„Ik nodig jullie uit om in Mijn Jezus te geloven en in jullie harten naar Hem te luisteren want Hij leeft in jullie.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op vrijdag 5 januari 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Madonna is in ons midden neergedaald. Zij was helemaal gekleed in stralend, schitterend wit. Na het kruisteken te hebben gemaakt, heeft Zij gezegd:

 

"Geloofd zij Jezus Christus.

Lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend te bidden voor de ongelovigen, voor degenen die niet openstaan voor de Geest Gods die altijd werkt.

Ik ben vooral bedroefd over degenen die niet in Jezus, de Verlosser, geloven en leven zonder gebed en zonder liefde voor het goddelijke leven.

Ik nodig jullie uit om in Mijn Jezus te geloven en in jullie harten naar Hem te luisteren want Hij leeft in jullie.  

De angst komt niet van God, wees daarom moedig in de strijd tegen Satan en zijn opstandige engelen.

De hel is wijd geopend en demonen zijn op de aarde om Mijn ware kinderen te vervolgen."

 

Mario: De Hemelse Moeder heeft iedereen gezegend met het kruisteken, Zij maakte een buiging en verdween in Haar paradijselijk licht.
Mario na de verschijning: de Heilige Moeder daalt neer in dit kleine gebedscenakel om over God te spreken, om ons de komst van het Glorieuze Koninkrijk van Jezus Christus te verkondigen, om onze harten te vullen met Zijn vrede, met Zijn barmhartigheid.

  

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

„Ik wens jullie het geluk te geven en bid daarom veel en vertrouw op Mijn
moederlijk Hart.“

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op maandag 5 februari 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit. Zij had twaalf fonkelende sterren rond Haar hoofd. Nadat Zij het kruisteken maakte heeft Zij gezegd:

"Geloofd zij Jezus Christus.
Ik ben hier, Mijn kinderen. Ik ben de Moeder van het Woord, Ik daal neder in deze Heilige Tuin van Mij om jullie te onderrichten te leven volgens het Evangelie, te beminnen en één te zijn in Christus Jezus. Ik wens jullie het geluk te geven en bid daarom veel en vertrouw op Mijn moederlijk Hart. De Heilige Geest zal jullie naar de heiligheid leiden. Mediteer over Mijn boodschappen en geloof aan ons die in de Hemel zijn. Ik bemin jullie en Ik zegen jullie allen in de naam van de Allerheiligste Drievuldigheid."

 

Mario na de verschijning: tijdens de verschijning heb ik jullie volledig aan Haar voorspraak toevertrouwd en gevraagd om jullie vrede te geven, vreugde en kracht tegenspoed te overwinnen omdat het leven ons voortdurend beproevingen, grote tegenslagen bezorgt. De duivel gebruikt dit alles om ons neer te halen, om ons te ontmoedigen, om ons te terroriseren, om ons te verlammen.

 

De Maagd Maria, die zorgt voor ons, daalt werkelijk neder op een bovennatuurlijke manier in Haar tuin, die Zij 'Mijn Huis, Mijn Woonplaats op aarde noemt, dat de zielen zal verzamelen die toegewijd zijn aan Mijn Onbevlekt Hart, de ware gelovigen zal verzamelen, de ware toegewijden’. De Madonna nodigt ons uit om in deze verschijning te beantwoorden aan Haar oproep en geeft ons een belofte: de Heilige Geest zal ons leiden naar de heiligheid.

 

Het doel van de reis van ons geloof is de heiligheid. We verliezen vaak het hoofddoel van onze reis van geloof, liefde, bekering, heiliging uit het oog; maar de Maagd komt ons eraan herinneren, vandaag, 5 februari 2018, dat het doel de heiligheid is.
Heiligheid betekent onthechting. De Madonna zal ons leiden naar de volledige onthechting van deze ijdele wereld, van deze illusoire wereld, van deze vergeten wereld ver van Jezus Christus. De Madonna wenst dat we onszelf losmaken van deze wereld van zonde. Deze wereld is een illusie: het Koninkrijk van God is onze ware wereld.
Het ware leven is God; het ware leven is Jezus. Dit is de reden waarom de Maagd Maria ons aanspoort om ons volledig aan het Hart van Jezus vast te klampen; om met liefde te bidden, met devotie.

