Publieke boodschap van de ‘Maagd van de Verzoening’
op 5 januari 2016, geopenbaard aan de ziener Mario d’Ignazio
in de Gezegende Tuin van de Allerheiligste Maagd Maria
Contrada Santa Teresa
Brindisi, Italië

 

Mario: De H. Maagd was helemaal gekleed in het wit. Onder Haar voeten bevond zich een blauwe wereldbol. Zij sprak:

 

 "Mijn kleintjes, jullie Moeder is hier, op deze plek van de Hemel. Ik ben hier om jullie te redden van de eeuwige dood en jullie aan te moedigen om Mijn Zoon, de Vredevorst te volgen. Mijn Hart is vol van verdriet om de huidige toestand te zien van de mens zonder God, Zijn Heilig Woord van waarheid vergetend. Jullie innige, zuivere ‘Weesgegroeten’, gebeden tot Mij op deze bevoorrechte plaats van de Heilige Geest, verheugen Mij. Er is een ernstige blindheid in de wereld: geestelijke blindheid!

Weinig mensen maken het onderscheid tussen goed en kwaad, waarheid van leugen, het licht van de duisternis; de duivel maakt slachtoffers in deze grote verwarring. Kies voor God en breng veel offers om trouw te blijven aan dit ‘JA’, zo dapper en mooi.

Lieve kinderen, herontdek de christelijke waarden, onderhoud ze consequent door liefdevolle gebaren te betonen, doordrenkt met medelijden, voor de meest gewonden door de zonde. Verblijd Mij door het in praktijk brengen van Mijn reddende boodschappen, veracht door de goddelozen en herontdek de vrome praktijken van piëteit, om de vurigheid van een eenvoudig geloof weer op te halen, tegenwoordig vervangen door een koud en te rationalistisch geloof. Ik reken op ieder van jullie, Mijn kinderen, om de plannen van de barmhartige Vader te realiseren!”

„Zonde voert jullie weg van God, verwijdert jullie van de anderen,
neemt jullie weg van jezelf!“

 

Publieke boodschap van de Maagd van de Verzoening
geopenbaard aan Mario in de Gezegende Tuin
te Contrada Santa Teresa, op 5 februari 2016

 

Mario: De Heilige Maagd verscheen plotseling aan mijn rechterkant, helemaal gekleed in het wit. Zij had een schitterende rozenkrans in Haar handen, gemaakt van licht, vergelijkbaar met dat van de zon. De Madonna zei:

 

"Bemin en loof de Allerhoogste Vader voor de gave van het geloof in Zijn geliefde Zoon.

Mijn kinderen, het is met grote liefde dat God zorgt voor jullie, daarom zendt Hij Mij nog steeds naar de aarde die nood heeft aan zuivering. Te veel zonden worden er begaan en het zondebesef - als een ernstig misdrijf aan het Hoogste Goed - is verloren! Zonde voert jullie weg van God, verwijdert jullie van de anderen, neemt jullie weg van jezelf!

Vind opnieuw de genade door het gebed, de sacramenten, de boetedoening, het vasten op vrijdag. Begin de vastentijd, tijd van inkeer en van berouw voor de eigen zonden, een genadetijd om opnieuw de Heer meer te volgen.
Dwarsboom deze tijden van redding niet. Werk Mijn tussenkomsten niet tegen vanwege de ernstige hardheid van het hart. Verzoen jullie met de Schepper en vermeerder jullie geloof. Volg niet het modernisme, aangezien dit modernisme en zijn leringen duivels zijn en ze jullie beroven van het goddelijk licht. Herontdek de innerlijke stilte, opdat jullie kunnen luisteren naar God die spreekt tot jullie in het bewustzijn. Verenig jullie, Mijn beminde leerlingen, in het dienen van Mijn Onbevlekt Hart, dat verlangt jullie te bevrijden van veel lijden."

 

Mario: Eer Onze Lieve Vrouw verdween, zegende Zij ieder van ons met het teken van het kruis.

