Boodschap van Onze Heer Jezus Christus aan Mario

op 19 juni 2012


"Mijn geliefde kinderen, Mijn Heilige Geest zal jullie allen in de komende dagen troosten. Ik ben jullie Heer en Verlosser. Ik ben naast jullie als de Goede Herder en leid jullie naar groene weiden, weilanden van trinitaire liefde. Ik wil jullie harten vullen met de vlam van goddelijke liefde, verbonden met de vrede die het Woord van de Almachtige Vader brengt. Met oneindige barmhartigheid rust Mijn blik op jullie, zegenend met goddelijke goedheid en vriendelijkheid.

Ieder van jullie heeft een kruis in het leven te dragen, maar aanvaard het met een geest van nederigheid en overgaveaan Mij, jullie Goede Herder. Vraag, verlang naar het altijddurend gebed en jullie zullen onmetelijke dankbetuigingen ontvangen. Mijn geliefde kinderen, Ik spreek tot jullie.

Mijn Moeder is julliehelpster, Zij spreekt tot jullie. Zij luistert naar jullie. Zij brengt jullie de vrede. Adem reeds een vleugje in van het begin van een nieuw tijdperk, het tijdperk van Mijn heerlijk Koninkrijk. Leer met Ons te spreken. Leer om Ons bijstand te vragen tijdens de beproevingen.

Wanneer jullie je toevertrouwen aan Ons, zullen jullie verlicht en stralend worden.
Ik, Jezus van Nazareth, schouw in jullie en niets is Mij onbekend van dat wat jullie zijn en wat jullie doen. Ik verlang ernaar jullie hart in liefde voor Mij te horen kloppen. Alles zal dan helderder en lichter zijn. Alleen door het goede kunnen jullieoverwinnen. Dien Mij in de meest behoeftige. In hen zullen jullie Mij vinden, Mijn kinderen."

 
Mario: Jezus was gekleed in een intens azuurblauw gewaad.

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië
op 5 augustus 2012


Mario:
De Goddelijke Moeder kwam na drie lichtflitsen. Ze droeg dezelfde kleding zoals bij de eerste verschijning. De Maagd Maria was omringd door felle lichten. Zijwerd door in het wit geklede engelen begeleid. De Hemelse Moeder was geroerd en Haar ogen leken te glanzen omdat Ze Haar tranen inhield. Na het kruisteken begon Ze tot ons te spreken:


"
Geprezen zij Mijn Goddelijke Zoon Jezus!"


Mario: Na een lichte buiging ging Zij verder met spreken en keek naar de verzamelde menigte.

"Lieve kinderen
, op deze bijzondere dag waar jullie veel gebeden en de Eeuwige Drievuldigheid zeer geprezen hebben, zegen Ik jullie met Mijn zegen van universele Moeder en Ik laat Mijn talrijke genaden over jullie komen. Ik luister altijd naar de gebeden van hen die zich vol vertrouwen wenden tot Mijn Hart. Mijn kinderen, Ik wil jullie de vrede van Mijn Jezus, de vreugde van Mijn Jezus schenken. Sta Mij toe in jullie harten te treden, want Ik wil jullie rijkelijk met de liefde van God vervullen.

Lieve kinderen, vandaag heb Ik op een speciale manier gekeken naar al deze moeders die hun zonen verloren hebben en Ik heb ze getroost. Wie kan deze pijn dieper begrijpen dan Ik? Ze moeten niet wanhopen, maar bidden opdat hun

zonen snel in het heilige Paradijs binnentreden; ze moeten bidden opdat hun zonen van de kwellingen van het vagevuur bevrijd worden. Sommigen van hen zijn vandaag door jullie gebeden, door jullie voortdurende vurige smeekbeden in de Hemel gekomen.

Lieve kinderen, leef in de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. Smeek de Heer de gave af van de Heilige Geest. Mijn Zoon heeft jullie niet alleen gelaten, Hij heeft jullie

Zijn Moeder en de Heilige Geest gegeven. Wij beiden werken samen. Prijs de Heer omdat Hij julliein Mijn huis tot bekering heeft opgeroepen. Ik zend jullie vele engelen opdat zij jullie beschermen op jullie weg. Aanroep de Heilige Aartsengel Michaël.