 

We ondernemen een spirituele reis, bestaande uit gebed, meditatie over het woord van God en van het nuttigen van de Eucharistie, omdat de Madonna nooit tegen de Kerk is, maar voor de Kerk. De Heilige Moeder neemt ons mee naar de Kerk om ons te voeden met de eucharistische Jezus, om ons tijdens de maand in gebed te verzamelen.

 

De maagdelijke Moeder heeft gezorgd voor onze ziel omdat ze ziet dat onze ziel vaak wordt bezoedeld met zonden. Zonde maakt ons lelijk, genade maakt ons mooier. Dan nemen we afstand van de zonde, nemen afscheid van het kwaad. We kiezen de weg van het goede, de weg van de christelijke deugden. Als we Jezus kiezen, die het Opperste Goed is, zullen we gelukkig zijn, zullen we het waar maken.

 

Het is Jezus die ons vormt, daarom moedigt Maria ons aan om op Christus gericht te zijn, Jezus in het centrum van ons leven te plaatsen. We vrezen niets en niemand omdat Zij ons beschermt en bemint, Zij verrijkt ons geestelijk en geeft ons Jezus.

 

De Madonna geeft ons Jezus die onze enige ware rijkdom is. We bidden in het bijzonder tot de Heilige Geest omdat Hij, de bruidegom van Maria, een echte verandering in ons leven kan brengen, ons kan bekeren, ons van deze wereld van duisternis naar de wereld van het bewonderenswaardige licht van God kan brengen.

 

Jezus is altijd bij ons; Jezus is altijd naast ons en verlaat ons nooit. De H. Maagd lijkt ons te herinneren aan het belang van geloof, het belang van het geloof in Jezus, ook vandaag, ook in deze heidense maatschappij die noch God noch gebed wil kennen, die nergens in gelooft. De verschijningen herinneren ons aan het bestaan van het goddelijke.

 

Zoveel verschijningen, zoveel tekenen. Maar hebben we de verschijningen nodig? Ja, Jezus heeft Zijn Moeder de taak toevertrouwd om ons te leiden, ons in het geloof te onderrichten en ons te laten begrijpen dat het ware leven Jezus is. Alles wat niet Jezus is, is geen leven: het is de dood. Laten we niet geestelijk sterven, innerlijk sterven, doodgaan, maar laten we kiezen voor Jezus, we verwelkomen Jezus, de altijd groene boom die 12 keer per jaar vrucht draagt in ons leven, dat is altijd zo.

 

Jezus is een Goddelijke persoon met wie we omgaan en ieder van ons moet een persoonlijke relatie met Jezus cultiveren; persoonlijk, Jezus wandelt met mij, met jullie; manifesteert zich aan mij, maar manifesteert zich ook aan jullie in de ziel, in de geest ... als je in Hem gelooft ... als je in Hem gelooft; maar als je niet gelooft, hoe kan Jezus jullie naar de Vader leiden? Hoe kan Jezus jullie van binnen veranderen? Hoe kan Jezus jullie bevrijden van het kwade? We moeten vast geloven in Jezus en Zijn Naam aanroepen.

 

In momenten van duisternis, in momenten van verlies, roepen we Jezus aan, we wanhopen niet, want de duivel wil ons tot wanhoop brengen, maar als we Jezus aanroepen - zekere hoop - zal de duivel ons nauwelijks kunnen ontsporen.

 

Pas op voor de valse lichten van de wereld, aangestoken door de duivel om ons af te leiden, om ons te verwarren. We volgen het ware Licht dat Jezus Christus is, en als we naar deze plaats komen, komen we met liefde, met geloof, met toewijding, vrij, omdat de Madonna niemand verplicht in Haar te geloven, Haar te volgen: de Madonna laat ons vrij om te geloven en niet te geloven, maar als we ervoor kiezen om in Haar te geloven, laten we ons dan inzetten om Haar serieus te volgen, een spirituele weg te nemen die zich manifesteert in het gewone leven.

 

De Madonna leert ons dat ware spiritualiteit zich manifesteert door onze menselijkheid, door ons wezen dat getransformeerd wordt, verfraait, verrijkt door de aanwezigheid van God, de voortdurende aanwezigheid van God. We sluiten af met het rozenkransgebed en danken de Gezegende Moeder van de Gezegende Tuin omdat Ze zich ook vandaag onder ons heeft gemanifesteerd, omdat Ze ons Haar zegen heeft gegeven en omdat Ze ons heeft verzameld in gebed op deze plek, dierbaar aan Haar Onbevlekt Hart.