„Beleef deze Vastentijd intens, door jullie volledige toewijding aan Mij te hernieuwen, door jullie leven te zuiveren van de zonde, en afstand te doen van het kwaad.“

 

Publieke boodschap geopenbaard door de HEILIGE MOEDER EN JEZUS aan Mario D’Ignazio, op 5 maart 2016, in de Gezegende Tuin te Brindisi, Italië

 

Mario: Onze Heer Jezus Christus verschijnt helemaal in het rood gekleed met de bloedende heilige wonden en een lichtend kruis op Zijn schouders. Zijn heilig Gelaat is erg lijdend en de doornenkroon omhult heel Zijn heilig hoofd. Mijn engelbewaarder was dicht bij Hem; hij had in zijn handen alle werktuigen van de Passie van Christus.

 

Jezus zei:

"Mijn zoon, wil je je nog steeds verenigen met Mijn pijn om de mensheid te helpen te bekeren en voor de heiliging van de zonen bedienaars?”

 

Mario: "Ja Jezus."

 

Jezus: "Goed, ‘Kleine van de Eik’, Mijn heilig kruis zal nu op je rusten en je zult Mijn geseling en kruisiging ondergaan, want beminnen is lijden en hoe meer je het heilig lijden zult beminnen, hoe meer je het zult beminnen volgens Mijn Vaders Hart, waar Ik ben. Jij, samen met vele slachtofferzielen voor de Goddelijke Gerechtigheid helpen de mensheid zichzelf te bevrijden van de zonde: Het is het kruis dat redt. Het kruis dat heiligt en bouwt!

Mijn beminde, jij kent de waarde van het mysterie van het heilig kruis goed omdat het God behaagde je voortdurend te beproeven vanaf je geboorte door allerlei soorten beproevingen, door de duivel toe te laten je te bekoren maar je niet te overwinnen. Mijn genade leeft in jou. Wij van de Hemel hebben je gekozen vanaf je komst in de wereld, dat is waarom je hele leven werd gekenmerkt door pijn en vernedering, bespotting van mensen onbekwaam tot liefde, verstoken van nederigheid. Ben Ik niet vervolgd, belasterd, veroordeeld en gevonnist door degenen die geloofden rechtvaardig te zijn? Weet dat niemand echt Mij kan toebehoren zonder Mijn smalle weg te volgen: de weg van pijn.

Als je bent getekend met het kruis is dit een teken dat je aan God toebehoort, de Almachtige, de Allerheiligste onder de heiligen; en dat je wijsheid niet het resultaat van menselijke kennis is, maar het resultaat van de aanvaarding van pijn. Accepteert de mens heden ten dage het lijden als een geschenk van God? Verdraagt de mens heden ten dage vernedering omwille van Mij? Iedereen wil graag op deze aarde gelukkig zijn, en om het geluk te bereiken, verpletteren ze hun broeders, zien ze hem als vijand en niet als geschenk uit de Hemel om te beminnen en te helpen.

Moge iedereen weten dat geluk alleen van God komt en God verleent het geluk slechts aan degenen die niet in opstand komen tegen de pijn, ze aanvaardt en offert aan de Allerheiligste Drie-eenheid. Verenig je pijnen met de Mijne, zodat ze verlossende waarde verwerven. Volg Mijn Moeder, die heeft deelgenomen aan Mijn reddende pijn, en zo werd Zij het beeld van Mijn ware Kerk. Wees niet ongeduldig. Het geloof moet worden beproefd, zoon. Mijn wonden zullen zich nu openen op je en je zult innig met Mij verenigd zijn, de Man van Smarten, de Verlosser van Israël."

 

Mario: Sommige lichtstralen verspreid door de instrumenten van de geseling en kruisiging van Jezus die mijn engelbewaarder in zijn handen heeft, treffen mijn handen, voeten, borst. Een ondraaglijke pijn doordringt mijn hele lichaam en ik voel het doorboren van de nagels, de zweep op mijn rug en het doorboren van de speer. De wonden openen zich en bloed stroomt overvloedig.

 

Jezus: "O mensen, kijk naar Mijn heilige bloedende wonden, verschenen op deze zoon door Mijn Wil: een zonnestraal in de duisternis van de wereld. Beleef deze Vastentijd intens, door jullie volledige toewijding aan Mij te hernieuwen, door jullie leven te zuiveren van de zonde, en afstand te doen van het kwaad. Ik geef jullie Mijn omhelzing en Ik zegen jullie in Mijn Goddelijke Naam."

