Verschijningen van de
Moeder Gods
onder de titels
"Maagd van de Verzoening,"
"Koningin en Moeder van de Hoop"
"Middelares van alle Genaden"

in Brindisi (Italië)


Eerste boodschap
van de Moeder Gods gegeven aan Mario op woensdag

5 augustus 2009 om 16.00 uur

 

Mario: Toen ik nabij het huis onkruidwiedde zag ik drie lichtkogels die wervelden rond een olijfboom in de nabijheid. Ik werd door dit fenomeen aangetrokken en ging naderbij. Ik zag dat de drie bollen zich in één lichtende bol verenigden. Kort daarna, barstte de bol open en verlichtte de olijfboom en in dit onmetelijk helder licht verscheen een zeer mooie Vrouw, die niet op de grond stond, maar op een wolk.

Zij was gekleed in een witte jurk met strakke mouwen, waarover Zij een hemelsblauw gewaad droeg met wijde mouwen en met gouden boord. In de taille had Zij een gouden lint en op het hoofd een lange witte, lichtende sluier die tot aan Haar voeten reikte, die versierd waren met twee gele rozen. Haar linkerhand had Zij gelegd op Haar Hart en de rechterhand strekte Zij uit naar mij. In Haar hand hield Zij een rozenkrans met een gouden kruis en de parels leken kleine zonnen. Zij kuste het kruis, maakte het kruisteken en een buiging. Toen sprak Zij met een zeer welwillende, vriendelijke en rustgevende stem:

"Vrees niet. Ik ben de Moeder van God, de Middelares van alle genaden. Zoon, de wereld verwijdert zich dag na dag verder van de wegen van de Heer om de sporen van de tegenstander te volgen. Doe boete en bid voor de bekering van de zondaars, om voor de zware godslasteringen van vele mensen eerherstel te geven en bid voor de vrede in de zeer bedreigde wereld. Offer jezelf aan God op voor je broeders en wees een instrument van liefde. Bid en bewerk dat er veel gebeden wordt, vooral Mijn geliefde rozenkrans. Mijn kind, in de toekomst zul je Mijn spreekbuis en Mijn vertrouweling zijn. Je moetsterk zijn en je vertrouwen alleen in Jezus, Onze Heer stellen. De volgelingen van de slang zullen zich tegen je keren en ze zullen je vervolgen, maar zullen geen succes hebben omdat Mijn Zoon en Ik je altijd in onze Harten zullen behoeden.

 

De boodschappen die de Hemel je geven zal, moetje tot welzijn van de zielen en  hun heil verspreiden. Het zullen boodschappen van het leven en de hoop voor een nieuwe mensheid zijn. Door deze boodschappen zal het tot een grote geestelijke renaissance op aarde komen. Ik, de Hemelse Moeder, kom naar hier om de mensheid opnieuw tot berouw op te roepen eer het te laat is. Mijn kind, wat Ik je nu zeg, moet een geheim blijven dat je niemand mag onthullen…”

 

Mario: Hier vertelde mij de Vrouw bepaalde dingen, waar ik niet mag over spreken. Toen sprak Zij verder:

"Je moet datgene wat Ik je onthuld heb, in je hart bewaren, je moet het verzegelen. Ik draag je op, om op deze heilige plaats de gelovigen op te nemen, die op een speciale wijze elke vrijdag zullen komen, de dag waarop Ik zou willen dat men de rozenkrans aan de voet van deze olijfboom bidt, die Ik vandaag voor geheiligd verklaar."

(Mario: De Moeder Gods verscheen in de eerste 10 maanden elke vrijdag aan de olijfboom en later elke 5de van de maand.)

 

"Hier is de grenzeloze genade van de levende God neergedaald en Ik zal allen die met geloof komen en in een geest van nederigheid vele genaden geven. Deze plaats, een gezegende tuin van Mijn Goddelijke Zoon Jezus, zal Mijn verblijfplaats op aarde zijn en de mensen die naar hier komen, zullen genade en troost ervaren. Deze verschijning zal de verschijning van de verschijningen zijn. Ik zegen julliein de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geloofd zij de Goddelijke Naam van Mijn Zoon Jezus."

 

Mario: Zij zegende mij en maakte daarbij een kruisteken in de lucht. Voordat Zij

in heel Haar oneindig licht verdween, omhelsde Zij mij teder en ik ervoer grote vrede en een blijde berusting.

 

Verschijning vrijdag 7 augustus 2009


Mario: De H. Maagd verschijnt mij gehuld in sneeuwwit, maagdelijk licht. Ze glimlacht zoet naar mij. Ze is gekleed in het wit en heeft twaalf fonkelende sterren rond Haar hoofd. Zij heeft drie gele rozen rond het Hart, dat een kleine vlam vertoont. Na het kruisteken zegt Zij langzaam:

 

"Prijs de Goddelijke Naam van Mijn Zoon Jezus. Ik hou van je en Ik zegen je zoals alleen een Moeder dat kan doen. Ik ben de eeuwige Maagd Maria, Moeder van de eeuwige Verlossing. Ik ben hier alleen om te beminnen. De liefde van Mijn Zoon Jezus, de genade van God de Vader, de troost van de Heilige Geest zij met je en in je. Zoon, open je hart meer en meer voor Mijn woorden en twijfel nooit aan de oneindige liefde van God. Ik ben dicht bij je en ondersteun je de hele tijd. Alsjeblieft, doe boete, vast."

 

Mario: "H. Maagd, U komt tot mij, maar ik ben niemand, ik ben niet goed in wat ik vraag. Ik ben maar een arme zondaar die het niet verdient om U te zien ... "

 

De Heilige Moeder: "Ik koos jou wegens je bereidheid om te dienen. Geleidelijk zal Ik je omvormen in Mijn school van nederigheid, armoede, liefdadigheid. Ik koos jou, want je bent het minst geschikt om deze missie van evangelisatie te vervullen zodat niemand kan zeggen dat jij het bent die dit doet. God wil dat je jezelf in dienst van de waarheid stelt. Het maakt niet uit of je het gelooft of niet, het is belangrijk dat je getuigt wat Mijn Hart aan jou openbaart. Mijn verschijningen verkondigen het naderen van het Koninkrijk Gods. Hier zul je zien wat Ik aangekondigd heb in Fatima: De triomf van de Onbevlekte Ontvangenis.

Lieve kinderen, Ik wil jullie nogmaals uitnodigen tot het gebed. Ik nodig jullie uit om naar hier te komen, aan de voet van deze heilige olijfboom, in nederigheid en in geloof om je te verzoenen met de Eeuwige. Dit is een plaats van grenzeloze genade, een stukje van de Hemel op aarde.

