BOODSCHAPPEN VAN DE HEILIGE

 AARTSENGEL MICHAEL IN BRINDISI

 

 

  27 juni 2010

1ste BOODSCHAP VAN DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL

 IN DE GEZEGENDE TUIN

 

Mario: Een licht schijnt in mijn kamer. Er verschijnt een jongeman gekleed als krijger en met een glinsterend zwaard in zijn rechterhand. Zijn haar was donker en golvend. Hij zag er zeer machtig uit.

 

"Ik ben de Aartsengel Michaël en ik ben in de tegenwoordigheid van God en bescherm het volk van de Heer, dat strijdt tegen de misleidingen van Lucifer. Mario, Mario, dienaar van de Heilige Harten van Jezus en Maria, samen met Gabriel en Rafael, waak ik over deze zeer heilige plaats. Wij zijn de aartsengelen van de Heer. Ga verder, wetende dat de Vader je heeft geroepen en je hebt geantwoord. De tegenstander haat je met een dodelijke haat, evenals zijn soldaten, maar ze zullen je niet vernietigen, omdat mijn licht hen vernietigt, het is licht van de Hemel. Zeg aan je broeders dat de Aartsengel Michael aan hun zijde is en niet zal toestaan dat ze verliezen. Dat ze mijn hulp inroepen en ze zullen zien hoe groot en machtig mijn heilige bescherming is. Geprezen zij de Eeuwige Vader, de Eeuwige Zoon, de Geest van de eeuwige liefde."

Plotseling veranderde zijn zwaard in een fonkelend vuur dat de duisternis verminderde die verscheen rond een blauwe wereldbol.

 

  20 april 2011

 2de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: De H. Aartsengel Michael verschijnt gekleed als krijger met een groot zwaard en een schild. Zijn licht was helder en zijn macht boezemde mij bescherming in. Elke keer als ik probeer hem gedetailleerd te beschrijven, slaag ik er niet in, zo krachtig en majestueus is hij. Een menigte engelen gekleed in wit, goud en blauw waren bij hem.

 
"Vrede en zegen zij jou, ‘Kleine van de Eik’ (Mario), trouwe dienaar van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Ik ben de H. Aartsengel Michael, en ik kom in de Naam van de Levende en de Almachtige God naar deze heilige en gezegende plaats. Ik ben de bewaker van deze plek, bewaker van de Gezegende Tuin van de Heilige Maagd Maria en de Boze zal nooit zegevieren op deze strook land want mijn aanwezigheid jaagt hem angst aan en beangstigt al zijn dienaars. Je bent sterk, wetend dat het plan van het Onbevlekt Hart van Maria zal vervuld worden in zijn volheid. In deze tijden waarin de apostasie in het Heilig Huis van God zichtbaar is, zal ik mij tonen op veel plaatsen op aarde en zal je gebeden vragen voor de overwinning van de Onbevlekte op Haar vijand en onze vijand. Waar ik kom, komen ontelbare engelen en werken tegen de intriges van het Kwaad. Roep mijn hulp in als je je vermoeid voelt voor het werk voor de glorie van God en ik zal altijd komen om je te bemoedigen en je omhullen in het Licht van de Drie-eenheid, dat ik draag."

 

 

30 april 2011

3de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: De Aartsengel Michael verschijnt gekleed als soldaat met een groot zwaard en schild. Zijn licht is helder en zijn macht geeft mij bescherming. Ik probeer het om in detail te beschrijven; hij was machtig en majestueus. Legioenen engelen gekleed in wit, in goud en blauw zijn bij hem.