 

De aanwezige priester steunt mij met zijn gebeden en zegeningen, door dicht bij mij te staan tijdens deze momenten van het delen in het lijden van de gekruisigde Heer.  Mensen wenen bij het zien van de heilige stigmata, herkennen de aanwezigheid van het goddelijke in mij; dan verschijnt mij de Allerheiligste Maagd Maria, helemaal gekleed in schitterend wit. Zij heeft een kroon van twaalf sterren rond Haar hoofd. Ze zei:

 

"Moge aanbeden, verheerlijkt en verheven de naam zijn van Jezus.
Ik ben de Maagd van Smarten, die deelnam aan de Passie van de Heer, als jullie Medeverlosseres en Voorspreekster. Lieve kinderen, kijk met liefde naar de gekruisigde Jezus en vraag Zijn edel Hart de genade van de ware bekering, om Zijn apostelen en herauten te worden van Zijn Evangelie van ware vrede. Leef als kinderen van God in Zijn Heilige Geest, kijk met diep vertrouwen en dankbaarheid naar de Schepper van het heelal.

De Vader wendt Zijn blik op je die wenst Jezus de Verlosser te volgen, en Hij schenkt oneindige barmhartigheid om je Zijn goddelijke tederheid te geven. De Hemel verlangt de redding van de zielen, omdat het Goddelijk Lam Zijn kostbaar Bloed vergoot voor iedereen, je medewerking is nodig om het heilige Woord van God te verspreiden, door de meesten niet gekend. Help Mij om zoveel sluimerende harten wakker te maken. Leef de dag van vandaag, vergeet het verleden en pieker niet over de toekomst die alleen de Eeuwige toebehoort. Mijn kinderen, volg Mij altijd, door het bidden van de rozenkrans elke dag als eerherstel aan Mijn Moederlijk Hart. Ik waak over jullie, Mijn kinderen, zodat er geen vurige pijl van het Beest jullie teistert. Ik bemin jullie en Ik zegen jullie."

 

Mario: Terwijl de Maagd verdwijnt, zie ik het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat   stralend wordt en olie van hemelse troost afscheidt. Ik hoor de stem van de Moeder van God die de priester vraagt om alle aanwezigen te zalven en toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.


Opmerking: volgende 5 april, brengen we kaarsen mee om gezegend te worden tijdens de verschijning. Elk jaar wenst de Madonna dat we de rozenkrans bidden in de maand mei, in het licht van deze gezegende kaarsen.

"Geliefde kinderen, Ik nodig jullie uit om te bidden voor de komst van het Eucharistische Koninkrijk op aarde.“

 

Publieke boodschap van de ‘Maagd van de Verzoening’ geopenbaard aan de ziener Mario d’Ignazio, op 5 april 2016, in de Gezegende Tuin, Contrada Santa Teresa – Brindisi, Italië

 

Mario: De Heilige Maagd verschijnt stralend in wit licht, helemaal wit gekleed. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:

 

"Geliefde kinderen, Ik nodig jullie uit om te bidden voor de komst van het Eucharistische Koninkrijk op aarde. Ik verlang dat alle Naties zich bekeren tot Mijn Jezus, dat ze afzien van de plannen om de planeet aarde te vernietigen. Satan heeft de harten van de machtigen opgehitst, zodat veel mensen worden getroffen en hele naties verdwijnen!

Mijn kinderen, ga binnen in Mijn stilte, de stilte van het ‘ja’ aan de goddelijke oproep! Jullie zullen veel geestelijke vruchten oogsten als jullie naar Mij luisteren en afzien van het kwaad. Kies om voor God te leven. Schenk jullie tijd aan het gebed, want zonder gebed kunnen jullie niet leven, noch de valstrikken van de Boze overwinnen. Ik zegen alle kaarsen die jullie naar hier gebracht hebben in de naam van Jezus. Ik wacht op jullie in Mijn maand, de maand mei."

 

Mario: De Maagd Maria heeft met Haar rechterhand een kruisteken van licht gemaakt, dat met zijn stralen alle meegebrachte kaarsen van de pelgrims aanraakte.

 

(nota bene: De Madonna schenkt door middel van Mario de devotie van de Rozenkrans, gebeden bij het licht van de kaarsen, jaarlijks gezegend door Haar op 5 april.