Offer Mij onbeperkt rozenkransen, omdat de mensheid zoveel behoefte heeft aan het gebed. Mijn kinderen, bid want alleen het gebed zal je ondersteunen in tijden van beproeving. God zal met je zijn en je niet verlaten.

Mijn kleine kinderen, geloof in Jezus Christus en Hij zal jullie kracht geven om de vele tegenslagen te overwinnen. Ik ben met jullie en neem jullie bij de hand en zal jullie leiden op de weg van de bekering. Langs dit pad moeten jullie waakzaam blijven, omdat jullie veel obstakels zullen vinden beraamd door de Boze om jullie de weg te versperren naar de vereniging met God.

Mijn kinderen, Mijn oproep is dit: bemin met heel het hart, bid met echt geloof en vooral bemin de Man van Smarten, de gekruisigde Jezus, dan zal Zijn Goddelijk Bloed voor jullie kracht en bescherming worden.

Lieve kinderen, Ik, de Hemelse Moeder, beloof dat Mijn Onbevlekt Hart jullie eeuwige toevluchtsoord zal zijn, en dat zelfs geen enkele ziel aan Mijn Onbevlekt Hart toevertrouwd, verloren zal gaan omdat Ik voor de Troon van de Allerhoogste zal bemiddelen. Lieve kinderen, Ik zal jullie weldoenster in moeilijke tijden zijn, samen zullen we strijden tegen de valstrikken van de Boze."

 

Plotseling zie ik hoe de Vrouwe bedroefd wordt en hoe Haar ogen zich vullen met tranen. Zij gaat verder ...

 

"De duisternis heeft plaats genomen in het hart van de mensheid, nu op drift geslagen. Mensen houden van het kwaad en velen van hen plegen ernstige misdrijven en Ik huil voor hen. Mijn ogen vergieten tranen wegens hun blindheid.

Lieve kinderen, God is bedroefd te zien dat Zijn kinderen zich overgeven aan de zonde, Zijn Heilige Naam beledigen met ernstige godslasteringen. Het Hart van Mijn Zoon wordt verscheurd door duizend dolken van zonden. Veel zielen zijn op de weg van het verderf, daardoor lopen ze naar de afgrond van de eeuwige dood, samen met deze zielen zijn er ook een aantal ambtsdragers van God.

Lieve kinderen, luister naar Mijn laatste oproep en bekeer jullie tot God. Mijn kinderen, antwoord Mij overeenkomstig.”

 

Mario: De Maagd vergoot overvloedig tranen, ik merkte dat ze op de grond vielen. Bij het verdwijnen maakte Zij een buiging.

 

Eerste verschijning van Christus, de Zoon van de levende God aan Mario, op 13 augustus 2009 om 19.00 uur


Mario: Een licht gepaard met intense geur van wierook, verlichtte de kamer.
Plotseling verscheen een man in het wit gekleed die een blauwe mantel droeg met een gouden boord. Hij stond op een wolk. De Eucharistie was midden op Zijn borst. Het haar viel op Zijn schouders. Zijn ogen waren helder en Zijn blik doordringend. Met majestueuze stem zei Hij:

 

"Mijn kleintje, Mijn geliefde dienaar, Ik ben het, de Zoon van de levende God, de Heer Jezus. Ik wil je met Mijn vrede en Mijn goddelijke zegen vervullen, zodat je de zending kunt volbrengen die onze Moeder je heeft opgedragen. Offer je altijd op aan Mijn liefdevolle Hart. Werk voor de eer van Mijn heilige Naam, zonder enige vrees voor iemand te hebben want het is God die je opdraagt te werken voor Zijn heilig Koninkrijk. Ik wil je aanmoedigen tot Eucharistisch eerherstel.

 

Mijn zoon, talrijk zijn de vele beledigingen en heiligschennissen die dag na dag aan Mijnheilig altaar geschieden. Mijn zoon, Ik zeg je: Wanneer Mijn gelovigen verenigdblijven in Mijn grenzeloze liefde, wanneer de Mijnen overal waar ze naartoe gaan, getuigenis afleggen, wanneer ze niet in opstand komen tegen Mijn Heilige Geest, dan zal de Eucharistie triomferen en het geloof zal de wereld ontvlammen.
Mijn zoon, niet lang meer en Ik zal je aan Mijn Passie en aan Mijn kruisiging laten deelnemen: Ik zal je Mijn wonden als een geschenk van de liefde indrukken. Ze zullen veel zonden uitboeten en eerherstel brengen voor de duizendvoudige beledigingen aan de Allerheiligste Drievuldigheid.

 

Deze wonden zullen zich zonder verklaring openen en sluiten, want ze komen vanGod en alles wat van God komt is voor de mens onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk. Ik zeg je dat Mijn kruis op je zal wegen. Van nu af aan roepen Wij je vanuit de Hemel op om je altijd meer en meer te wijden aan de verspreiding van de heilige boodschappen van het leven, het getuigenis en de evangelisatie. Het maakt niets uit wanneer sommigen je vervolgen. Het zijn medewerkers van het ‘Beest’, en als ze geen boete doen, zullen ze ten prooi vallen aan het verderf… Kleine Mario della Quercia, Ik ben met je. Ik roep je op deze wijze, zodat je steeds kleiner, steeds meer en meer eenvoudiger en ontdaan wordt van alles. Della Quercia betekent ‘van het kruis’, want het kruis zal je begeleidengedurende heel Mijn heilbrengende weg.

 

Ik zegen je in Mijn Goddelijke Naam."

Mario: Hij hief Zijn rechterarm en zegende mij met drie uitgestrekte vingers en maakte daarbij een kruisteken in de blauwe lucht. Het kruis overspoelde mij met gouden lichtstralen en vervulde mij met innerlijke vrede. Toen verdween alles zoals een licht dat uitgaat.