  

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

„Lieve kinderen, Ik ben bijzonder dicht bij jullie en Ik bid voor jullie en voor jullie families die erg aangevallen worden door Lucifer.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op maandag 5 maart 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal gekleed in het wit. Zij had een lichtende rozenkrans in Haar handen die alle aanwezigen verlichtte met gouden stralen.

"Geloofd zij Jezus Christus.

Lieve kinderen, Ik bemin jullie en Ik zegen jullie allen in de Naam van Mijn Zoon Jezus.
Lieve kinderen, Ik ben bijzonder dicht bij jullie en Ik bid voor jullie en voor jullie families die erg aangevallen worden door Lucifer.
Bewaar Mijn moederlijke zegen in jullie harten."

Mario: Zij maakte het kruisteken en verdween in het oneindige hemelse licht. 

     

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’ 

 

"Lieve kinderen, jullie namen staan geschreven in het Boek des Levens en de Heilige Geest leidt jullie naar de Vader in dit uur van duisternis.“

 

 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zaterdag 5 april 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal wit gekleed. Zij had een krans van twaalf sterren om Haar hoofd. Zij heeft gezegd:

 

"Lieve kinderen, jullie namen staan geschreven in het Boek des Levens en de Heilige Geest leidt jullie naar de Vader in dit uur van duisternis.
Lieve kinderen, Ik ben dicht bij jullie en Ik nodig jullie uit om met het hart Mijn Rozenkrans te bidden.

 

Dat zal de duizenden demonen verslaan die op aarde zijn.
Laat jullie niet ontmoedigen door beproevingen en vervolgingen: de bomen dragen vrucht ondanks barre weersomstandigheden.

 

Vertrouw op God en Hij zal jullie vrede, wijsheid en vreugde schenken.
Bid, bemin en geef je aan de Heer.
Moge de hoop in jullie leven.
Ver van de wereld zullen jullie zekerheid hebben."

 

Mario: Zij heeft alle kaarsen gezegend en verdween toen in het oneindige licht, dat Haar altijd vergezelt.

 

BELANGRIJK: Tijdens de gebedswake van 4 april is de Madonna extra verschenen aan Mario, Zij begaf zich onder de gelovigen. Ze nodigde ons uit om te bidden voor de genezing van verbitterde met wonden bedekte harten, zodat God de Vader hen kan genezen met Zijn liefde. Nadat Zij de boodschap gaf, verwelkomde Zij de gebedsintenties van Mario en de aanwezigen.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

 

 Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 

"Geloofd zij Jezus Christus. Mijn kinderen, wees volledig van Mij en van de Heilige Geest. Ik nodig jullie uit om in zuiverheid, nederigheid en broederlijke naastenliefde te leven, net zoals Mijn Zoon jullie tijdens Zijn aardse leven heeft onderwezen.“

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zaterdag 5 mei 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt gekleed in een intens gouden kleur. Haar Hart was omgeven door drie witte rozen, symbool van zuiverheid. De Madonna verschijnt iedere vijfde van de maand in dit kleine heiligdom van Haar om ons te zegenen, om ons vrede te geven en om ons liefde te geven en ons het belang te laten begrijpen van liefhebben en inwendig zuiver te zijn in de ziel. Als onze ziel zuiver is en we oprecht van anderen houden, zijn we aangenaam aan God. Na het maken van het kruisteken zei de Maagd: 

 

"Geloofd zij Jezus Christus. Mijn kinderen, wees volledig van Mij en van de Heilige Geest. Ik nodig jullie uit om in zuiverheid, nederigheid en broederlijke naastenliefde te leven, net zoals Mijn Zoon jullie tijdens Zijn aardse leven heeft onderwezen. Met het gebed kunnen jullie Mijn Boodschap van Verzoening van de Allerheiligste Drie-eenheid verwezenlijken. Blijf in deze speciale maand een uur met Mij, biddend bij het licht van de kaarsen die Ik elke vijfde april zegen. Blijf bij Mij vooral van 19.00 tot 20.00 uur, het uur dierbaar aan Mijn Hart. Het licht van de gezegende kaarsen herinnert jullie aan de gave van het geloof dat de Naties verlicht. Ik zegen jullie allemaal en Ik geef jullie Mijn heilige kus. In juni zal Jezus het water zegenen. Blijf steeds in Gods Liefde."