Vanaf 1 tot 31 mei smeken deze rozenkransen gebeden bij een gezegende kaars, de voorspraak van de H. Maagd af. Overvloedige genaden zullen gegeven worden aan degenen die deze devotie beoefenen. Het licht van de kaars herinnert ons aan de gave van het geloof, maar ook aan het leven, dat moet branden van de goddelijke liefde.)

"Jullie zijn geroepen door Mijn Jezus om stevig verankerd te blijven in Zijn Goddelijk Hart, niet om jullie te laten verblinden door de valse wijsheid van de rebellen tegen de Goddelijke Wil.”
 

Publieke boodschap van de ‘Maagd van de Verzoening’ geopenbaard aan de ziener Mario d’Ignazio, op 5 mei 2016, in de Gezegende Tuin, Contrada Santa Teresa – Brindisi, Italië

 

Mario: De Moeder van God komt tot ons gekleed in een zeer intens gouden gewaad. Zij zegende alle aanwezigen met het teken van het kruis. Toen heeft Zij gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus Christus!"
Mario: "Moge Hij altijd geprezen zijn, onze Moeder".

 

“Jullie zijn geroepen door Mijn Jezus om stevig verankerd te blijven in Zijn Goddelijk Hart, niet om jullie te laten verblinden door de valse wijsheid van de rebellen tegen de Goddelijke Wil. Lieve kinderen, Ik zal jullie nieuwe kracht geven om de verleidingen van de duivel te overwinnen en de goddelijke plannen die de Vader heeft voor iedereen van jullie te realiseren. Mijn Jezus is dicht bij jullie en geeft jullie Zijn troostende omhelzing; zodat jullie je nooit alleen voelen, God is met jullie!

Moge de uit de dood Opgestane leven in jullie en jullie allen heiligen! 

Terwijl jullie Mijn heilige Rozenkrans hebben gebeden heb Ik Mijn Moederlijke mantel over jullie gespreid."

 

(Eer de Maagd Maria vertrok, maande Zij ons aan water mee te brengen voor de volgende maand op 5 juni om te worden gezegend door Jezus, de maand gewijd aan het Heilig Hart. Zij heeft bovendien onthuld dat Haar beloften ook gelden voor hen die vandaag meegaan in de processie. De Madonna was bijzonder schitterend en vol vreugde om ons verzameld te zien in vurig gebed.)

"Wees een voorbeeld, kleine kinderen."

 

PUBLIEKE VERSCHIJNING VAN DE HEILIGE HARTEN

 

Boodschap geopenbaard aan Mario op 5 zondag juni 2016 in de Gezegende Tuin van Santa Teresa, Brindisi

 


Mario: Jezus en Maria verschenen gekleed in schitterend wit. De Heilige Maagd maakte eerst het kruisteken en zei:

 

"Ik ben Maria, de Moeder van de Verrezene. Mijn kinderen, als Moeder voel Ik het verlangen om jullie te waarschuwen voor de gevaren en te bemiddelen voor jullie, maar jullie moeten de weg van het goede en de broederlijke liefde kiezen. Vermijd kwaad te doen aan jullie naaste omdat de Vader alles opschrijft in het Boek van jullie Leven en jullie daden zullen jullie redden of veroordelen naar de afgrond van de hel.

Mijn kinderen, de wereld is vol van kwaad en om vandaag vreugdevol te leven, is er groot onderscheidingsvermogen nodig, samen met de wens de Heer te dienen door het navolgen van Mijn Zoon Jezus in Zijn zelfgave.

Jullie, alleen, kunnen dit niet doen, daarom komen wij uit de Hemel tussenbeide en geven jullie hemelse steun, goddelijke giften, aanvalswapens tegen de Boze en verdedigingsschilden tegen zijn invloeden!

Niets en niemand kunnen Mijn geliefden en uitverkorenen raken! Aan jullie, die Mij al lange tijd hebben geantwoord, verzoek Ik speciaal de goddelijke wonden van de gekruisigde Christus te vereren. Ik vraag jullie je onder te dompelen in Zijn wonden, het zijn zeeën van genade voor jullie zuivering en om jullie te behoeden voor kwade valkuilen, vooral in uren van de grootste wanhoop, zullen zij jullie hulp zijn. Mijn Zoon moet altijd meer en meer aanbeden, geprezen, vereerd worden. Wees een voorbeeld, kleine kinderen.”