 

De Heilige Aartsengel Michael zegt: "Vrede en zegen voor jou ‘Kleine van de Eik’, trouwe dienaar van de Heilige Harten van Jezus en Maria! Ik ben de Heilige Aartsengel Michael en in de Naam van de Levende en de Almachtige God kom ik naar deze heilige en gezegende plaats. Ik ben de bewaker van deze plaats, bewaarder van de gezegende tuin van de H. Maagd Maria en de Boze zal nooit de overhand krijgen over deze strook aarde, omdat mijn aanwezigheid hem terroriseert en hij terroriseert al zijn dienaars. Wees sterk, wetende dat het plan van het Onbevlekt Hart van Maria volledig zal worden vervuld. In deze tijden, waarin de apostasie in het Heilige Huis van God zichtbaar is, zal ik mij vertonen op veel plaatsen van de aarde, en zal vragen om gebed voor de overwinning van de Onbevlekte op Haar vijand en onze vijand.

In juni zullen ontelbare engelen komen en werken tegen de valstrikken van het Kwaad. Vraag mijn hulp als je vermoeidheid voelt in het werk voor de glorie van God, en ik zal je altijd helpen om je te troosten en je omhullen in het licht van de Drie-eenheid dat ik draag. Nu komt de maand gewijd aan de gans Heilige, de Bruid van de H. Geest, Moeder van de Zoon, de Dochter verkozen door de Vader en in deze maand zal de heilige Rozenkrans gebeden worden met liefde en met de kaarsen gezegend door de Moeder van God.

Kleine van de Eik’, deze kaarsen gezegend door de Maagd Maria, zijn krachtig tegen elke actie van Gods vijand. Bid en doe bidden met de kaarsen van de Heilige Moeder voor de hele maand mei. De Maagd zal overvloedig genaden als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster verlenen. Lof en eer zij de Eeuwige Drie-eenheid van de Liefde."

 


16 juni 2011

 4de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: Over de hoge pijnbomen in de omgeving van de Gezegende Tuin, zie ik een groot licht naderen naar het huis en langzaam verschijnt de lichtende figuur van de H. Aartsengel Michael met een groot zwaard, hij heeft lang donker haar en is gekleed in een zilveren harnas …  

 

"Glorie en eeuwig lof aan de Heilige Drie-eenheid…, roep mijn bescherming in zodat de duisternis wordt verdreven, want ik zal komen met talrijke engelen om de duizenden demonen die het geloof in de zielen vernietigen, te verslaan. Prenten en beelden die mij vertegenwoordigen worden geplaatst in huizen en kerken omdat mijn afbeeldingen de Boze doet vluchten. Ik zou willen dat aan het eind van elk tientje van de heilige Rozenkrans van de Maagd Maria, ook zou gebeden worden:

 

HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL,

PRINS VAN DE ENGELENSCHAREN,

BID VOOR ONS.

“Mijn bescherming zal krachtig zijn voor mijn toegewijden."

 

 

 20 augustus 2011

 5de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: Vandaag bij het eerste morgenrood en begeleid door vonken van licht, verschijnt de H. Aartsengel Michael. Zijn koninklijk uiterlijk herinnert aan de onuitsprekelijke kracht van God.

 

"Glorie, zegen, dank aan het Hoogste Goed.
Kleine en beminde dienaar van Jezus, ik ben de H. Aartsengel Michaël en ik ben met je om je te beschermen tegen elke valstrik van de Boze. Roep mijn hulp in en zeg aan je broeders dat ze mijn hulp moeten inroepen en mijn beeltenis bij zich dragen. In december zul je een beeld als geschenk ontvangen dat mij voorstelt en dat je zult zetten aan de ingang van de Gezegende Tuin, hier waar ik altijd zichtbaar ben. Het zal een priester zijn die je het beeld zal schenken en het zal mijn ‘Monte Sant Angelo’ zijn. Herinner de mensen dat ik hier deze plaats, heilig en vreselijk, met mijn tegenwoordigheid van engel bescherm. Kleine van Jezus, de plaats van de Onbevlekte zal door mij worden bewaakt en de Boze zal ze nooit schaden. God regeert altijd en overal."