 

Opmerking: ‘della quercia’ betekent ‘van de eik’

 

Verschijning vrijdag 14 augustus 2009

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt na drie bliksemflitsen die Haar aankondigen. Zij is gekleed in een witte jurk met blauwe mantel en op Haar hoofd draagt Zij een azuurblauwe sluier die rust op de schouders en reikt tot aan de enkels. Zij lacht niet, Haar gezicht is zelfs bedroefd. Tranen rollen van de wangen. Na het kruisteken gemaakt te hebben zegt Zij:

 

"Prijs de Naam van Mijn Zoon Jezus. Lieve kinderen, Mijn tranen zijn tranen van verdriet voor deze mensheid, doof voor de stem van God. Mijn Onbevlekt Hart is vervuld van verdriet van al diegenen die hardnekkig Mij niet willen begrijpen en Mij ontkennen met zoveel wreedheid. Jullie bidden weinig en dat levert jullie niets op. Zonder het gebed kunnen jullie God niet liefhebben. Zoveel mensen zijn ver van Mijn Zoon verwijderd, van de Eucharistie en zijn meer geneigd tot het kwaad. Veel jonge mensen zijn verloren en niemand brengt ze naar Jezus.

 

Ik, de Moeder van de Liefde zeg jullie, wees waakzaam voor de verleidingen van Satan en bid met het hart, want het gebed is de bescherming voor de Boze. Ontdoe jullie van datgene wat duisternis kan verspreiden, het is Satan. Hij zal proberen jullie te ontmoedigen en jullie verder te verwijderen van Mijn Jezus. Mijn kinderen, volg Mij, aanroep de Heilige Geest en mediteer over de woorden van het Evangelie van het leven. Kom niet naar hier uit nieuwsgierigheid, maar om de Hemelse Vader de bevrijding te vragen van een ernstige ziekte, de meest verschrikkelijke: de zonde. Als jullie doen wat Ik vraag, zullen jullie vele genaden ontvangen, anders zullen jullie slechts lijden.

Mijn kind, er zijn zoveel dolken die Mijn Hart treffen omdat er veel bloedbaden plaatsvinden op aarde, vooral daar waar de Heer is geboren. En Lucifer begaat de slachtpartijen. Hij zaait overal haat in tegenstelling tot Mijn Zoon en Ik, die alleen maar vrede en liefde zaaien. Ik doe nu eenhartelijke oproep aan de jongeren. Jullie jongeren, Mijn kleine knoppen, julliemoeten Mijn Zoon volgen en jullie zullen het eeuwige goed hebben, geef de valse vreugden op van de wereld, aangeboden door de tegenstander als zijnde onmisbaar. Jullie, jonge mensen, jullie moeten altijd het leven beminnen en niet in de val trappen van de dood: de drugs.

Jullie, jonge mensen, vertrouw alleen op Jezus, want de duivel wil jullie treffen. Luister naar Mij: Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie redding.

Lieve kinderen, nu de beker van de Goddelijke Gerechtigheid overvol is, zal hij schade toebrengen aan de aarde en het zal verschrikkelijk zijn. Lieve kinderen, sta niet toe dat dit gebeurt."

 

Mario: Plotseling zie ik zoveel mensen schreeuwen en beledigingen uiten tegen de Maagd Maria. Ze namen doornen en stenen en gooiden deze naar Haar. Anderen bespuwden Haar kleed. De Maagd snikte en zei:

 

"In plaats van Mij te beminnen en blij te zijn met Mij, beledigen Mij vele zonen en Ik ben verwond door hun godslasteringen. Dit gebeurt bij elke godslastering."

 

Mario: Toen begon de Vrouwe te glimlachen, als om hoop te geven, het was een lieve ontroerende glimlach. Ik zag de verscheurde borst van de Maagd en het Hart kwam te voorschijn. Het werd erg groot en daarin werd het volk geborgen. Uiteindelijk verdween Zij en sprak:

 

"Bemin en vergeef zoals Mijn Zoon en Ik dat doen met allen."

 

Verschijning vrijdag 21 augustus 2009

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt op een schitterende wolk. Zij droeg een lang roze kleed met een blauwe sluier op Haar hoofd. Zij was stralend van licht.

 

"Geprezen zij altijd de naam van Jezus. Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om te zoeken naar het Koninkrijk van God, om Hem lief te hebben en om het eeuwig leven binnen te gaan. Het Koninkrijk van God is onder jullie. Het is zoals een huis dat klaar staat om iedereen te verwelkomen, maar om binnen te gaan moeten jullie beminnen en leven volgens het Evangelie. Mijn Zoon verlangt jullie te vervullen met Zijn oneindige genade en schenkt jullie Zijn gave van vergeving; Hij offerde zichzelf uit Liefde.

Lieve kinderen, als jullie Mijn laatste oproepen aanvaarden, zullen ze jullie redden uit de duisternis en oneindige vreugden zullen vloeien uit jullie harten, en deze vreugden, zal de  wereld raken om ze te doen herboren worden in een nieuw leven. Dit is de vreugde van de Emanuel, de God met ons.

Vandaag wens Ik dat wordt aangekondigd in de gezegende tuin dat de Heilige Drie-eenheid een "stroom" zal uitstorten die landen en steden zullen doorstromen om ze om te vormen in de Heilige Geest. Het zal een stroom van vrede zijn die de hele wereld zal overspoelen en herstellen. Wis haat en egoïsme uit jullie harten, want God is liefde en woont in de mensen die gebroken worden door zijn broeder.

Vergeet niet wie tot jullie heeft gesproken: de Maagd van de Verzoening, Koningin van de Hoop. Ik hou van jullie en Ik zegen jullieallen."

 

Verschijning vrijdag 28 augustus 2009

 

Mario: De H. Maagd verschijnt na een explosie van licht. Zij is gekleed zoals in de eerste verschijning, een wit gewaad met lichtblauwe mantel, een gouden ceintuur in de taille en een lange witte sluier op het hoofd, een gele roos op elke voet. Na het kruisteken zegt Zij:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid. Lieve kinderen, verheug jullie met Mij, jullie Moeder, om de oneindige liefde van Jezus Christus, die allen omhult. God woont in al Zijn schepselen en verlangt dat Zijn kinderen het goede pad bewandelen, het pad van de eeuwige zaligheid. Wanneer de mens het Evangelie niet aanvaardt, kan hij niet worden gered. De Hemel is alleen bereikbaar door het offer van zichzelf, door zich te ontdoen van elke ijdele zaak van de wereld. Mijn kinderen, Jezus is een eeuwige bron van vreugde en zegeningen. In Hem zijn vertrouwen, hoop, nederigheid; want Hij alleen heeft de macht om jullie het leven te geven zonder einde.

Roep de Heilige Geest aan, Hij wil in jullie komen voor de wonderbare dageraad van jullie  spirituele wedergeboorte. Ik, de Hemelse Moeder, roep jullie allen op te bekomen dat Christus regeert in de hele wereld. Dit kunnen jullie alleen doen met liefde. Moederlijk vertrouw Ik jullie deze missie toe.

