Boodschappen ontvangen in Duitsland van de Moeder Gods op zaterdag 10, 11 en 12 september 2016 tijdens de gebedsdagen  

 

  Zaterdag 10 september 2016 Nümbrecht:

"Ik ben de Moeder van het Eeuwige Woord! Ik ben hier om je de Eucharistische Jezus te brengen, ware God en waarachtig mens, de zon van de wereld! Zonder de Eucharistie kun je niet één worden met Christus! De Eucharistie geeft frisheid aan de ziel."

Mario: De Madonna geeft mij de Heilige Communie en zegt dan:

"Lieve kinderen, jullie gebeden zullen de wereld redden van nieuwe rampen, zelfs als een bepaalde ramp op het Duitse volk toeslaat wegens hun verstoktheid. Er is veel zonde in dit land en veel rebellie tegen God. Mijn kinderen, wees niet bang, want de Vader zal al de zielen beschermen van Zijn dienaars en zal ze redden van eeuwige verdoemenis! Ik hou intens van jullie, Ik zegen jullie allen in de Naam van Jezus, de Vredevorst, Overwinnaar van de dood. Ik bid voor jullie dat jullie behoed zijn tegen de Boze. Wees trouw aan de oproep van Jezus! Ik kom naar Duitsland om de vlam van het ware geloof te ontsteken. Beantwoord aan Mijn oproep."

Mario: De Maagd is helemaal wit gekleed. Zij was niet blij.

zondag 11 september 2016 Bad Herrenalb:

Mario: De Moeder Gods verschijnt in een oneindig, bijna verblindend licht! Zij is gekleed in het wit. In Haar handen heeft Zij de heilige Rozenkrans. Na ons te hebben gezegend met het kruisteken heeft Zij gezegd:  

"Lieve kinderen, Ik hou van jullie en zegen jullie allen in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid van Liefde! Elke dag wacht Jezus dat jullie Hem prijzen, loven en aanbidden.  Jezus wil dat jullie naar Hem uitzien en leven als burgers van Zijn heerlijk Koninkrijk. Ik breng jullie de Vrede als Universele Moeder. Troost Mij, Mijn kinderen, door het in de praktijk brengen van de Toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart. Ik zal jullie hulp zijn in tijden van moedeloosheid. Ik roep de Heilige Geest over jullie af! Vertrouw in Mij en in Jezus, aanroep Ons en wij zullen te hulp komen met grote kracht! Ik groet jullie weer in het teken van het Lam en laat jullie Mijn sublieme Liefde."

Maandag 12 september 2016 Lindenberg im Allgäu:

Mario: Engelachtig gezang kondigt het zoete bezoek aan van de Allerheiligste Maagd Maria. Onze Moeder is in het wit gekleed en heeft een gouden kroon op Haar hoofd.

"Geliefde kinderen, keer snel terug naar God door het gebed, de sacramenten, de overgave aan de Heer, aan Zijn Wil. God is Licht en jullie moeten binnentreden in Hem om bevrijd te worden van de duisternis van de zonde. Zonde scheidt jullie van de Heer en maakt jullie innerlijk blind, leeg bij gebrek aan wijsheid en broederlijke liefde. Zie af van het kwaad de anderen te vertrappen door je egoïsme. Beslis om de eenheid van het gezin te zoeken! Ik verzoek jullie dringend om het Woord van God over te brengen aan allen, en verkondigers van het Evangelie van Leven te zijn voor Mijn volk dat honger heeft naar Gods Woord. Weet dat God zal winnen door Zijn apostelen en trouwe dienaren, doordrenkt met goddelijke wijsheid, bezield vanuit Mijn Hart. Veel demonen zijn gekomen uit de onderwereld om Mijn toegewijden te kwellen: prent het beeld in van de gekruisigde Jezus dat deze demonen zal vernietigen waardoor ze machteloos in de afgrond naar beneden storten. Verschillende mensen zijn gewijd aan Satan en werken in zijn naam om jullie geloof uit te doven. Maak onderscheid tussen de mensen die jullie benaderen en zet God altijd op de eerste plaats. Bemin de anderen maar zonder de anderen te zetten op de plek die alleen toebehoort aan de Allerhoogste. Iedereen die ernaar streeft God in jullie leven te vervangen behoort toe aan het Beest."

Ter info: Mario werd uitgenodigd in Duitsland om over de boodschappen van de Maagd van de Verzoening te getuigen. Tijdens deze drie getuigenissen, waar honderden gelovigen aanwezig waren, heeft Mario gesproken over alle ontvangen leringen van de Hemel met kenmerkende eenvoud en wijsheid.

 

Geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft hij de zielen verlicht over veel zaken en in het bijzonder het belang van te beminnen om gelukkig te zijn, te leven in het beluisteren van het Woord Gods, waarom Jezus moet worden beschouwd als uniek model voor het ware mensdom!

 

Grote vreugde doordrong de aanwezigen, vooral tijdens de extase van de jonge vertrouweling van de Allerheiligste Maagd Maria.

 

Elke bijeenkomst werd voorafgegaan door het rozenkransgebed gevolgd door de Heilige Mis, zalving met de heilige olie van de Maagd Maria, handoplegging met gebeden voor tussenkomst.

 

Tijdens de eerste verschijning heeft Mario de Heilige Eucharistie ontvangen van de Moeder Gods, tot grote verwondering van de gelovigen!