 

BELANGRIJK: De verschijning van de Maagd werd voorafgegaan door de processie met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima dat herhaaldelijk bloed en menselijke tranen weende en eveneens geparfumeerde heilige olie afscheidde. Aan het einde van de eerste rozenkrans is Zij verschenen rechts van Mario. Aan het einde van de verschijning ging Zij  tussen het volk en raakte iedereen aan met Haar lange sluier; dan draaide Zij zich om naar Mario en groette hem met Haar rechterhand, zegende iedereen met het kruisteken. Ook op 4 mei verscheen de Madonna aan Mario en begaf zich onder de gelovigen. Hier is de boodschap van 4 april 2018, geopenbaard tijdens het eerherstellend gebedsuur.

 

Mario: De Maagd verschijnt helemaal gekleed in het blauw. Zij zegent en zegt zachtjes:


"Lieve kinderen, Ik bemin jullie en Ik zegen jullie allen, Ik ben dicht bij jullie en Ik geef jullie Mijn heilige kus, bid met liefde tot de Levende en kom elke vijfde dag van de maand om Mij te eren in deze heilige Tempel. Luister naar Mij en geloof in het Evangelie."

Tijdens het gebed op 4 mei en 5 mei heeft Jezus ook een boodschap via inspraak gegeven die nog volgt. Liederen, meditatie van de boodschappen, spontane gebeden van Mario, bezielden deze intense middag van gebed en lofprijzing.

 

Boodschappen geopenbaard van Jezus tijdens het eerherstellend gebedsuur op 4 en 5 mei 2018 aan de kapel in de Gezegende Tuin

  

4 mei 2018: 

"Wees niet bang! Wees niet bang, de pijn is over. Wees niet bang, de angst is kalm geworden, vrede, rust. Wees niet bang, want Ik, de Goede Herder, zorg voor Mijn schaapjes en Ik zal jullie nooit in de steek laten. Geen kwaad zal jullie meer treffen omdat Ik jullie teken met het zegel van het kruis. Ik ben het, jullie Jezus. Luister naar Mij, Mijn kinderen. Ik heb jullie nodig, jullie gebeden, jullie ‘ja’ aan de Goddelijke Wil. Jullie voelen je alleen, verloren, in verwarring, maar Ik steun jullie. Het is op het moment van de beproeving dat Ik jullie geloof test. Geloof moet met vuur worden getest en daarom moeten jullie vele vernederingen en eindeloze beproevingen aanvaarden die jullie in de loop van jullie leven zullen tegenkomen.

Ik, Jezus de Goede Herder, Ik bemin jullie. Jullie zijn in Mijn Hart, Ik verberg jullie in Mijn heilige wonden, glorieus en stralend, waaruit jullie versterkt zullen opstaan. Wijd jullie toe aan Mijn Hart. Aanroep Mijn Heilige Naam. Voel jullie niet alleen omdat de Goddelijke Liefde onder jullie is. Op deze plaats heeft Mijn Vader die in de Hemel is jullie zoveel gegeven, en Hij zal jullie nog zoveel meer geven als jullie met geloof komen, als jullie met het hart bidden, als jullie zullen luisteren naar de stem van Mijn kleine dienaar. Ik zegen jullie allemaal. Houd vast aan de Rozenkrans en bid hem elke dag thuis. Heb zuivere, edele gevoelens van liefde en prent in jullie hart Mijn beeld van de verrezen Christus. Door jullie beschermengelen verzegel Ik jullie met een klein teken van het kruis, prent het in op jullie voorhoofd, zodat vanuit dit kleine teken het blauwe licht van de verdediging uitgaat en de oude tegenstander jullie niet kan vernietigen. 