Lieve kinderen, ontvlamd van liefde voor God, bid en aanbid de Heilige Eucharistie, waarin Mijn Zoon leeft. Ik hou van jullie en zegen jullie in de naam van Jezus."

 

Verschijning vrijdag 4 september 2009

 

Mario: De Maagd verschijnt gekleed in het blauw en met een sneeuwwitte sluier. Zij sprak:

 

"Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen."

 

Mario: Aan de rechterkant van de Maagd Maria verschijnt Barachiel, mijn beschermengel.

 

"Glorie zij de God de Vader, de Zoon en de Schepper Geest, in alle eeuwigheid. Amen."

 

Mario: Rond de Maagd verschijnt een tekst in een ovaal: Sancta Dei Genetrix. Barachiel vertaalt voor mij de betekenis: Heilige Moeder van God. Na het kruisteken zei de Madonna: 

 

"Het is de Heilige Drievuldigheid die Mij naar de aarde zendt, gedrenkt in het bloed van duizenden onschuldige mensen. De Eeuwige Vader wil dat jullie Mijn ultieme oproep accepteren. Lieve kinderen, geef jezelf aan Jezus, Hij zal jullie verwelkomen met open armen en Zijn oneindige liefde schenken. Mijn Hart bemint jullie en zal voortaan hier voor iedereen toegankelijk zijn voor al wie Mij nederig verwelkomt. God verlangt de terugkeer van velen naar Zijn Heilig Koninkrijk. God wil jullie door Zijn Heilige Geest in verrukking brengen. Hij wil jullie voor de eeuwigheid. Lieve kinderen, omarm het kruis van Jezus, zoals Hij het één dag omhelsde, alleen uit liefde: dat was de dag van Zijn Goddelijk Offer. Mijn kinderen, luister naar Mijn oproepen. Tot weldra."

 

Verschijning vrijdag 11 september 2009

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt omhuld in een oneindig glanzend wit licht. Zij is gekleed in een lang roze gewaad met gouden boord en gouden sluier. Twaalf sterren flonkeren rondom Haar hoofd. Zij rust op een wolk. Het zien van Haar geeft een onuitsprekelijke explosie van vreugde..."Moeder, Moeder, ik hou van U. Ik ben voor altijd van U."

 

De Heilige Moeder:

"Ik bemin jou ook zoon en omwille van de liefde die Ik voor jou en je broeders voel, daal Ik neer uit de Hemel om jullie terug te roepen naar God. 

Lieve kinderen, bid veel en blijf dicht bij de Eucharistie, bij Petrus, de Heilige Vader (toen Benedictus XVI), en bij Mijn Moederlijk Hart. Als jullie bidden met het hart zal de vreugde jullie altijd doordringen. Klamp jullie vast aan hetreddingsanker van Mijn boodschappen van liefde en vrede. Mijn Zoon Jezus en Ik geven jullie onze laatste oproepen: hoevelen gaan het begrijpen? Velen zijn doof voor onze wanhopige oproepen, ze verscheuren onze Heilige Harten.

Zoon, Ik, de Hemelse Moeder zeg je, dat als de mens niet gelooft in de Hemel en in hemelse oproepen, hij niet meer gelooft in God, maar alleen in zijn blind ego. Het is het egoïsme, de pure trots die ver van God leidt. Zeg aan deze kinderen: vervang jullie vervormd ego door God, Hij is jullie geluk en is de volheid van het leven.

Mijn zoon, dit is de meest verschrikkelijke zonde van de mens: het zich op de plaats willen stellen van God, op Zijn troon willen zitten en worden zoals Hij, de Eeuwige. Uit dit komt allerlei kwaad voort. Lieve kinderen, bestrijd met wapens van goddelijk licht het kwaad. De heilige wapens die julliegebruiken zijn: een leven volgens het Evangelie van Jezus, onophoudelijk gebed, de heilige sacramenten van biecht en Eucharistie. Tegen deze drie wapens is het kwaad machteloos. Lieve kinderen, vlucht in Mijn Hart van liefdevolle en barmhartige Moeder, en Ik zal jullie binnenbrengen in het Hart van Mijn Zoon, Hij is de ware God."

 

Mario: "Mijn Moeder plaatst in Haar Hart alle moeders wanhopig door de dood van hun kinderen. Sommigen van hen willen niet langer leven door de pijn die ze voelen. Vandaag ontmoette ik er een. Ik vertrouw haar aan U toe."

 

De Heilige Moeder:

"Ik ben blij met hun smeken om hulp. Zeg aan deze moeders: wanhoop niet, jullie kinderen zijn in de handen van de Vader, en ze leven in eeuwigheid. De pijn van de dood van een kind blijft. De pijn van de dood van Mijn Zoon is gebleven in Mijn Hart. Loof de Geest van de Eeuwige Liefde."

 

Verschijning vrijdag 18 september 2009

 

Mario: De Moeder Gods verscheen omhuld door een immens licht. Zij was gekleed in blauw met roze sluier. Na het kruisteken heeft Zij gezegd:

 

"Zie Mij hier, ‘kleine van de eik’, Ik ben hier in het grote licht van de Almachtige Vader.

Mijn kinderen, sta op uit jullie zondige staat en herwin de genade van de Heer Jezus, gegeven bij de heilige doop.

Verwerp fel de bekoringen van de duivel en vermeerder de levende vlam van het geloof. Ik ben hier om jullie te vertellen over Mijn zoon Jezus, waardoor jullie verliefd op Hem worden. Laat Mij jullie begeleiden als jullie geestelijke Meesteres. Laat Mijn moederlijke liefde jullie behoeden voor elk kwaad.

Mijn vermaningen zullen, als jullie ze aanvaarden, jullie naar God dragen en Hij zal jullie redden voor bedrog.

Zoon, dit is de tijd van grote barmhartigheid, weet deze schat te waarderen. Mijn kinderen, smeek Mijn Goddelijke Zoon. Ik hou van jullie en zegen jullie."

 

Verschijning vrijdag 25 september 2009

 

Mario: De Maagd Maria verschijnt gekleed in een blauw gewaad met gouden boord. Zij staat op een wolk en heeft een gele roos op elke voet.

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid. Ik ben de Onbevlekte Maagd: Mijn liefde voor jullie is oneindig. Mijn kinderen, veel zaden ben Ik aan het planten in jullie harten, en jullie worden opgeroepen om ze te cultiveren en ze te laten ontkiemen getrouw aan Mijn laatste oproepen.