 

Mario: Jezus zegent al het water meegebracht door de gelovigen. Hij was zeer indrukwekkend en Hij sprak niet. Ik denk dat Onze Heer door Zijn stilzwijgen ons wil doen begrijpen dat in deze ‘laatste tijden’ Zijn Moeder spreekt in plaats van Hem door ons Zijn woord over te brengen. 

 

Opmerking:In deze maand juni toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, is er de kruisweg, die Jezus en Maria blootsvoets gedaan hebben in het verleden. Vurige gebeden zijn voorafgegaan aan de verschijning, ze gaven rust en troost aan de zielen van degenen die in deze maand kwamen naar het Huis van de gezegende Moeder.

"Ik nodig jullie uit om je leven volledig aan God te geven door middel van het voortdurend gebed." 

 Boodschap geopenbaard door de Allerheiligste Maagd aan Mario op 5 juli 2016 in de Gezegende Tuin van Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt helemaal gekleed in het wit. Zij had twaalf heldere sterren rond het hoofd. In de handen hield Zij een Rozenkrans met kralen als van veel kleine zonnen.

Nadat Zij zegende met het kruisteken maakte Zij een buiging voor het kruisbeeld.
Toen heeft Zij gezegd met een zachte stem:


"Ik ben de Koningin van de universele Vrede. Ik breng jullie de Vrede die komt van de Heer Jezus, de enige Koning en Verlosser! Ik nodig jullie uit om je leven volledig aan God te geven door middel van het voortdurend gebed. Lieve kinderen, de pijn die je in je draagt zal Mijn Zoon allemaal omvormen in vreugde, maar je moet vast in Hem geloven en dat Hij de Heer is die geneest!

Je moet geloven dat alleen Hij al de leegte die binnen in je is kan vullen: die leegte is de plaats gereserveerd voor God, de Oneindige Liefde. Zoek opnieuw de eenheid en harmonie in jullie woningen door een christelijke getuige te zijn voor allen. Ik ben dicht bij jullie en Ik blijf hemelse zegeningen afroepen, biddend voor het altaar van de Goddelijke Drie-eenheid."

Mario: De Moeder Gods glimlacht, verdwijnt plotseling in Haar zuiver licht.

“Geef haat, wraak, egoïsme op; open jezelf voor de liefde en zoek rust.”

Verschijning van de Maagd van de Verzoening op 5 augustus 2016
Boodschap geopenbaard aan Mario, in de Gezegende Tuin van Santa Teresa, Brindisi, Italië

Mario: De Maagd Maria verschijnt helemaal gekleed in het wit, met twaalf fonkelende sterren rond Haar hoofd. Na het kruisteken gemaakt te hebben zegt Zij:

"Geloofd zij Jezus Christus!
Lieve kinderen, de Moeder van de Verlosser komt tot jullie in de naam van de Allerheiligste Drievuldigheid om jullie aan te sporen te leven als kinderen van God en om gelovigen te zijn!

Mijn Hart is een krachtig toevluchtsoord voor degenen die ondergedompeld zijn in verdriet: neem jullie toevlucht tot Mijn Hart met vertrouwen, met hoop. Geef haat, wraak, egoïsme op; open jezelf voor de liefde en zoek rust.

De Boze wil nog zoveel zielen doen verloren gaan en zal zijn instrumenten gebruiken om van God weg te leiden, zelfs de meest sterksten.  Degenen die Mij volgen en luisteren, zullen echter een heel bijzondere genade ontvangen om immuun te worden gemaakt tegen deze verschrikkelijke verleidingen!

Ik ben altijd hier en wens dat men Mijn moederlijke hulp, de hulp van de engelen en aartsengelen van de Heer inroept. Verlies jezelf niet, kinderen, in onnodige verstrooiing, verkwisting, maar vermeerder de vlam van het geloof in jullie: bid, bid, bid."

 

Mario: De Madonna zegende allen met het kruisteken en verdween dan in Haar eindeloos licht.