Op deze manier kan geen kwaad jullie treffen en elk kwaad dat ze trachten jullie aan te doen zal zich volledig tegen hen keren. Jullie zijn Mijn dienaren, Mijn leerlingen, Mijn apostelen vervolgd door de handlangers van het Beest. Wie jullie aanraakt, raakt Mij aan; wie jullie oordeelt, oordeelt Mij. Geen haar op jullie hoofd zal gekrenkt worden. Ik Jezus, de Goede Herder, de Nazarener, Ik ben met jullie en Mijn wederkomst is nabij."

 

 5 mei 2018: 

Na de processie, eer het vijfde mysterie van het eerste Rozenhoedje begint, zegt Mario na een paar seconden stilte: "Nu gaat de Heer Jezus tussen jullie, raakt jullie aan, zegent jullie, roept de Heilige Geest af over jullie, zodat jullie vervuld mogen zijn met Zijn liefde, vervuld van Zijn vrede, vervuld met Zijn vreugde. Jezus wil onze pijnen, ons lijden, verlichten. Jezus wil ons helpen om ons kruis te dragen, maar niet alleen, altijd met Hem; altijd met Zijn hulp, altijd met Zijn goddelijke steun."

 

"Mijn kinderen, wijd jullie toe aan Mijn Heilig Hart. Leef in liefde, ondergedompeld in de trinitaire vrede. Laat het hoofd niet hangen, de vijand kan niets doen tegen jullie omdat Ik in jullie ben, Ik leef in jullie met Mijn Goddelijk Koninkrijk. Jullie zijn door Mijn Moeder geroepen om Haar te volgen langs deze mysterieuze, barmhartige weg. Zoek jullie toevlucht in het Hart van Mijn Moeder en leef door te bidden, onophoudelijk te bidden, bidden met het hart, altijd in de ziel te bidden.

 Mijn Vader is genadig, verwelkomt jullie in Zijn armen, zegent jullie en vergeeft altijd. Zoveel keren zullen jullie vallen en evenveel keren zal Ik jullie optillen.

Ik ben jullie Jezus, de Goede Herder, die de 99 schapen verlaat om het verloren schaap te  redden. Aanroep Mijn barmhartigheid, aanroep Mijn genade en jullie zullen ze verkrijgen. Blijf in de vrede die Ik ben en onthoud dat Ik het nodige voorzie voor ieder van jullie, want Ik geef om Mijn heilige kudde. Ik zegen jullie in Mijn Goddelijke en Heilige Naam."

  

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 "Ik, Moeder van God en jullie Moeder, Ik zeg jullie: de Hemelse Vader heeft jullie het leven gegeven, wees het waardig. Hij heeft jullie gekozen in deze moeilijke periode: leg getuigenis af.

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op dinsdag 5 juni 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: Hemelse melodieën gingen vooraf aan de verschijning. De Maagd Maria kwam met Haar Zoon Jezus: zij waren gekleed in het wit en vele engelen waren bij hen. De Madonna zei:

"Ik, Moeder van God en jullie Moeder, Ik zeg jullie: de Hemelse Vader heeft jullie het leven gegeven, wees het waardig. Hij heeft jullie gekozen in deze moeilijke periode:
leg getuigenis af. Ik bid voor jullie dat jullie heiligen zijn voor God die van jullie houdt. Help anderen door evangelische handelingen, bewogen door universele liefde.

Leef alleen voor God en hecht je nergens aan. Mijn Zoon en Ik staan naast jullie om je te onderrichten in het Ware Leven van God, de Allerheiligste Drie-eenheid. Wij komen om jullie de juiste weg te wijzen, bestaande uit gebed, liefde, vergiffenis en boetedoening.
Ook wanneer de weg zwaar wordt, God helpt jullie. Wees dankbaar en zet blij de weg verder die vruchtbaar zal zijn. 

Mediteer over het Evangelie en bid voor de herders van de kudde die niet in Mijn tussenkomsten geloven, die slachtoffer zijn geworden van het rationalisme. Vertrouw op onze Nobele Harten."

 
Jezus: 

"Ik ben Jezus, jullie Koning van Liefde. Ik zegen het water met Mijn Teken om jullie genade te schenken en jullie te bevrijden van het boze. Het water moet jullie herinneren aan jullie Doopsel, jullie reinigen en nieuw leven schenken. Jullie zijn in Mijn Heilig Hart. Wijd jullie toe aan Mijn Hart."