Ik zal niet meer vaak komen op aarde omdat de mensen niet beantwoorden aan Mijn oproepen, zo koppig verhard in duizenden zonden. Ik wil jullie begeleiden op de weg naar het heilige geloof, daarom vraag Ik volgzaamheid voor Mijn Moederlijke onderrichtingen.

Het plan van Mijn Hart is om jullie te brengen naar Mijn Zoon, de Verlosser, de Ene en Ware God. Kom naar Mijn Hart kinderen, en Ik zal jullie onder Mijn heilige mantel nemen om jullie te beschermen tegen de Boze.

Lieve kinderen, aanroep de Heilige Geest van God, omdat Hij alles zal vernieuwen in Zijn goddelijk licht en het zal een prachtige lente worden.

Ik en Mijn Zoon zullen met jullie zijn, als jullie ons volgen en onze boodschappen van leven verkondigen met moed en trouw.

Lieve kinderen, overweeg zonder uitstel iedere boodschap van ons omdat hun meditatie zal genezen. In vereniging met de engelen en heiligen in de Hemel geef Ik jullie Mijn zegen. Dank om Mij te verwelkomen."

 

Mario: Bij het verdwijnen maakte Zij een buiging en verspreidde lichtstralen. Zoals altijd ben ik boordevol van vreugde en vervuld van een onuitsprekelijke sereniteit. Haar schoonheid brengt mij in vervoering en geeft me zoveel rust. Een hemelse schoonheid.

 

Verschijning vrijdag 2 oktober 2009


Mario: Ik zie een lichtende bol in de lucht verschijnen die vervolgens explodeert en de gezegende olijfboom van de verschijningen omhult. Kort daarna verschijnt de Madonna gekleed in het blauw met gouden sluier. Zij zegende iedereen en zei:

 

"Prijs de Naam van Jezus. Lieve kinderen, geef jezelf aan Jezus, offer jezelf op aan Hem door daden van naastenliefde en eerherstel. Mijn Zoon zal jullie verwelkomen en ervoor zorgen dat jullie van Hem zijn in alle eeuwigheid. Lieve kinderen, de Heer van het Leven is de veilige haven voor jullie redding, dus nodig Ik jullie uit om Hem niet te verraden zoals de hypocriete Farizeeën.

Ik, de hemelse Moeder, Koningin van de Vrede, wil jullie leiden naar de bron van het leven: Christus, de eniggeboren Zoon van de Vader. Lieve kinderen, aanvaard Mij. Aanvaard Mijn heilige boodschappen in nederigheid. Als jullie ze aanvaarden zullen de zuiverste gevoelens in jullie geboren worden."


Mario: Op dat moment heeft de Maagd mij Haar Hart getoond, omgeven door drie witte rozen, en vroeg mij om het Hart te nemen in mijn handen, en ik deed het. Het was warm en straalde een gouden licht uit.


“Het is het Hart van de universele Moeder. Het is alleen in staat om te beminnen en te vergeven. Het is een voorbeeld voor iedereen. Mijn Hart is verenigd met de Verlosser Jezus en Ik verlang dat er zo gebeden wordt:

O GLORIEUZE HARTEN VAN JEZUS EN MARIA, VERENIGD IN TRIOMFANTELIJKE LIEFDE VAN DE VADER, WIJ HOUDEN VAN U EN LOVEN U. BRAND IN ONS HART DE LEVENDE VLAM VAN UW LIEFDE.

Ik hou van jullie en zegen jullie, Mijn kinderen."

 

Verschijning vrijdag 9 oktober 2009.

 

Mario: Ik zag de Maagd Maria omgeven door het oneindige licht van de Hemel. Haar blik was mooi en doordrenkt van zoetheid en vrede. Zij droeg een blauw gewaad en op Haar hoofd had Zij een witte sluier. Zij rustte op een wolk en tientallen witte duiven fladderden om Haar heen Zij sprak:

 

"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid.

Ik ben de onbevlekte Medeverlosseres en Ik ben hier alleen omdat Ik jullie bemin en wens jullie Mijn liefdevolle hulp aan te bieden van Koningin van Hemel en Aarde.

Ik nodig jullie uit om vertrouwen te hebben in God: Hij is de Vader en Hij zal niet toestaan  dat de Boze jullie laat dwalen in de duisternis maar Zijn Geest van Waarheid zal jullie paden verlichten, zodat jullie niet struikelen in de valkuilen van de tegenstander.

Lieve kinderen, groot is het licht dat neerdaalt op deze heilige plaats, doof het nooit uit. Ik, de Moeder Gods, koos dit stuk land omdat het arm en eenvoudig is als Bethlehem. De eenvoud is Mij dierbaar. God woont in de kleine dingen die niemand ziet. Als jullie Mij volgen, zal Ik de vrede in jullie harten en jullie gezinnen bewaren.

Mijn kinderen, Ik ben bij jullie en in de naam van de Almachtige zegen Ik jullie. Dank dat jullie Mij begroetten met het gebed van de heilige rozenkrans."

 

Mario: De Maagd verdween terwijl Zij ons bedankte. Ik geloof dat Zij zeer tevreden was voor de gedane gebeden.

 

Verschijning vrijdag 16 oktober 2009

 

Mario: De Maagd verschijnt in een schitterend licht. Zij is gekleed in het wit en twaalf sterren omringen Haar hoofd. Na het kruisteken…

 

"Geloofd zij Jezus Christus.

Lieve kinderen, Mijn Hart is verheugd te zien dat Mijn lessen van nederigheid jullie bereiken. Mijn kinderen, vanaf nu zullen jullie Mijn Zoon Jezus met dit gebed van toewijding aan Zijn Goddelijk Hart smeken:

Heilig Hart van Jezus, levende bron van erbarmen en liefde, wij geven ons aan U, en wij wijden ons toe om in de genade van het Evangelie van het leven en het heil te leven.

Verbrand met de vlam van Uw liefde alle haat en alle onreinheid, zodat wij alleen nog beminnen en in heiligheid kunnen leven.

Wij bidden U, O barmhartig Hart, laat door U heen trots en hoogmoed verdwijnen, om Uw trouwe dienaars te zijn.

Wij bidden U, O Goddelijk Hart van Christus, verlaat ons nooit, maar verlicht ons met Uw Heilige Geest.

Laat in ons het geloof, de hoop en de liefde groeien en kom om in Uw kinderen te wonen en ons Uw liefde te tonen. Amen.

Bemin het Hart van Mijn Zoon en bid onophoudelijk voor de redding van de wereld. Blijf bidden, zegenen, God danken. Volg Mijn Zoon en jullie zullen zalig worden."