"Lieve kinderen, Mijn Hart is zeer bedroefd en vergiet rijkelijk bloed, omdat weinig mensen in Mij geloven, Mij beminnen en Mij trouw volgen!“

 

  Publieke Verschijning
van de Maagd van de Verzoening
Boodschap geopenbaard op 5 september 2016 in de Gezegende Tuin, van Santa Teresa, Brindisi

 

"Lieve kinderen, Mijn Hart is zeer bedroefd en vergiet rijkelijk bloed, omdat weinig mensen in Mij geloven, Mij beminnen en Mij trouw volgen! Velen zijn ver van de Weg van het Hoogste Goed en de duivel kwelt ze met grote verleidingen.

Kinderen, bid meer en bid met je hart vervuld van nobele gevoelens, bid voor al die zielen onderhevig aan verschrikkelijke verleidingen. Vertrouw alleen op Mij, jullie Moeder van Barmhartigheid, en in Mijn Zoon Jezus. Volg altijd datgene wat Ik jullie openbaar door de Goddelijke Wil en trek doornen uit Mijn edel Hart en uit het Heilig Hart van Christus de Heer, verenigd in de liefde van de Drie-eenheid. Jullie zijn nooit alleen. Ik steun jullie en Ik geef jullie kracht om jullie beproevingen te overwinnen. Heb zuivere liefde om Mijn boodschappers te zijn.”

 

Mario: De Maagd is helemaal in het zwart gekleed en heeft Haar Hart in Haar handen druipend van bloed. Het valt op een blauwe wereldbol die schitterend wordt. De Moeder Gods was in smarten: Haar gelaat was bleek en droevig. Zij weende hevig. In de zeven jaar van de verschijningen is het de eerste keer dat de Madonna zich zo smartvol en diep bezorgd toont voor de zielen van Haar kinderen.


Nota bene: Tijdens de verschijning weende de jonge vertrouweling van de Maagd voortdurend, de pijn voelend van de Medeverlosseres. De menigte was diep getroffen door deze zeer bijzondere extase, alzo deelnemend aan de weeklachten van de Moeder!

De Maagd toonde Haar pijn omdat zoveel kinderen zichzelf ruïneren door niet te geloven in Haar reddende aanwezigheid. Mario heeft uitgelegd dat dit de pijn is van alle ware gelovigen, die in hun leven het duidelijk ongeloof van de atheïsten-materialisten ervaren, tegenover hun eigen band, relatie met God. De Maagd vertegenwoordigt alle ware Christenen die ermee instemmen om zielen te brengen tot de Heer, vaak lijdend door de hardheid van de harten gesloten voor de boodschap van het Evangelie. Laat ons onze pijn verenigen, dan is onze pijn de Pijn van de Moeder Gods, en geloven dat het vele zielen zal redden van de vergetelheid van de tweede dood: dat van de ziel die zijn Schepper vergeet.   

"Mijn kinderen, verwijder jullie niet van de Vader, Hij is jullie zon, jullie alles en zonder Zijn liefde kunnen jullie niet gelukkig zijn.”

 

Boodschap geopenbaard op 5 oktober 2016 in het heiligdom van de Maagd van de Verzoening, Brindisi

 

"Mijn kinderen, verwijder jullie niet van de Vader, Hij is jullie zon, jullie alles en zonder Zijn liefde kunnen jullie niet gelukkig zijn. Neem Mijn Zoon als jullie voorbeeld van de ware mens indien jullie Hem navolgen in handelen en getuigenis geven over de Vader.

In deze jaren van bijzondere genade, heb Ik jullie onophoudelijk geleerd om van Christus te zijn, af te sterven aan het ego, de wereld te verloochenen en de Allerheiligste Drievuldigheid te lofprijzen! Verlaat deze weg van het eeuwig heil niet ... blijf sterk in het gebed om innerlijk te groeien en rijp te worden in het heilig geloof.

Zoek kracht in de Eucharistische Aanbidding en in het Heilig Evangelie. Ik kom van de Hemel zoals in Fatima om jullie nogmaals Mijn Onbevlekt Hart te tonen, om jullie te doen begrijpen dat om het Koninkrijk van God te dienen het noodzakelijk is ijverige dienaars te zijn naar het voorbeeld van Mijn Jezus.