 


29 september 2011

 6de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: De H. Aartsengel Michael verschijnt gekleed als krijger en zijn zwaard was een vurige vlam, die de duisternis verdreef op een blauwe wereldbol. Hij zei:

 

"Lof en zegen aan de Eeuwige. Kleine van de Eik, loof je Heer dat je geroepen bent om te getuigen over Zijn Heilige Naam, in Zijn heiligmakende Geest. O, gij die gelooft in mijn hulp en mijn bescherming, aanroep mij vaak met dit gebed dat ik vandaag onthul:

 

Heilige Aartsengel Michael,

machtige hemelse strijder,

help ons met uw zegen,

bevrijd ons door uw macht,

verdedig ons met uw hemelse legermacht.
aan u vertrouwen wij ons toe,

bescherm ons en neem ons mee naar het Hoogste Goed.
H. Michael, onze hemelse bewaker,

kom ons te hulp en vertroost ons,
o bewaker van degenen die geloof hebben,

vervul ons met de liefde van de Vader,

de vrede van de Zoon,

de genade van de Heilige Geest. Amen.

 

 

Mijn zegen zal elke keer neerdalen als jullie mijn gebed bidden. Ik zend mijn engelenscharen om jullie leven te beschermen en jullie te leiden naar de Hemel, waar jullie verwacht worden aan de poorten van het Heilige Jeruzalem. Ik zal jullie helper zijn en mijn bescherming zal nooit ophouden voor de mensen die mij zullen aanroepen en eerbied koesteren jegens mij, de gezant van de Allerhoogste, de Engel van de Vrede."

 

 

 23 mei 2012

 7de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: De H. Aartsengel Michael verschijnt in zijn majesteit, op de plaats waar er een beeld van hem staat, aan mij geschonken door een priester. Zijn zwaard is fonkelend.

 

"Eer aan de Almachtige. Deze plaats staat onder mijn bescherming en zegent alle mensen die hier zullen komen om de Onbevlekte Moeder te eren, met waar geloof. De Madonna heeft mij hierheen gezonden zoals Zij mij zond naar Fatima. Ik ben de Engel van de Vrede. God regeert in dit hoekje van het Paradijs."

 

12 januari 2013

 8ste BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: Ik ben in gebed verzonken voor het beeld van de H. Aartsengel Michael, gelegen aan de ingang van de Gezegende Tuin, toen hij zich manifesteerde. Ik hoorde engelachtig mooie melodieën die veel vrede schonken. Dan verschijnt de H. Aartsengel Michael, die met  wijsheid spreekt.

 

"Eer aan de Almachtige Vader, aan Zijn Goddelijk Woord, aan de Geest van Liefde.
Eer aan de Eeuwige Drie-eenheid die mij stuurt naar deze heilige strook land, waar de  Heilige der heiligen spreekt tot de naties en waar de harten Zijn barmhartige en goddelijke liefde ervaren. Blijf in het geloof. Blijf standvastig de edele Harten van Jezus en Maria volgen. Verlaat nooit het pad van de heiligheid, getoond door Christus, de Koning van de Vrede. Ik verlang dat jullie onophoudelijk bidden en dat jullie belang hechten aan de boodschappen die de Hemel hier geeft.

Zorg ervoor dat de boodschappen in jullie leven met veel liefde en toewijding beleefd worden... Als jullie dit doen, zal Satan verdwijnen uit jullie leven en er zal helderheid zijn in jullie ziel. God, de Almachtige, wiens gezant en bewaker ik ben van Zijn Heilig Koninkrijk, geeft overal grote tekens en die houden in dat Zijn komst nadert… Weinigen beseffen de goddelijke tekenen die meer en meer openbaren dat, zoals het Evangelie het zegt, de wereld druk bezig is met rijk te worden en macht te verwerven.