 

Verschijning vrijdag 23 oktober 2009.


Mario: De Heilige Maagd komt ons met Haar bekoorlijke aanwezigheid bezoeken. Ik zal nooit ophouden  met het prijzen van God voor alles wat leeft. Zij was gekleed in het wit en zeven lichtcirkels omhulden Haar.  

 

"Mijn geliefde zoon, kom tot Mij, vlucht in Mijn Hart, de Kleine Weg die je zal leiden naar God. Slechts mensen die zich ontdaan hebben van hun ego, zullen er binnentreden. Door middel van Mijn Hart zal de Heilige Geest nog nederdalen om het tweede Pinksteren te bewerken van zuiverend vuur, heiliging, vernieuwing. Dit is de tijd van Mijn Hart, klaar om te triomferen zoals reeds voorspeld in Fatima. Van dag tot dag zullen Mijn manifestaties toenemen in de wereld tot voorbereiding op de nederdaling van de Trooster: dat is waarom Ik Mijn kinderen verzamel om ze voor te bereiden op de Gift van de Liefde, de Heilige Geest. Voortaan zullen Mijn verschijningen overal worden waargenomen omdat de actie van de Vrouwe, bekleed met de zon zalversterken.

Mijn kinderen, Ik zou willen dat jullie altijd Mijn verlangens inwilligen en vurig Mijn rozenkrans bidden die voor jullie de genade van de Vader zal verkrijgen. Mijn zoon, troost Mij en Ik zal je Mijn blijde glimlach geven. Zoveel pijn is in Mijn Heilig Hart door kinderen die besluiten om Mij te bannen uit hun leven.

Mijn kinderen, keer terug naar de liefhebbende Vader en jullie zullen troost ontvangen.

Lieve kinderen, nu de dagen van genade zijn geteld, haast jullie naar het Huis van de Vader dat altijd open staat voor jullie: de Kerk. Bemin haar. Volg haar raad op. Bid voor de Kerk omdat Satan haar haat en wil vernietigen. De apostasie is al begonnen.  Lieve kinderen, strijd voor Christus en breng Mij de verspreide kinderen: help ze, behandel de kwetsuren van de zonde en breng ze naar Mij en Mijn Zoon Jezus.

Laat ze niet verloren gaan. Verwacht hun redding die ze slechts zullen bereiken met jullie oprechte hulp. God zal hen redden door jullie. Jullie kunnen het je niet voorstellen welk loon de Eeuwige bewaard heeft voor jullie: Het Paradijs zal voor eeuwig jullie toebehoren.

Het is niet gemakkelijk wat Ik jullie vraag omdat jullie veel obstakels en stekelige doornen op de weg zullen vinden, maar wees nooit ontmoedigd. Ik kijk naar jullie inspanningen voor Mijn triomf en Ik zal jullie bedekken met Mijn heilige mantel.

Mijn kinderen, vandaag wil Ik jullie een groot geheim vertellen: wanneer jullie beminnen zoals Ik het vraag, zijn niet jullie aan het werk voor de redding van zielen, maar God handelt in jullie, want God werkt in jullie. Geloofd zij Jezus Christus."

 

Verschijning vrijdag 30 oktober 2009.


Mario: Onze-Lieve-Vrouw komt in ons midden blauw gekleed met gouden boorden. Een lange roze sluier bedekt Haar hoofd.

 

"Geloofd zij Mijn Goddelijke Zoon Jezus.

Aanbid en breng eerherstel aan de Heer Jezus, levend en waarachtig in de Eucharistie. Herhaal zonder ophouden dat Jezus levend is in de Eucharistie.

Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om een Eucharistisch leven te leiden. Ik zal jullie begeleiden naar de volledige contemplatie met Jezus in de Eucharistie. Word nooit moe Mijn boodschappen in de praktijk te brengen.  

Breng eerherstel voor de beledigingen Jezus aangedaan. Vertrouw in onze Allerheiligste Harten. Ik ben altijd bij jullie.

Word bouwers van een nieuwe wereld. Verenig julliefamilies en verhef jullie tot God met onophoudelijke gebeden. Bid en breng eerherstel voor de beledigingen en de heiligschennissen.

Zoek een schuilplaats in het Hart van Jezus en Zijn eeuwige liefde zal jullie voeden. Mijn zegen begeleidt jullie op de weg naar de heiligheid."  

 

Mario: Zonder zich om te draaien verdwijnt de H. Maagd.

 

Verschijning vrijdag 6 november 2009


Mario: Met verschillende pelgrims bid ik de heilige rozenkrans. Ik voel de aanwezigheid van de H. Maagd door een intensieve bloemengeur. Ze komt in Haar tuin na de drie heldere bliksemflitsen. Zij is buitengewoon mooi en Haar mooie ogen kijken vervuld van liefde. Zij draagt een roze gewaad en een blauwe sluier:

 

“Hier ben Ik, Mijn kleintje.

Ik ben de Moeder van de Goddelijke Verlosser, de Maagd van Nazareth.
Lieve kinderen, het is zo’n grote genade die de Heer en enige Vader jullie geeft met Mijn voortdurende bezoeken op aarde.

Lieve kinderen, Ik heb Mijn vertrouwen in jullie gesteld: Ik hoop dat jullie Mij niet verraden. Volg Mijn Zoon en aanbid Hem met levend geloof, met hoop, met brandende liefde van geest en waarheid.

Mijn kinderen, luister naar jullie Moeder van Barmhartigheid en Ik zal jullie leiden naar Christus om jullie te redden voor de eeuwigheid. Open jullie hart voor Mijn woorden en keer terug tot God want de tijd is nabij."

+++

 

Mario: "Mijn Moeder, geef mij de kracht om deze moeilijke missie uit te voeren die velen verachten en belemmeren."

 

De Heilige Moeder:

"Heb medelijden met degenen die geen medelijden hebben met je. Zoon, het hart van de mensen is ziek, ziek van haat, wraak, van overheersing, van roekeloze trots.”


Mario: "Vergeef ons, wij bezorgen U veel pijn door onze zonden en hoe we leven."


De Heilige Moeder:

"Mijn kleintje, jij en de kleine kudde antwoorden Mij, maar sommige kinderen met een menselijk gezicht maar wel met het hart van dieren, doorboren MijnHart. Zoon, overwin het kwade met liefde en in stilte. Alleen dat hoef je te doen: aanvaard en bied jullie allen aan God aan. Het kwaad dat ze je aandoen is niet gericht tegen jou, maar tegen Mij en Mijn Zoon. Begrijp je?"