 

Mijn kinderen, Ik dank jullie omdat jullie Mij met het gebed van Mijn geliefde rozenkrans hebben ontvangen."

 

(Mario: De Moeder Gods glimlachte goedmoedig naar ons en verdween dan in het licht.)


Tijdens de prachtige processie met het beeld van de Maagd Maria van de Verzoening, begon de zon te dansen aan de hemel en veranderde van kleur om het bezoek van de Moeder Gods aan te kondigen.

 

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië
op 5 september 2012

Mario: Onze-Lieve-Vrouw kwam in Haar onmetelijke licht. Haar kledij was helemaal  zwart met een gouden rand. Zeven zwaarden hadden Haar Hart doorboord. Ze zei:
  
"Ik ben de Maagd van Smarten, de Medeverlosseres, de smartelijke Moeder.

Mijn kinderen, kom tot Mij, Ik zal jullie leiden naar Mijn Goddelijke Zoon Jezus.

Mijn kinderen, kom tot Mij, Ik zal jullie de weg tonen van de eeuwige zaligheid; de weg van het heilig kruis.

Ik  verlang dat jullie onverwijld en snel terugkeren naar de Allerhoogste. Zie af van aardse roem door boete te doen en te vasten. Smeek in de Aanbidding af, dat jullie door de heerlijkheid van de Almachtige Heer omhuld worden.
Lieve kinderen, Ik ben op dit plekje neergedaald, om jullie tot ommekeer van de harten en om terugkeer naar de Hemelse Vader uit te nodigen. Kindertjes, bid tot de Heilige Geest opdat Hij jullie leven verlicht.

Jullie zullen veel hindernissen tegenkomen, maar jullie zullen ook Mij ontmoeten en Ik ben altijd bereid om jullie helpend bij te staan en jullie te bevrijden van de verschillendste kwalen. Ik omhul jullie met Mijn Moederlijke liefde en Ik zegen allen in de naam van de Heilige Drievuldigheid.

Ik dank jullie dat jullie in gebed naar Mij hebben geluisterd. Ik hou veel van de kruisweg die jullie vandaag gebeden hebben om te mediteren over het lijden van Christus. De zwaarden die jullie zien in Mijn Hart zijn Mijn Zeven Smarten. Ik bemin jullie, Mijn kindertjes."

 

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië
op 5 oktober 2012

Mario: Er was een grote explosie van sprankelend licht. In dit licht heb ik de H. Maagd Maria gezien; Zij was erg mooi, Zij was in het blauw gekleed en droeg een lange gouden sluier op Haar hoofd. Haar rozenkrans glansde intens. Na een teken dat Ze met Haar hoofd maakte, zei Ze:

 

"Eeuwige lofprijzing van de eeuwige Drievuldigheid! Ik ben hier, Mijn kleintjes. Ik ben hier om jullie de liefde van Mijn Goddelijke Zoon te onthullen. Neem de barmhartige liefde van God in jullie leven op, opdat ze jullie van binnenuit hernieuwt. Mijn kinderen, geloof in de kracht van het onophoudelijke gebed. Mijn kleine kinderen, het gebed heiligt jullie. Geef het bidden niet op, bemin het en het zal jullie veranderen in nederige schepsels.

Mijn Moederlijk Hart zou graag snel triomferen: help Mij om te triomferen in de wereld. Lieve kinderen, verheug jullie, jubel, want de Hemelse Vader zegent jullie.

Jullie hebben hier vele genaden ontvangen, maar de grootste genade is de ommekeer van de harten. Mijn kinderen, wijd Mij in deze maand (oktober) dagelijks één uur voor het heilig rozenkransgebed.

Laat jullie niet door de boze vijand afleiden. Hij wil jullie binden aan de dingen van de wereld; God daarentegen laat jullie de vrijheid om Hem te beminnen. Ik nodig jullie uit om te leven volgens Mijn boodschappen. Accepteer ze, mediteer over ze, verspreid ze. Lieve kinderen, sta Mij toe te werken voor het heil van alle zielen doordat jullie aan de realisatie van Mijn plan meewerken. Ik vertrouw jullie allen toe aan het Goddelijk Hart van Jezus.

