„Mijn kinderen, roep de Heilige Geest aan,want Hij zal jullie vrede geven, Hij zal jullie wijsheid geven, Hij zal jullie vurig barmhartigheidgeven.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 april 2021,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 
 

 

(Boodschap luidopdoor Mario overgebracht, terwijl hij de Maagd Maria zag en Haar woorden herhaalde).

"Mijn kinderen,Ik ben de Onbevlekte Maagd, de Moeder van God en jelieve Moeder. Ik ben in  jullie  midden  om  jullie  te  zegenen,  om  jullie  vrede,  licht  en  eeuwig  leven  te  geven.  Mijn kinderen, roep de Heilige Geest aan,want Hij zal jullie vrede geven, Hij zal jullie wijsheid geven, Hij zal jullie vurig barmhartigheidgeven. Mijn  kinderen,  Ik  verzoek  jullie  dringend  om  intensiever  te  bidden  voor  het  einde  van  deze vreselijke pandemie. Ik verzoek jullie dringend om op een speciale manier Mijn Heilige Rozen-krans te bidden, samen met hetKroontje van de H. Wonden, hetKroontje van de MoederlijkeTranen, het Kroontje van de Maagd van de Verzoening, dat jullie op 2 april 2020 is geopen-baard en hetKroontjevan de 12 Sterren. Draag de H.Medailles altijd zichtbaar. Gebruik de Sacramentaliën. Open  jullie harten  voor Mijn  Boodschappen.  Geef  jezelf  helemaal  aan  God,  aan Mijn  Onbe-vlekt Hart. Geloof in Mij en in Jezus als de enige Verlosser. Volg de weg van Mijn Onbevlekt Hart, aan julliegeopenbaard in Fatima, voor de vernietiging van satan en voor de vernietiging van zijn koninkrijk van duisternis. Momenteelzijn  er  veel demonen  op  aarde,  die werken  aan  de ondergang  van de zielen.  Je moet ze verdrijven met gebed, vasten en vromeboetedoening.Wapen jetegen satan, tegen lucifer, diede vijand is van God en van GodsKoninkrijk van bewonderenswaardig Licht. Ik ben bij je om je te helpen deze strijd te winnen. Bid. Bid met de lippen van je hart. Ik ben jeMoeder, de Koningin en Leidster van de kleine kudde, die trouw is aan het Evangelie. Ik zegen in het bijzonder de kaarsen en al Mijn kinderen, waar zij zich ook bevinden, in de naam van de Aller-heiligste Drievuldigheid, die Vader, Zoon en Heilige Geest is.Vrede, Mijn kinderen.“ 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

„Mijn kinderen, kom naar deze plaats met geloof; wees er zeker van dat Ik naar jullie luister, dat Ik jullie verwelkom en dat Ik jullie zegen.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 maart 2021,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: De Heilige Maagd, Moeder van God en onze geliefde Moeder, Maagd van de Verzoening, Koningin en Moeder van de Hoop, verscheen in stralend wit, samen met de H. Jozef Haar zeer kuise Echtgenoot. De H. Jozef droeg een bruin habijt. De Maagd zei na het Kruisteken:

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, Ik ben in jullie midden met Mijn Echtgenoot: om jullie te zegenen, om jullie vrede en leven te geven. Vertrouw je volledig toe aan Mijn Moederlijk Hart, zoals je bent. Ik verlang je het Heilig Paradijs te geven; Ik verlang dat je leeft in vrede en in de liefde van Jezus de Verlosser. Mijn kinderen, kom naar deze plaats met geloof; wees er zeker van dat Ik naar jullie luister, dat Ik jullie verwelkom en dat Ik jullie zegen. Op 5 mei zullen de kaarsen gezegend worden waarmee je de hele maand mei bij dit licht in je huis zult bidden. Maak een Cenakel van gebed door de kaarsen zichtbaar ten toon te spreiden en Mijn Zegen zal jullie kaarsen bereiken (geplaatst op een klein altaar). Bid tot de Heiligmakende Geest dat Hij je oneindige liefde en vreugde schenkt. Zoveel wonden zijn er in jullie en bedekken je hart. Zoveel tranen vloeien uit je ziel en Ik verlang deze tranen te drogen en je wonden te helen. Ik ben hier gekomen om je te genezen naar ziel, geest en lichaam. Het kost Mijn kinderen, tijd en geduld om volledig genezen en hersteld te worden door Mijn voorspraak als Medeverlosseres. Voel je geliefd en verwelkomd door Mijn Hart. God is Liefde. God houdt van iedereen en aanvaardt en vergeeft iedereen. Vraag God om vergeving, zelfs als je valt, want God zal je vergeven. Koester zekere de hoop dat Jezus van je houdt, dat Jezus dicht bij je is en je aanvaardt als Zijn schepselen. Herontdek nederigheid, zachtmoedigheid en bied alles van jezelf aan God aan, zelfs je zonden, want God heeft de macht om ze in iets anders te veranderen. Ik hou van jullie en zegen jullie allen met Mijn Moederlijke Zegen."

 

Mario: De H. Jozef zegende Zijn kleine beeltenissen en medailles die aan het eind van de bijeenkomst zullen worden uitgereikt.

 

Opmerking: de Kruisweg werd blootsvoets gebeden en het beeld huilde

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

„Ik spoor jullie aan om boete te doenen elke vrijdag te vasten.“

 

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 februari 2021,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed, vergezeld van de Heilige Aartsengel Michaël.

 

 

 

"Lieve kinderen! Ik roep jullie op om het Evangelie van Mijn Zoon Jezuste overwegen. Ik nodig jullie uit om de woorden van het Heilig Evangelie in uw harten zielin te prenten, zodat je kunt gered worden van de aloude tegenstander en zult stralenmet goddelijk Licht. Ik spoor jullie aan om boete te doenen elke vrijdag te vasten. Ik spoor jullie aan  tot Eucharistisch eerherstel. Ik  heb  veel  gebed  nodig  om  zielen  te  redden,  om  de  hele  wereld  te  redden  van  een  grote geestelijke catastrofe. Ik bied jullie de vreugde van de VerrezenHeer aan. Kinderen, geef je over aan Mijn Moederlijk Hart. Mijn kinderen, zalf jezelf met Heilige Olie, met Mijn Troostende Olie. Mijn kinderen, roep de hulp in van Mijn Echtgenoot,de HeiligeJozef, want Hij kan voor jullie grote en oneindige Genaden verkrijgen. Ik zegen jullieallen met Mijn Moederlijke Zegen: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

 

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’  

„Wees waakzaam, want de verwarring komt niet van God en neemt in deze tijden toe.“

 

Boodschap van de Maagd van de Verzoening op  5 januari 2021,

aan Mario d’Ignazio in de Gezegende Tuin van de wijk,
Santa Teresa, Brindisi, Italië 

 

Mario: De Maagd Maria verscheen helemaal in het wit gekleed, vergezeld van de Heilige Aartsengel Michaël.

 

"Geprezen zij Jezus Christus. Lieve kinderen, satan verleidt jullie, satan brengt jullie tot zonde, kwaad, ongerechtigheid. Ik zeg jullie, erken jezelf als schepsel van God en hou je aan het Woord Gods dat jullie onderricht, over licht en duisternis, over goed en kwaad en over niets anders. Draag de Medaille van de Heilige Aartsengel Michael goed zichtbaar als bescherming tegen de aanvallen van de boze. Wees waakzaam, want de verwarring komt niet van God en neemt in deze tijden toe. Geloof in Hem. Verlaat alle ongerechtigheid en vertrouw jezelf toe aan het Barmhartig Hart van Mijn Zoon Jezus, Bron van Eeuwige Liefde. Wees elke dag in de Liefde van God.”

 

 

Mario: De Maagd Maria die het kruisteken maakte, verdween plotseling.

 

https://mariodignazioapparizioni.wordpress.com/

  

Facebookpagina ‘Mario D’Ignazio: gli Appelli della Madonna a Brindisi’