 

Mario: "Ja mijn Moeder."

 

Maria: "De beulen van gisteren hebben een grens overschreden en gewapend met haat tegen God, handelen ze tegen trouwe dienaren van het Koninkrijk. Ze hebben een gedegenereerde koppigheid in hun verhard hart, maar de Eeuwige staat klaar om gerechtigheid uit te oefenen en ze zullen het uitschreeuwen van pijn. Mijn kind, jouwlijden is kostbaar voor de troon van de Vader en zal de plaag stoppen. De wreedheid van sommigen zal de reden zijn voor hun veroordeling. Ze weten dat hun oordeel verschrikkelijk zal zijn als ze zich niet bekeren. De Koningin van de Hemel en je geestelijke Meesteres, groet je met het teken van de overwinning: het kruis van Jezus."

 

Verschijning vrijdag 13 november 2009


Mario: De Hemelse Moeder verschijnt in een lichtgevende aureool die Haar omhult. Zij is gekleed in een hemelsblauw gewaad en heeft een witte gordel in de taille en een lange witte sluier op Haar hoofd. Zij rust op een wolk en heeft een witte rozenkrans aan Haar rechterarm. Een grote Hostie is zichtbaar in het midden van het Hart. De Eucharistie zal zichtbaar zijn voor iedereen.

 

"Looft Mijn Zoon Jezus.

Kleine van de eik (bijnaam voor Mario), ontvang het Allerheiligste Lichaam van Christus, aanbid Hem diep. Ik breng je Mijn Zoon zodat je begrijpt dat Hij de Zon is van het leven. Mijn boodschap deze vrijdag is: beminnen is de Eucharistie te leven.

Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om een bolwerk te zijn tegen de golven van goddeloosheid.

Lieve kinderen, Ik bemin jullie en met alle engelen en heiligen van de Hemel geef Ik jullie Mijn zegen: moge deze neerdalen over jullie, jullie kinderen, jullie huizen. Tot weldra.”

 

Gebed van aanroeping tot het Kostbaar Bloed.
(gegeven door Onze Heer Jezus Christus op 19 november 2009)

 


Mario: "Terwijl ik bid voor het neerdalen van de Heilige Geest, zie ik een ruw houten kruis, waaruit een regen van Goddelijk Bloed komt dat de hele mensheid bevloeit, later verschijnt Jezus gekleed in het blauw. Onze Heer Jezus Christus zei:

 

 

 “Ik ben het Eeuwige Woord van de Vader. Wat je ziet is Mijn Goddelijk Bloed, geofferd voor de hele mensheid en van de Verlossing dat vergoten werd alleen uit liefde en barmhartigheid. Zegen het altijd en aanroep het voor de genezing van de zieke wereld:

 

O Goddelijk Bloed, O Kostbaar Bloed van Onze Heer, verlos ons van alle kwaad en schenk ons het eeuwige licht, eeuwige vrede, eeuwig heil. Amen.”

 

 

Verschijning vrijdag 20 november 2009


Mario: De zoete Moeder van de Heer Jezus verschijnt na een fijne lichtregen die ons omhult. Zij is helemaal in het wit gekleed en onder Haar voeten zie ik een hemelsblauwe bol.

 

 "Hier ben Ik, Mijn kleintje. Jullie gebeden verheugen Mijn Hart en dat van God.
Jullie gebeden trekken veel doornen uit de edele Harten van Jezus en Maria.
Als Mijn boodschappen zullen aanvaard worden, zal er een regen van genade neerdalen op jou en degenen die naar je getuigenis luisteren, zullen zich bekeren en God liefhebben. Mijn kinderen, Ik wens dat injullie alleen Mijn Zoon Jezus regeert, de Koning van de vrede en het leven, opdat de duivel jullie niet zal afleiden tijdens de dagen van duisternis. Loof en zegen God, want jullie hebben Mij om te volgen. Ik bemin je."

 

Mario: De Heer Jezus zei op donderdag 19 november:

 

“Ik ben het Eeuwige Woord van de Vader. Wat je ziet is Mijn Goddelijk Bloed, geofferd voor de hele mensheid en van de Verlossing dat vergoten werd alleen uit liefde en barmhartigheid. Zegen het altijd en aanroep het voor de genezing van de zieke wereld.”

“O Goddelijk Bloed, O Kostbaar Bloed van Onze Heer, verlos ons van alle kwaad en schenk ons het eeuwige licht, eeuwige vrede, eeuwig heil. Amen.”

 

Verschijning vrijdag 27 november 2009


Mario: De Heilige Maagd verschijnt staande op een wolk voor mij. Zij is mooi. Zij is gekleed in het wit met een heldere lichtkrans om Haar heen.

 

 

"Geloofd zij Jezus Christus.
Mijn kinderen, de Eeuwige is erg beledigd vanwege de vele voortdurende zonden op aarde. De schepping is verdord door gebrek aan liefde.

 

De liefde doet wonderen, Mijn kinderen, een van deze wonderen is de redding van de schepping. Respecteer de planeet waarop jullie leven en zorg er goed voor, anders zal het een averechts effect op jullie hebben.

 

God heeft de aarde gegeven zodat jullie ze in liefde beheren. Wat doen jullie? Lieve kinderen, bemin ze en verwoest ze niet. Ik bemin jullie met pure liefde."

 

Verschijning vrijdag 4 december 2009


Mario: De Heilige Maagd Maria toonde Zich in al Haar schoonheid omhuld door een oneindig licht. Zij was helemaal gekleed in het wit met een gouden ceintuur. Na een kleine wenk met Haar hoofd heeft Zij gezegd:

 

"Prijs de Naam van Jezus.

Mijn kinderen, nogmaals wil de Heer dat de genade van Mijn Moederlijke aanwezigheid jullie steunt op de weg naar de heiligheid, jullie kunnen je richten op Mijn Moederlijk Hart om Jezus Christus te zien.

Door Mij leren jullie Gods Gezalfde beminnen en kennen. Schenk jullie aan God: Hij wacht op jullie geschenk, jullie toewijding aan Hem. Lieve kinderen, vermeerder jullie gebeden want de Boze wil veel kinderen treffen, kinderen die langzaam zwichten voor zijn vleierij. Wees altijd klaar jullie te verdiepen in het gebed. Het gebed is licht.

Mijn geliefden, beschouw het Glorieus Hart van de Redder en prijs Hem voor de genaden die Hij jullie overvloedig aanbiedt. Als jullie je laat leiden door de Heilige Geest van Christus vermag de tegenstander niets tegen jullie.