Zet God op de eerste plaats en niet de aardse dingen. Jullie zijn voorbestemd voor de eeuwigheid, maar als jullie er geen zorg voor dragen, lopen jullie het risico het eeuwig leven te verliezen. Veel zal worden vernietigd. Het geloof zal er nog bij enkelen zijn, bij heel weinigen. Jullie zullen de verwoesting zien en de gruwel in de heilige plaatsen. Alleen de plaatsen waar de Onbevlekte verschijnt zullen een oriënteringspunt blijven voor velen en zal worden beschermd door mij en mijn engelenscharen. Zeg aan je broers om elke dag het gebed dat ik je geopenbaard heb, vaak te herhalen en een afbeelding altijd bij je te dragen die mij afbeeldt. Deze plaats waar jullie mijn beeld zien en die mij dierbaar is, de Gezegende Tuin, hier zegen ik iedere persoon die bij je komt. Ik zal je beschermen, ik zal je buitengewone missie met hemelse macht beschermen."

 

GEBED:

Heilige Aartsengel Michael,

machtige hemelse strijder,

help ons met uw zegen,

bevrijd ons door uw macht,

verdedig ons met uw hemelse legermacht.
aan u vertrouwen wij ons toe,

bescherm ons en neem ons mee naar het Hoogste Goed.
H. Michael, onze hemelse bewaker,

kom ons te hulp en vertroost ons.
O bewaker van degenen die geloof hebben,

vervul ons met de liefde van de Vader,

de vrede van de Zoon,

de genade van de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

18 februari 2013

 9de BOODSCHAP VAN DE H. AARTSENGEL MICHAEL

 

Mario: Volgens de wens van mijn zoete Madonna ga ik de H. Aartsengel Michael aanroepen en vereren. Aan hem vertrouw ik mijn missie toe, opdat hij door zijn engelenmacht verschillende valstrikken vernietigt. Ik heb gezien hoe ik effectief mijn toevlucht kan nemen tot de meest krachtige aartsengel van het Koninkrijk der Hemelen. Elke keer dat de duivel probeerde me aan te vallen, was het voldoende om Sint Michael te aanroepen in geloof en onmiddellijk heeft hij de duivel afgewend. Terwijl ik mij tot hem met vertrouwen wend en hoop dat hij bemiddelt bij de Allerhoogste, zie ik een ovaal licht verschijnen waar deze jonge zeer krachtige krijger te voorschijn komt.

 

“De Eeuwige heeft mij gezonden om je te beschermen, je heilige missie en geheel het werk van de Onbevlekte. Vertrouw altijd en alleen op God, win geen raad in van mensen, meng je niet in discussies met mensen die het Evangelie niet aanvaarden. Luister naar mij. Ik vraag je door de Drie-ene Wil, om ervoor te zorgen dat er een vurige devotie tot mij, de gezant van de Eeuwige en alle engelenkoren en aartsengelen opgewekt wordt. Mijn bescherming zal eeuwig zijn voor alle mensen die zullen luisteren naar mijn boodschappen van liefde als engel van de Hemel. De Goddelijke Drie-eenheid heeft de engelen geschapen om de schepping, naties, steden, families, de Heilige Kerk en elke persoon te beschermen. De taak van de engelen is om de mensen te beschermen en hen te leiden naar de heiligheid. Spreek over het fundamenteel belang van de devotie tot mij en de engelenkoren, want in tijden van duisternis zal ik samen met de engelen al degenen beschermen die er hebben om gebeden. Deze devotie moet dagelijks met de devotie van de heilige Rozenkrans zijn. Onze hulp blijft ineffectief als we niet met vertrouwen aanroepen worden. Wij, engelen en aartsengelen zijn heilige, zuivere geesten, en schenken veel genade. In elk huis moet er een beeltenis van mij aanwezig zijn gezegend door een priester."

 

 

L'Arcangelo Gabriele, parla a Mario, dell'importanza della Medaglia Miracolosa
(3 Gennaio 2013)

 

 

L'Arcangelo Gabriele giunge con numerosi Angeli biancovestiti. Egli indossa come sempre una veste rossa con fascia dorata alla vita. Dopo avermi mostrato la Medaglia Miracolosa, tutta luminosa, l'Arcangelo Gabriele ha detto:

 

 

“Sia lode e benedizione all'Altissimo, a Colui che ha creato, redento e santificato il mondo”.

