigen.

 

Mario: Jezus Christus  verscheen gekleed in het blauw en terwijl Hij me de mystieke H. Communie gaf zei Hij: 

 

 "Ik ben hier. Ik ben de Vrede, de Liefde, de Waarheid. Ik ben in jullie midden als een Lam geofferd voor jullie redding. Belaster niet meer Mijn Heilige Naam en wees niet hardvochtig, maar geloof in Mijn Evangelie van Leven. Ik ben in jullie, Mijn kinderen, en door het gebed zullen jullie Mij meer en meer voelen. Ik bemin jullie en Ik geef jullie Mijn Heilige Kus van Bruidegom, die naar Zijn Bruid komt (Zijn Kerk)."

Boodschap van de Heilige Maagd Maria aan Mario,
geopenbaard
tijdens de verschijning van 25 december 2015,
om 10.00 uur in de Gezegende Tuin.


Mario: De Heilige Maagd verschijnt terwijl ik de ‘Toewijding aan het Kindje Jezus’ bid, het toewijdinggebed aan Zijn Allerheiligste Hart’, enige jaren geleden al door de Madonna geopenbaard. (16 oktober 2009)Terwijl ik mediteer over het ‘Kindje Jezus’, verschijnt de Madonna helemaal gekleed in een zeer schitterend wit, gezeten op een gouden troon, staande op een blauwe wereldbol met het Kindje Jezus aan Haar rechterzijde gekleed in goud. De Koningin van de Hemel zei met zoete stem:

 

"Lieve kinderen, moge het Goddelijke Licht jullie omhullen en verlichten, bevrijden uit jullie geestelijke duisternis om de heilige geboorte van de Heer Jezus te beleven.
Mijn kinderen, mediteer over de menswording van het Woord van God, in eeuwigheid gesproken door de Almachtige Vader. Blijf altijd verankerd in God. Blijf luisteren naar Zijn stem. Ik ben onder jullie en Ik bied jullie met oneindige Liefde Mijn Jezus aan: wieg Hem met je hart, streel Hem met je ziel en verwarm je door Zijn mens zijn. 

Werk aan jullie menselijkheid, zo kwetsbaar door de gevolgen van de erfzonde. Verhef jullie boven je menselijkheid, omdat jullie nooit kunnen toebehoren aan God als jullie niet zijn gezuiverd.

Neem jullie meer in acht om je ziel te genezen. Jullie lichamen zijn tempels van de Heilige Geest en moeten worden gerespecteerd, bemind en verzorgd want het zijn werken van de Schepper. Jullie vergeten vaak het geestelijke deel, dor geworden, verstoken van goede gevoelens en van heilige intenties, het zicht verliezend op het essentiële, het onzichtbare mysterie verborgen in jullie. Maak dat Jezus zeker een uitnodigend ‘huis’ vindt en dat dit helemaal kan zijn van de Eeuwige.

Vanaf het moment dat jullie roepen om vernieuwing of verandering van je menselijkheid, doet dat jullie begrijpen dat het menselijkerwijze onmogelijk is om mooi te zijn zonder een gezonde en zuivere evangelische spiritualiteit. Leef in het heden en moge God in het heden van je gedachten zijn en niet het pijnlijke verleden.

Vertrouw jullie verleden toe aan de Vader: Hij verandert het in wijsheid, nodig om niet te vallen in de vele valkuilen van Lucifer! Heb geloof en hoop, omdat de Heer weet wat jullie nodig hebben en Hij is in staat om jullie het beste te geven.  

Dat de vele voorbije beproevingen jullie niet ontmoedigen maar versterken om onder Mijn voeten het oude serpent te verpletteren door zijn slechte invloeden te neutraliseren. Vraag aan het Kindje Jezus de gave van heilige onderscheiding, gezien legioenen demonische geesten werken in sommige mensen die zichzelf hebben gegeven aan het kwaad.

Met heilig onderscheidingsvermogen zullen jullie de mensen herkennen die werken voor Satan en in Mijn naam en in de naam van Jezus zullen jullie ze verwijderen van jullie weg. De sterke satanische haat jegens degenen die zich aan God gegeven hebben is sterk, maar de Goddelijke liefde die in jullie is, is oneindig veel sterker! Weet dat Mijn mantel over jullie is en jullie beschermt tegen duizend demonen die jullie geloof willen roven. Vandaag geef Ik jullie Mijn omhelzing van Middelares van Genade, zodat jullie voelen dat Ik jullie niet alleen laat.

Haast jullie, Mijn kinderen. Haast jullie om 'amen' te zeggen aan de Heilige Drie-eenheid. Ik zegen jullie allen met Mijn heilige Zegen, de Moeder van het Woord en jullie Moeder. Luister naar Mij."

 

Mario: Het Kindje Jezus laat het heilig gouden kruis los dat het in zijn rechterhand houdt en spreekt volgende woorden: zachtmoedigheid, liefdadigheid, geduld, uithoudingsvermogen, zichzelf geven. Dan verdwijnen beiden als een licht dat plotseling wordt uitgeschakeld. Jezus en Maria waren vervuld van vreugde en hun ogen glansden intens van emotie.