Mario: Jezus en Maria bestraalden ons met licht …

 
Toelichting: Het gebed begon met een mooie kruisweg ter ere van het Heilig Hart van Jezus en voor vrede in de wereld. Honderden pelgrims namen deel aan de heilige kruisweg, sommigen komen uit België. Liederen en meditaties van Mario, stimuleerden de dag. Direct na de kruisweg verzamelden we ons bij het altaar van de Heilige Harten in afwachting van de verschijning. 

Goddelijke tekens ontbraken niet: Mario ontving de H.Communie van de Heilige Aartsengel Gabriël en vervolgens scheidde het beeld van de Maagd van Fatima heilige olie af. 

Het gebed eindigde met de zalving met heilige olie en dankzegging aan de Maagd van de Verzoening, die ons nooit in de steek laat en ons vrede, vreugde, kracht en aanmoediging geeft in het dienen van het Koninkrijk Gods. Ook op 4 juni tijdens het gebed, verscheen de Heilige Moeder aan Mario, gaf hem de Eucharistie zichtbaar voor de aanwezigen. 

Gezegend zij de Allerheiligste Drie-eenheid voor zo'n genade, laten we luisteren naar de Madonna, naar Haar boodschappen en naar Haar ware instrumenten tot bekering, vermijden we te menen dat we al heiligen zijn, want de weg is lang en de heiligheid wordt in de Hemel bereikt. 

Beminnen we het kruis, verloochenen we het niet, klagen we niet over ons lijden en offeren we ze aan God en om anderen te helpen. God is Liefde, maar ook Waarheid.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 

Eucharistisch wonder van 4 juni 2018

 "Vrees niet…Er zullen dagen van duisternis zijn waarin de zon drie dagen zal verduisteren voor de zuivering en dan zal de tijd van vrede plaatsvinden.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op donderdag 5 juli 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Heilige Maagd was helemaal in het wit. Zij heeft gezegd: 

 

"Lieve kinderen, wees altijd beschikbaar om God te dienen. Je leven met God zal innig zijn als je stil offert voor de dwaasheid van goddelozen en rebellen tegen de Heer Jezus.

Ik kom om mensen te verbeteren, niet om ze te prijzen of te verheerlijken.

Lof en heerlijkheid behoren toe aan het Lam dat op de troon zit aan de rechterhand van God de Vader. Zoek geen eer in het dienen van het Koninkrijk van God of beloning: je beloning zal in de Hemel zijn. Strijd tegen Lucifer en zijn dienaren met Mijn hulp van Onbevlekte en met de hulp van de Aartsengelen.

Hoe meer beproevingen je overwint, hoe meer genade je zult verkrijgen.  

Met momenten lijkt alles vernietigd en zinloos, maar al snel zul je Satan overwinnen en verpletteren met Mijn bovennatuurlijke interventie.
Je bent in Mijn Hart, voor altijd verzegeld met Mijn olie van liefde en bedekt met de wapenrusting van het Ware Geloof.

Vrees niet…Er zullen dagen van duisternis zijn waarin de zon drie dagen zal verduisteren voor de zuivering en dan zal de tijd van vrede plaatsvinden.

De Kerk zal vervolgd worden en de vijand zal verwarring en verdeeldheid brengen.

De dienaren van Mijn Zoon zullen niet naar Mijn boodschappen luisteren en zullen verblind worden door de valse kerk van de Slang die veel van wat zuiver is zal vernietigen.

Bid Mijn Rozenkrans en bemin Jezus."

 

BELANGRIJK: Op 5 juli, vlak voor de verschijning van de Madonna, verscheen Jezus aan Mario en bracht hem de Heilige Eucharistie, een grote Hostie, en Hij zei:

 

"Ik ben Jezus, ontvang Mijn Heilig Lichaam en loof Mijn Kostbaar Bloed. Ik ben dicht bij jullie, Mijn kinderen.” 

Iedereen is getuige geweest van de plotselinge materialisatie van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. Vlak daarna heeft de rozenkrans van Mario heel veel geurende olie afgescheiden, waarin de rozenkransen van de gelovigen werden gedoopt. Zelfs het beeld van de Madonna van Fatima gaf een speciaal teken: het begon menselijke tranen te wenen.