De Geest van God zal jullie stappen verlichten en jullie zullen de toppen van heiligheid en zuiverheid, van de innerlijke vreugde bereiken. Ik wil dat jullie eenvoudig worden omdat God Zich manifesteert in de eenvoud. Ik zegen jullie en bewaar jullie altijd in Mijn Moederlijk Hart."

 

Verschijning vrijdag 11 december 2009

 

Mario: Een groot aantal wit geklede engelen verschenen. Ze hadden allemaal de handen ineengeslagen. Kort daarna verscheen de Maagd rechts van hun. Haar kleren straalden zoals de zon op klaarlichte dag. Haar gelaat was prachtig. Ik zou willen dat die momenten eeuwig duurden…

 

"Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin van de Hoop. Ik ben hier alleen omdat Ik oneindig van jullie hou. Mijn kinderen, jullie kunnen je niet eens voorstellen, welke liefde Ik voor jullie heb en welke vreugde Ik voel bij het zien van jullie ijverig in gebed verzameld. 

Lieve kinderen, hier in Santa Teresa wilde Ik jullie de levende aanwezigheid van Mijn persoon geven. Weet deze heilige plaats te bewaken met liefde, stilte, toewijding. Ik zou willen dat God altijd op de eerste plaats komt in jullie keuzes.

Jullie zijn vrij en dat zal altijd zo zijn, maar zonder God wordt de vrijheid destructief. God kan alles voor jullie zijn. Betoon naastenliefde jegens allen, speciaal voor degenen die slecht hebben gehandeld.

Alleen in de liefde is God in jullie en jullie in Hem. Lieve kinderen, verlaat de weg van de zonde, bedrog en volg het Goddelijk Lam. Als jullie dit niet doen, als jullie doorgaan met God uit te sluiten uit jullie leven, als jullie Mijn laatste oproepen verachten zal de duisternis neerdalen op aarde. Nu, Mijn geliefden, laat Mijn Mantel jullie teder omhullen en jullie beschermen tegen het kwaad. Moge de Vader, de Zoon, de Heilige Geest jullie zegenen en jullie vervullen met vrede, genade, de eeuwige zaligheid. Tot weldra."

 

Verschijning van vrijdag 18 december 2009


Mario: Tijdens het gebed van de heilige rozenkrans ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis, heb ik oneindig vele lichtstralen zien ontstaan in de lucht voor een grote glanzende wereldbol. Toen verscheen de Maagd, omgeven door het licht dat Zij uitstraalt.
Zij droeg een lange hemelsblauwe sluier met een gouden ceintuur in de taille.

 

"Lof, glorie, zegen aan de Heilige Drievuldigheid. Lieve kinderen, vandaag kom Ik bij jullie om jullie op te roepen terug te keren naar het Heilig Evangelie, dat nu vergeten, beledigd en vertrapt is. Maar begrijpen jullie het wel goed? Dat men naar hier moet komen om genade en vergeving te vragen aan God.

Mijn kinderen, wees gehoorzaam aan Mijn oproepen. Ze redden. Zij bereiden het hart voor op de goddelijke openbaring van de Heilige Geest, het Nieuwe Pinksteren. Veel tekenen zullen volgen op de heilige nederdaling van het Vuur van de Liefde.
Mijn triomf van Immaculata is naderend. Maar voordat het gebeurt, zoals aangekondigd in Fatima, zullen er vele plagen plaatsvinden. Jullie zijn al in de ‘voorbereiding’, dat zal de 'geboorte' zijn van een nieuwe mensheid.
Vertrouw in Jezus, Mijn kleine. Voed jullie geloof omdat het gevaar van verlies zeer groot is.
O, jullie die naar Mij luisteren en Mij volgen, die niet vrezen voor vervolging en beledigingen, de poort van de Hemel zal zich openen om jullie te verwelkomen, terwijl integendeel de goddelozen zullen verloren gaan. Ik zal iedereen bewaren in Mijn Hart van allerzuiverste Moeder. Wees allen gezegend in de Naam van Jezus Christus."

 

Verschijning van vrijdag 25 december 2009


Mario: Een zoete melodie nadert van ver en maakt mij blij. Plotseling omhult het goddelijke licht mij met een geur van rozen die mij bedwelmt. Onmiddellijk daarna is de Hemelse Moeder vlak voor mij. Zij glimlacht. Zij is helemaal in het goud gekleed. Zij heeft de kleine Jezus in Haar armen. Een aureool omgeeft beiden. Ik heb geen woorden om uit te drukken wat ik heb gevoeld op het moment dat de vreugde mij helemaal doordrong.

 

"Geloofd zij Jezus Christus.

Op de dag van de goddelijke geboorte, toen het Woord vlees is geworden, kom Ik tot de ‘Kleine van de eik’ om de boodschap toe te vertrouwen van de eenheid in de Heer Jezus Christus.

O Mijn kinderen, maak dat God in jullie harten rust, harten die kloppen van nieuw leven, het leven dat het Woord heeft hersteld met Zijn komst in de wereld.

Hij werd klein voor jullie. Nog klein kreeg Hij al de eerste wonde van de liefde: Hij zag af van Zijn verschuldigde glorie als God; Hij werd kwetsbaar, hulpeloos.

De eerste wonde ontving het eeuwige Woord door de menswording. De incarnatie, de geboorte, tot en met de betaling met bloed op het kruis, was één met de Vader, in de Wil, in de daad. Jullie, kinderen, moeten dit lichtend voorbeeld volgen.

Om dit te doen hebben jullie twee fundamentele dingen nodig die Mijn Zoon altijd heeft gevolgd: zichzelf geven in een corrupte wereld en de broeder beminnen waarin God zichtbaar is.

Wat Ik ga onthullen is van essentieel belang voor julliewelzijn en de Boze is woedend dat jullie de waarheid weten over deze hoge hemelse onderrichtingen. Sluit altijd de deur van het hart voor Lucifer om het te openen voor God.

Wanneer jullie dat doen, zullen de engelen zich verheugen en hymnen zingen tot de Drie-eenheid. God bewaart jullie in Zijn liefde en in Zijn brandende liefde begint de vonk van de evangelisatie en die van het ijverig getuigen over het Koninkrijk Gods.

Jij, Mijn zoon, zo geliefd en gevoed door Mij, je geestelijke Meesteres, prijs God voor de vele genaden die Hij je verleent en ga verder omdat de Hemel je bewaakt."

 

Mario: Eer te verdwijnen zegende Zij met het kruisteken.