Mijn Hart heeft altijd bemind, geprezen, de wil van de Heer gezocht: doe hetzelfde!
God ziet in het geheime van jullie harten en weet wat jullie nodig hebben.

Herinner jullie dat ‘jullie in de wereld zijn, maar niet zijn van de wereld.’ Vind opnieuw de weg van de heiligheid, de zuiverheid van de ziel, van de waarheid. Erken dat jullie schepselen zijn, onderwerp jullie aan de Schepper en aan de door Hem eeuwig ingestelde orde.  Wees ‘licht’ voor al degenen die in zonde zijn: toon hen de weg van het geloof en de innerlijke dialoog met de Heer. Ik bemin jullie."

 

Mario: De Heilige Maagd Maria was gekleed in het blauw en straalde helemaal. De rozenkrans hing tussen Haar gesloten handen naar beneden en met gouden stralen raakte Zij de rozenkransen van de aanwezigen aan. Eer Zij verdween beloofde Zij bijzondere genaden te schenken aan al degenen die Haar als Maagd van de Verzoening aanroepen en iedere 5de van de maand naar Haar Tuin komen om Haar met de overwegingen van de twintig rozenkransmysteries te eren. Zij verdween met een buiging naar het kruisbeeld.

 

"Bid voor Italië, dit land diep getroffen door het verlies van het ware geloof“

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 november 2016 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Heilige Maagd Maria verschijnt gekleed in het wit en met het Hart zichtbaar omgeven door drie witte rozen.

 

"Bid voor Italië, dit land diep getroffen door het verlies van het ware geloof, in toenemende mate vijandig tegenover het goddelijke en meer onverschilliger geworden voor Mijn Onbevlekt Hart.

Italië moet terug christelijk worden en elke vorm van rebellie laten varen tegen de Traditie van de Heilige Kerk, van wie Ik de Moeder ben. Italië, zetel van de plaatsbekleder van Christus, is atheïstisch geworden, heidens, heeft de liefde voor Mijn Zoon verloren en is de voorbeelden vergeten van de heiligen die leefden in dit land. Het minacht al Mijn oproepen.

Lieve kinderen, bid voor deze natie, zodat de plannen van de tegenstander voor de vernietiging van het Evangelie nooit concreet zullen worden. Bid, bid tot de Heilige Geest, zodat het land terug keert naar God en leeft volgens het Levende Woord: Jezus."

 

Mario: De Heilige Maagd heeft tot slot eraan herinnerd om op de volgende 5de december de baby’s – de Kerstkindjes voor de Kerststal, mee te brengen die Zij dan zal zegenen en die zullen worden getoond in kribben om de toewijding te hernieuwen van de familie aan de Heilige Familie van Nazareth.

“Jezus wenst dat jullie allemaal de Zijnen worden voor de eeuwigheid.”

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op maandag 5 december 2016 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Heilige Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed met Haar hoofd omgeven door twaalf fonkelende sterren. Na het kruisteken gemaakt te hebben heeft Zij gezegd:

 

“Geloofd zij Jezus Christus.

Lieve kinderen, Mijn vrede daalt neer over jullie en overstelpt jullie volledig.
Wees sterk in Mijn Zoon Jezus, zodat de Boze jullie niet kan verleiden om de weg van het gebed te verlaten.

Ik nodig jullie uit om verenigd te zijn in de Geest van Liefde, opdat Hij jullie kan leiden naar de heiligheid.

God waardeert erg het offer van jullie meest intieme pijnen, die in Hem oneindige genaden zullen worden.

Jezus wenst dat jullie allemaal de Zijnen worden voor de eeuwigheid.

Ik breng jullie naar Hem, maar jullie moeten in verband met Hem een definitieve levenskeuze maken.

De wereld wil dat jullie de weg verlaten van de Bron van het Ware Leven, wil jullie doen ontsporen, bid daarom elke dag meer.

Ik zal bij jullie zijn in de beproeving en voor elke doorstane beproeving zullen jullie grotere kracht ontvangen om de Boze te verpletteren met de hulp van de engelen. Samen zullen we de strijd om het geloof winnen.“  

 

Mario: De Madonna zegende alle Jezuskindjes (voor de Kerstkribbe) en alle pelgrims die aan Haar oproep gehoor gegeven hebben.