De verschijning van de Maagd werd voorafgegaan door het rozenkransgebed met de twintig mysteries. Veel mensen namen deel aan dit blijde gebeuren, intens biddend, getuige te zijn van de verschillende mystieke verschijnselen, inclusief de geur van rozen. De Maagd roept allen op om Haar te volgen in Haar verschijning in Brindisi, heilige mariale pelgrimstochten naar Haar heiligdom te organiseren waar oneindige vrede en grote genaden worden ontvangen.

  

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

 

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 "Dank je, Mijn kleine kudde, om Mijn oproepen te verwelkomen en voor de gebeden op deze zo verheven plaats, zo dierbaar aan het Hemelse Hof."

 

 Boodschap van de Maagd van de Verzoening op zondag 5 augustus 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De ziener vertelt over de verschijning: De Heilige Moeder was helemaal gekleed in stralend wit. Ze zei:

 "Lieve kinderen, door Mijn veelvuldige verschijningen in de afgelopen, voorbije tijden, wendde Ik Mij tot de kudde van God om haar de Goddelijke Wil over te brengen en door Mijn boodschappen u tot bekering en voorbereiding op deze tijden op te roepen.

Maar nu kom Ik naar u om u te vermanen de Goddelijke Wil in u te bewaren.

 Jezus klaagt over de onverschilligheid voor Zijn Evangelie en de minachting van Zijn werktuigen van genade (de zieners), die niet begrepen en niet aanvaard worden door de rebellen en de goddelozen.

 Jezus wil dat u luistert naar Zijn instrumenten van genade aan wie ik Mij openbaar, beschouw hen als gidsen en woordvoerders van de Hemel. Ik kom naar jullie met Mijn Hart in de handen en Ik geef het aan jullie. Ik nodig u uit tot stilte, tot de innerlijke stilte, om één te worden met Christus, zonder u door iets te laten afleiden. De dagen gaan voorbij zonder dat u de toestand van uw eigen ziel voorbereidt.

 Men leeft verder alsof het oordeel van God niet zal komen: de dag van de komst van de Levende nadert met grote stappen. Mijn Zoon zal komen als een dief in de nacht.

 Houd de lampen van de geloofsbelijdenis brandend met de olie van geloof die Mijn heilige olie vertegenwoordigt. Leef in harmonie met de Hemelse Vader en bid onophoudelijk en zonder pretentie. Nu komt de dag dat de Goddelijke Barmhartigheid plaats zal maken voor de Goddelijke Gerechtigheid om de wereld te zuiveren. Dank je, Mijn kleine kudde, om Mijn oproepen te verwelkomen en voor de gebeden op deze zo verheven plaats, zo dierbaar aan het Hemelse Hof.”

Opmerking: Mario ontving weer de goddelijke Hostie op de verschijningsdag van 5 augustus in aanwezigheid van de pelgrims. De Heilige Eucharistie was ook uitgestald voor de aanwezigen in de monstrans. Net zoals op 5 juli scheidde de rozenkrans van Mario geurige olie af. Tijdens de verschijning van de Maagd Maria scheidde het beeld van O.L.Vrouw van Fatima overvloedige olie af waarmee iedereen werd gezalfd. Men kon rozengeur waarnemen. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel, dat in juli werd geschonken, werd ook getoond. Op het einde van de twintig rozenkransmysteries werden paternosters uitgedeeld aan de bedevaarders.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

 Ik herinner je eraan dat het een zegen voor je is wanneer ze je beoordelen,
je beledigen, belasteren en vervolgen vanwege het geloofsgetuigenis
omdat dit het bewijs is
dat je van Mij en Jezus bent.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op woensdag 5 september 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië

 

Mario: De Maagd Maria was helemaal in schitterend wit gekleed. Zij heeft gezegd:

 

"Spreek met Mijn volk en herinner hen eraan dat de liefde vele zonden bedekt,  jouw liefde voor iedereen is oprecht.

Ik herinner je eraan dat het een zegen voor je is wanneer ze je beoordelen, je beledigen, belasteren en vervolgen vanwege het geloofsgetuigenis omdat dit het bewijs is dat je van Mij en Jezus bent.

Als je de mensen zou willen behagen, zou Ik je niet hebben geroepen, als je hard zou werken voor je glorie en je eigen belangen en niet voor de Mijne, zou Ik Me van je afkeren. 