 

Mario: “O glorioso Arcangelo San Gabriele, facci comprendere il Mistero dell'Incarnazione del Verbo, Tu che portasti l'Annuncio del Divin Concepimento, nel seno della Vergine Maria”.

 

San Gabriele Arcangelo: “E' grande il Mistero dell'Incarnazione. La Madre Celeste, ricevendo tale Annuncio, accolse in Sè la Parola Eterna del Padre, e diede inizio al Progetto della Redenzione. Quando apparsi a Maria SS. il Suo volto si fece lucente, le sue mani si congiunsero all'altezza del seno, il Suo capo si chinò, le Sue gambe si inginocchiarono e disse si al Signore. Gesù e Maria sono uniti in un Vincolo Indissolubile di Amore, Bontà, Misericordia. Il Mistero della Redenzione racchiude in special modo Maria SS. Molti credono che si possa amare, conoscere e servire l'Eterno, senza amare, conoscere e servire Colei che Madre divenne di Dio. E Volere Divino, che ogni anima si accosti al Signore, attraverso l'accoglienza del Fiore più bello del Paradiso. Dal 1830, da quando La Madre apparse a Santa Caterina Lauborè, ha avuto inizio il Progetto Mamma degli Ultimi Tempi. Essendo oramai vicina la Fine dei Tempi del Male, Maria SS. è scesa personalmente sul campo della Battaglia, donandovi la Sua Immagine di Vergine Immacolata e Pura, attraverso la Sua Medaglia. La Medaglia Miracolosa è un prezioso dono del Cielo, che serve da protezione spirituale contro gli assalti infernali. Maria è l'Immacolata che schiaccia il Serpente, Avversario Suo e della Sua Discendenza. E' La Donna coronata dalle Dodici stelle-Regina degli Apostoli-, è la Corredentrice Universale, poiché il Suo Cuore trafitto dalla Spada della Corredenzione, partecipa alla Passione del Figlio di Dio. Ecco perché la M di Maria e la I di Gesù, sono unite nella Medaglia della Regina dei Cieli. Portatela sopra la Medaglia, così come la Vergine chiese a Santa Caterina. Una terribile Guerra ha avuto inizio da due secoli, ed è la Guerra della Bestia contro la Donna vestita di sole. La Madre di Dio, vi ha donato numerose Armi di difesa e di attacco al Malefico, usatele nel Nome di Gesù e Maria. Pregando il Rosario in famiglia e nelle vostre comunità d'origine, praticando la Devozione ai Sacri Cuori Uniti, venerando le Lacrime dell'Addolorata, i Suoi 7 Dolori e le Piaghe di Gesù, apparterrete alla SS. Trinità. Più valorizzerete le pie pratiche di pietà-odiate da Satana e dalla sua falsa chiesa- più vincerete il Maligno e salverete il mondo da una terribile catastrofe”.

Mario: “Grazie o Angelo dell'Annunciazione Divina, per le Tue parole sagge. Benedicimi e fa che la Tua presenza mi sia di conforto nel tempo della persecuzione contro l'Opera della Madre mia”.

L'Arcangelo San Gabriele: “Ti benedico, in Nome del Dio Vivente e Giusto, affinché il tuo apostolato sia fecondo, la tua fedeltà alla Chiamata continua. Resta nella pace di Dio e nell'obbedienza assoluta all'Autorità Divina, sull'esempio di Santa Giovanna D'Arco, il Modello da seguire, per i veri cristiani degli Ultimi Tempi”.

(Mario: San Gabriele Arcangelo, tracciando un Segno di Croce nell'aria, mi benedice. Poi scompare nella luce paradisiaca)