DE ROZENKRANS


Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon,  Onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder  Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen  uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; Vandaar  zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige  leven. 
Amen.

 

Onze Vader
Onze Vader, die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring maar verlos ons van de kwade.
Amen.

 

Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.


Onze Vader
Wees gegroet; ter ere van Maria, Dochter van God de Vader
Wees gegroet; ter ere van Maria, Moeder van God de Zoon
Wees gegroet; ter ere van Maria, Bruid van God de Heilige Geest
Glorie zij de Vader

 

De Blijde Mysteries

Eerste geheim: De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Tweede geheim: Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.

Derde geheim: Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.

Vierde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

Vijfde geheim: Jezus wordt in de tempel weder gevonden.

 

De Droevige Mysteries

Eerste geheim: Jezus bidt in doodsangst tot Zijn Hemelse Vader.

Tweede geheim: Jezus wordt gegeseld.

Derde geheim: Jezus wordt met doornen gekroond.

Vierde geheim: Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.

Vijfde geheim: Jezus sterft aan het kruis.

 

De Glorierijke Mysteries

Eerste geheim: Jezus verrijst uit de doden.

Tweede geheim: Jezus stijgt op ten Hemel.

Derde geheim: De Heilige Geest daalt neder over de apostelen.

Vierde geheim: Maria wordt ten Hemel opgenomen.

Vijfde geheim: Maria wordt in de Hemel gekroond.

 

De Mysteries van het Licht

Eerste geheim: Het Doopsel van de Heer
Tweede geheim: De Bruiloft van Kana
Derde geheim: De verkondiging van het Rijk Gods

Vierde geheim: De gedaanteverandering
Vijfde geheim: De instelling van de Heilige Eucharistie

 

DE TRANENROZENKRANS


Inleidend gebed:
Gekruisigde Jezus! Wij knielen ootmoedig voor U neer en offeren U de tranen op van Uw Heilige Moeder, die U met innige liefde op Uw smartelijke kruisweg begeleid heeft. Geef, o goede Jezus, dat wij door Haar tranen beseffen zullen, Haar boodschappen aan ons ter harte te moeten nemen. Help ons Uw Heilige Wil op aarde zo te volbrengen, dat wij waardig bevonden worden, U in de Hemel te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Amen.


Bid op de grote kralen:
O Jezus, gedenk de tranen van Uw Moeder, die Gij boven alles beminde op aarde, en die Gij nu in de Hemel het meest liefhebt.

Kleine kralen:
O Jezus, verhoor onze gebeden, omwille van de tranen en smarten van Uw Allerheiligste Moeder.

Op de drie kralen bij de medaille:
O Jezus, gedenk de tranen van Uw Moeder, die Gij boven alles beminde op aarde, en die Gij nu in de Hemel  het meest liefhebt.

Bid op de medaille:
O Maria, Moeder van God en onze Moeder, wij bidden U: verenig onze smeekbeden met de Uwe, opdat Jezus, Uw Goddelijke Zoon, tot wie wij ons vol vertrouwen wenden, onze gebeden zal verhoren, en ons met de genaden die wij door het bidden van deze rozenkrans afsmeken, het eeuwig leven zal schenken.

Slotgebeden:
Uw tranen, o Moeder van smarten, vernietigen de macht van de hel. Door Uw goddelijke zachtmoedigheid, o gekruisigde Jezus, bewaar de wereld voor de dwalingen die haar bedreigen.


 

DE ROZENKRANS VAN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS


Kruisteken:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

O, God kom mij ter hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

Glorie zij de Vader …

 

Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon,  Onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder  Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen  uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; Vandaar  zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige  leven. 
Amen.

 

Aanroepingen:

O, Jezus, Goddelijke Zaligmaker,

            wees ons en de gehele wereld genadig. Amen.

Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God,

heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Amen.

Jezus, genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren,

bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed. Amen.

Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed

van Uw enige Zoon, Jezus Christus.

            Wij smeken U, wees ons genadig. Amen.

 

Op de kleine kralen bidt men:

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

 

Op de grote kralen:

Eeuwige Vader, ik offer U de wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze ziel te genezen.

 

Eindigen met 3 x:

Eeuwige Vader, ik offer U de wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze ziel te genezen.

 

 

HET KROONTJE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Onze Vader…

 

Wees gegroet …


Geloofsbelijdenis,

Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon,  Onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder  Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen  uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; Vandaar  zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige  leven. 
Amen.

 

Op de grote kralen van de rozenkrans:
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

 

Op de kleine kralen:
Door het smartelijk lijden van Uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

 

Op het einde driemaal:
Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

 

Gebed van aanroeping tot het Kostbaar Bloed.
(gegeven door Onze Heer Jezus Christus op 19 november 2009)

 


Mario: "Terwijl ik bid voor het neerdalen van de Heilige Geest, zie ik een ruw houten kruis, waaruit een regen van Goddelijk Bloed komt dat de hele mensheid bevloeit, later verschijnt Jezus gekleed in het blauw. Onze Heer Jezus Christus zei:

 

 

 “Ik ben het Eeuwige Woord van de Vader. Wat je ziet is Mijn Goddelijk Bloed, geofferd voor de hele mensheid en van de Verlossing dat vergoten werd alleen uit liefde en barmhartigheid. Zegen het altijd en aanroep het voor de genezing van de zieke wereld:

 

O Goddelijk Bloed, O Kostbaar Bloed van Onze Heer, verlos ons van alle kwaad en schenk ons het eeuwige licht, eeuwige vrede, eeuwig heil. Amen.”