Aanbid de Eucharistische Jezus. Heilig de zondag, de dag des Heren.
Lieve kinderen, moge de Heilige Geest over jullie komen en jullie weg verlichten.

Ik zegen jullie allen."

 

Mario: tijdens de verschijning had de Maagd Maria mijn handen gedrukt en in dezeogenblikken van genade verspreidde zich Haar milde geur.

 

Opmerking: Op 1 oktober 2012 werd een heel mooi beeld van het Heilig Hart van Jezus geschonken voor de tuin. Op 5 oktober 2012 werd het beeld van de Moeder Gods van Fatima, dat staat op de plaats van de verschijning, in een processie gedragen, om de Moeder Gods te eren in de rozenkransmaand.

 

Publieke verschijning en boodschap van de Moeder Gods als ‘Onze Lieve Vrouw van de Verzoening’ in Brindisi, Contrada Santa Teresa, Italië
op 5 november 2012

Mario: Een fonkelende baan van licht opende zich aan de voorkant van de kleine kapel en in deze stralende baan verscheen de H. Maagd Maria, Zij was in een wit gewaad met een gouden zoom gekleed en op Haar hoofd droeg Ze een lange, hemelsblauwe sluier. Onze-Lieve-Vrouw was vreugdevol. Een wonderbare melodie klonk uit de verte. De vreugde en de liefde die Zij met Haar Moederlijke blik bracht was zeer groot.


"Verheerlijkt zij de Heilige Drievuldigheid!"


Mario: Onze-Lieve-Vrouw maakte het kruisteken en nadat Zij alle aanwezige personen had aanschouwd ging Zij verder.


"Lieve kinderen, Ik ben gekomen op de vleugels van Gods Geest en in Zijn Heerlijkheid in jullie midden gekomen, in dit heilig cenakel vol vurige gebeden, lofprijzingen en zegeningen. Ik ben verheugd jullie vervuld te zien van liefde voor het gebed, de boete en verzoening. Mijn kinderen, Ik kom tot jullie om jullie terug te leiden naar de Levende God. Zoek Mijn Zoon, zoek Hem elke dag zonder ooit daarmee op te houden. Lieve kinderen, jullie die Mijn boodschappen aanvaarden en Mijn verschijning in dit oord beminnen: jullie zullen op een speciale wijze tegen alle valstrikken van de boze vijand worden beschermd.

Lieve kinderen, Ik breng jullie vanuit de Hemel Mijn zegen en overstelp jullie met de vrede van de Heer. Kinderen, de barmhartigheid van God de Vader is oneindig en jullie worden uitgenodigd tot allen barmhartig te zijn en de echte verzoening te zoeken. Ze zal het teken van jullie toebehoren van God zijn. Kinderen, handel volgens Mijn onderrichtingen. Handel volgens de Goddelijke Wil. Doe afstand van de trots, de vergelding, de hoogmoeden word klein, want het Koninkrijk Gods behoort de kleinen. Het gebed van diegene die zijn hart voor zijn  broeders gesloten heeft is vergeefs, nutteloos want het gebed is pas echt als de ziel in staat is mateloos te beminnen en aan te nemen: daaruit bestaat de liefde.

Lieve kinderen, vele zielen zijn in nood en dwalen in de duisternis, omdat ze zich niet willen openen voor de liefde en de vergeving. Bid voor deze kinderen, die zich

meer en meer uit het Hart van de Vader verwijderen. Nu groet Ik jullie, beminde kinderen, Ik omhul jullie met Mijn liefde, met Mijn machtige zegen als Koningin van Hemel en aarde. Breng volgende maand (december 2012) de ‘Jezuskindjes’ mee, die jullie met Kerstmis in jullie huizen plaatsen, want Ik zal ze zegenen. Wees eenvoudig en nederig. Jullie Mama vraagt het voor jullie eigen geluk en heil. Tot weldra, Mijn kinderen."


Boodschappen zullen worden vertaald