Open, open wijd jullie harten en aanvaard Mij volgzaam, luister naar Mij en rebelleer niet tegen Mijn moederlijke onderrichtingen.

Liefde voor de naaste moet je enige zorg zijn.
Verkondig overal Mijn boodschappen.
De Vlam van het Heilig Hart brandt voor jullie allen die Mij getrouw volgen.

Hier ben Ik aan de heilige olijfboom om jullie het Evangelie te brengen.
Hier ben Ik, klaar om naar jullie te luisteren en te troosten, om jullie met zoetheid onder Mijn mantel te verzamelen.
Aanvaard het Evangelie en geef het door aan allen, een ware schat.
Maak je niet los van het Woord van Christus: het is levend. 

Word niet moe van het evangeliseren, het verspreiden van Mijn oproep en te getuigen over de hier ontvangen genaden en genezing. 

Ik ben hier altijd werkzaam en Ik zegen jou door de Olie van Vertroosting en verlicht jou met Mijn zoet parfum van Rosa Mystica, jou tekenend met een klein kruisteken op het voorhoofd en die jullie allen als Moeder omhelst."


Mario: De Heilige Moeder zegent ons allemaal en al glimlachend verdwijnt Zij plotseling.

 

BELANGRIJK: door een goddelijke ingeving wordt er zout gezegend tijdens de verschijning en aan de pelgrims gegeven. Het moet in de hoeken van de woningen worden gestrooid om boze geesten af te weren die verstoringen, verdeeldheid en verwarring veroorzaken bij zielen en gezinnen. Voordat de Madonna verscheen, is Jezus verschenen aan Mario en gaf de Goddelijke Hostie die materialiseerde in de handen van de ziener. De rozenkrans van Mario gaf rijkelijk olie af, onmiddellijk na het ontvangen van de Eucharistie. 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’   

"Draag bij je Mijn heilige rozenkrans en de demonen zullen wegvluchten..
Dit zijn tijden van moed en getuigenis afleggen van het Evangelie van de vrede en bekering.“

 

  Boodschap van de Maagd van de Verzoening op 5 oktober 2018 aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk Santa Teresa, Brindisi, Italië


Mario: De Heilige Maagd droeg blauw. Zij heeft gezegd:

"Mijn geliefde kinderen, Ik wil dat al Mijn kinderen gered worden, zo laat de Heilige Geest je odelleren naar het beeld van Christus - God.

Lieve kinderen, wat Ik jullie aanbeveel is om altijd in jullie harten het meest verheven gevoel van de liefde te dragen om de barrières van haat, van onverschilligheid en onbegrip af kan te breken. Vandaag ben Ik bij jullie zoals elke 5de omdat de Vader dat wil, Veel pijn is in Mijn Hart omdat weinigen hun hemelse Moeder danken voor de ontvangen genaden en wegens hen, die, omdat ze geen genade ontvangen, de hoop verliezen. Het geloof is zwak in velen omdat men weinig bidt en men zich niet toevertrouwt aan de Levende.
Moge de heilige Rozenkrans jullie voortdurende gebed zijn dat je elke dag meer met Mij verbindt.
Draag bij je Mijn heilige rozenkrans en de demonen zullen wegvluchten. Wandel in het licht van de Verrezene en laat je dragen door de Geest van het Nieuwe Leven.
Ik ben nabij jullie en Ik troost je in het lijden en in de beproevingen.
Dit zijn tijden van moed en getuigenis afleggen van het Evangelie van de vrede en bekering.
Wanneer jullie in de woorden van de naaste, en in zijn handelingen of gedragingen, die hij mogelijks van jullie zou willen, je geen redelijk, juist inzicht voelt, iets wat niet goed is, zeg dan: deze heeft geen oprecht hart en ik wantrouw hem.
Behandel hem met liefde want hij is ongelukkig wegens een zwaar ongelukkig-zijn, namelijk dat van een zieke geest, volg hem niet in zijn daden en neem zijn woorden niet aan als waar en wijs.
Ik zegen jullie allen in de naam van de Heilige Drievuldigheid.”

Mario: De Maagd Maria zegende ons allemaal en de heilige voorwerpen met het kruisteken.
Zij dankte voor de processie ter ere van Haar met het miraculeuze beeld van O.L.Vrouw van Fatima. Toen verdween Zij in het oneindige licht.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’